Case Study Tapaustutkimus


Kuvat Margit Mannila

Case Study - Tapaustutkimus

Tutkimuksessa on hyvä soveltaa sellaisia menetelmiä, joiden avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vastaavasti on hyvä välttää lukkiutumista tyylipuhtaasti tiettyihin tutkimussuuntauksiin analyysimenetelmineen. Erilaisten, myös oman tieteenalan ulkopuolisten tapaustutkimusraporttien lukeminen on erinomainen keino tutustua tapaustutkimuksen moniulotteisuuteen. Näin toteaa tutkimusjohtaja Johanna Leskinen (2005) Monenlaisen tapaustutkimuksen esipuheessa.

Iiris Aaltio (2014) kirjoittaa että case-tutkimusta käytetään tieteellisen tiedon hankinnan apuna eri tieteenaloilla esimerkiksi kliinisessä psykologiassa tieteellisiin ja terapeuttisiin tarkoituksiin sekä opetuksen välineinä. Aikaisemmmin kvalitatiivinen tutkimusperinne liitettiin  kiinteästi tapaustutkimukseen, jossa kohteena on yksi yritys tai yhden henkilön vaiheet. Näin kerätyistä tiedoista muodostuu laadullisia aineistoja joita tulkitaan. Kvalitatiivisia aineistoja voidaan kerätä useilla erilaisilla tavoilla. Aika usein kerääminen tapahtuu teksteinä, mutta myös kuvien tai osallistuvan havainnoinnin avulla. Haastattelut, erityisesti teemahaastattelun metodiikka, muodostavat tavallisimman aineiston keruun muodon, jota tapaustutkimuksessa käytetään.

Kokeneempi tutkija voi käyttää triangulaatiota
Kun tutkijalla on vähän enemmän kokemusta, mahdollistaa useampien  metodien käyttö  myös triangulaation, eri aineistoilla saatujen tietojen vertailtavuuden, joka lisää tutkimuksen validiteettia (Silverman, 1993, 156). On myös mahdollista, että tapaustutkimuksessa käytetään kvantitatiivisia aineistoja kvalitatiivisten aineistojen ohessa (Eisenhardt, 1989, 545). Tutkimusstrategioiksi erotetaan usein toisistaan (Tesch, 1991,Robson, 1995) kokeellinen eli eksperimentaalinen tutkimus, kvantitatiivinen survey-tutkimus ja kolmantena, heterogeenisempana luokkana kvalitatiivinen kenttätyön tai osallistuvan havainnoinnin moninainen perinne. Case-tutkimuksen eli tapaustutkimuksen perinne on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä ja se muodostaa erityisen tutkimusstrategian, toteaa Aaltio.

Aaltio (2014) toteaa, että tutkimusotteita on luokiteltu myös nomoteettiseen, päätöksentekometodologiseen ja toiminta-analyyttiseen tutkimukseen (ks. Näsi, 1980, 33-36). Tämä jaottelu soveltuu hyvin erityisesti liiketaloustieteellisen tutkimuskentän jäsentämiseen, sillä nomoteettinen tutkimusote erottaa toisistaan käsitteitä ja todellisuutta. Ja kun sitä siis sovelletaan yritystoimintaan, niin yrityselämän arki ja tiede erottuvat siinä toisistaan. 
 
Aaltio (2014) kirjoittaa, että käsiteanalyysiä tarvitaan tutkimusotteessa täsmennettäessä tutkimuksen tavoitteita ja rajattaessa tehtävää. Tutkimuksen kohdeilmiön rajaaminen tapahtuu käsiteperusteisesti. Käsitteellisestä viitekehyksestä konstruoituvat tutkimuksen hypoteesit ja siinä käytetyt määritelmät. Tehtävänä tällöin on ilmiön selittäminen ja kausaalisten yhteyksien ja lainalaisuuksien paikallistaminen.
Tapaustutkimus voi olla määrällistä tai laadullista tutkimusta.

Aaltio, Iiris. (2014). Case -tutkimus metodisena lähestymistapana. Metodix. (8.11.2017).

Erikson, P. & Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (pdf)

Havainnointi eli observointi. Koppa. Jyväskylän yliopisto. (8.11.2017).

Jokinen & Kuronen Tapaustutkimus Opiskeluopas. Tampereen yliopisto. (8.11.2017).

Pentti Ruotion sivut erinomaiset sivut mm. Tapaustutkimuksesta (8.11.2017).

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. (2006). Tapaustutkimus. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (8.11.2017.)

Survey. Koppa. Jyväskylän yliopisto. (8.11.2017).


Viitaniemi, Juhani Tapaustutkimus (Luentokalvot) (8.11.2017.)


Esimerkkejä opinnäytetöistä

Netta Iivari Discourses on ‘culture’ and ‘usability work’ in software product development (8.11.2017).

Buendina Jonathan Analysis of the sponsoring impact on the man media and local spectators: A case sudy of Caprabo lleida Basketball.

Di Bella Massimo 1998. A case study of fifteen sports culbs in the city of Jyväskylä: A descriptive Analysis.

Hautala, Mari & Lamminen Tiina 2004. Semmoinen siitä tuli Hitlerinki hommista. Ihmissuhteiden merkitykset skitrofreenistyyppisen psykoosin yhteydessä.

Horn, Susanna 2002. A Case Study of the Motives and Effects of the UBS and Nordea Mergers

Kautto-Knape Erja 1998. Nuoren sosiaalinen sopeutumattomuus: Tapaustutkimus.

Komulainen, Kati 2000. Organizational communication in a multinational organization.

(Edit 8.11.2017.)

Comments