Key Ratios Tunnuslukuja

Key Rations

Key Ratio


Calculating Gross Profit Margin

Gross Profit Margin and Markup Calculator

Calculators

(Edit 17.3.2011)

Sales Calculators

Hinnoittelu, hinnan rakenne

Kannattavuus


KäyttökateEarnings before interest, taxes, depreciation and amortization EBITDA

kassavirtalaskelma
(cash flow statement)
Laskelma, jossa taseen jaksotusratkaisuja tarkastellaan kassavirtojen eli kassaan- ja kassastamaksujen muodossa ja tilikauden tuloista vähennetään menot taloudellisessa etuoikeusjärjestyksessä. Esimerkki kassavirtalaskelmasta:

Juoksevat kassatulot
- juoksevat kassamenot (ostot, palkat, vuokrat, muut)
= KASSAJÄÄMÄ I A

+ muut kassatulot
= KASSAJÄÄMÄ I B

- voitonjaon kassastamaksut (korot, verot, osingot)
= KASSAJÄÄMÄ II

- nettoinvestointien kassamenot (tai nettodesinvestointien kassatulot)
= KASSAJÄÄMÄ III

+/- likviditeettireservin muutos (kassa, pankki, myönnetyt luotot, rahoitusomaisuusarvopaperit)
= KASSAJÄÄMÄ IV

+/- yritykseen sijoitettujen rahojen muutos (oma pääoma, lyhytaikainen vieras pääoma, pitkäaikainen vieras pääoma)
= 0 (Ks. Taloussanakirja)

Tilinpäätösanalyysi

Talouden tunnusluvuista

Tunnuslukujen laskukaavat

Tunnuslukujen X-alkuiset koodit vastaavat Tilpanan L-ohjelmiston
muuttujia. Lähde: Vaasan yliopisto

TOIMINNAN LAAJUUS

X1.   LIIKEVAIHTO:
Liikevaihtot

X2.   LASKUTUS:
Liikevaihtot + Saadut ennakott - Saadut ennakott-1

X3.   HENKILÖSTÖMÄÄRÄ:
Henkilöstömäärät

X4.   JALOSTUSARVO:
Käyttökatet + Kiinteät palkatt + Muuttuvat palkatt + Vuokratt

X5.   KOKO PÄÄOMA:
Vastattavaat + Koroton lyhytaik. vpot

X6.   SIJOITETTU PÄÄOMA:
Vastattavaat

KATE- JA TULOSPROSENTIT

X7.   MYYNTIKATE-%:
Myyntikatet
------------ * 100 %
Liikevaihtot

X8.   KÄYTTÖKATE-%:
Käyttökatet
------------ * 100 %
Liikevaihtot

X9.   RAHOITUSTULOS-%:
Rahoitustulost
--------------- * 100 %
Liikevaihtot

X10.  NETTOTULOS-%:
Nettotulost
------------- * 100 %
Liikevaihtot

X11.  KOKONAISTULOS-%:
Kokonaistulost
--------------- * 100 %
Liikevaihtot

X12.  TILIKAUDEN TULOS-%:
Tilikauden tulost
------------------ * 100 %
Liikevaihtot

PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTIT

X13.  SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 1:
Nettotulost + Korkokulutt
------------------------------- * 200 %
Vastattavaat + Vastattavaat-1

X14.  SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 2:
Nettotulost + Korkokulutt
------------------------------------------------- * 200 %
Vastattavaat - Kumulatiiviset arvonkorotuksett +
Vastattavaat-1 - Kumulatiiviset arvonkorotuksett-1

X15.  OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 1:
Nettotulost
-------------------------------------------- * 200 %
Varauksett + Opot + Varauksett-1 + Opot-1

X16.  OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 2:
Nettotulost
-------------------------------------------------------- * 200 %
Varauksett + Opot - Kumulatiiviset arvonkorotuksett +
Varauksett-1 + Opot-1 - Kumulatiiviset arvonkorotuksett-1

X17.  LAINOJEN KORKO-%:
Korkokulutt
------------------------------------ * 200 %
Korollinen vpot + Korollinen vpot-1

X18.  KOKO PÄÄOMAN TUOTTO-%:
Kokonaistulost + Korkokulutt
--------------------------------------------------- * 200 %
Vastattavaat + Koroton la. vpot + Vastattavaat-1 +
Koroton la. vpot-1RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS

X19. LAINOJEN HOITOKATE: Kokonaistulost + Poistott + Korkokulutt ---------------------------------------------------- Korkokulutt + Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksett X20. VIERAAN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSUAIKA: Korollinen vpot + Korollinen vpot-1 ------------------------------------ 2 * Rahoitustulost KÄYTTÖPÄÄOMA X21. KÄYTTÖPÄÄOMA: Myyntisaam.t + Maksetut ennakott + Vaihto-omaisuust - Ostovelatt - Saadut ennakott + Myyntisaam.t-1 + Maksetut ennakott-1 + Vaihto-omaisuust-1 - Ostovelatt-1 - Saadut ennakott-1 ---------------------------------------------------------------------- 2 X22. KÄYTTÖPÄÄOMA-%: X21 -------------- * 100 % Liikevaihtot X23. NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA: Rahoitusomaisuust + Vaihto-omaisuust - Koroton la. vpot - Korollinen la. vpot + Rahoitusomaisuust-1 + Vaihto-omaisuust-1 - Koroton la. vpot-1 - Korollinen la. vpot-1 ----------------------------------------------------------------- 2 X24. NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA-%: X23 ------------- * 100 % Liikevaihtot X25. LIIKEPÄÄOMA: Liikepääomat + Liikepääomat-1 ------------------------------- 2 X26. LIIKEPÄÄOMA-%: Liikepääomat + Liikepääomat-1 ------------------------------- * 100 % 2 * Liikevaihtot KÄYTTÖPÄÄOMAERIEN KIERTOAIKA (päivinä) X27. MYYNTISAAMISTEN KIERTOAIKA: Myyntisaamisett + Myyntisaamisett-1 -------------------------------------- * 180 Liikevaihtot X28. OSTOVELKOJEN KIERTOAIKA: Ostovelatt + Ostovelatt-1 --------------------------- * 180 Aine- ja tarvikemenott X29. AINEVARASTON KIERTOAIKA: Raaka-ainevarastot + Raaka-ainevarastot-1 --------------------------------------------- * 180 Aine- ja tarvikekulutt X30. VALMISTEVARASTON KIERTOAIKA: Valmistevarastot + Valmistevarastot-1 ----------------------------------------- * 180 Ainekäyttöt + Muuttuvat palkatt MAKSUVALMIUS X31. QUICK RATIO: Rahoitusomaisuust + Rahoitusomaisuust-1 -------------------------------------------------------------- Koroton la. vpot + Korollinen la. vpot + Koroton la. vpot-1 + Korollinen la. vpot-1 - Saadut ennakott - Saadut ennakott-1 X32. CURRENT RATIO: Rahoitusomaisuust + Vaihto-omaisuust + Rahoitusomaisuust-1 + Vaihto-omaisuust-1 --------------------------------------------------------------- Koroton la. vpot + Korollinen la. vpot + Koroton la. vpot-1 + Korollinen la. vpot-1 RAHOITUSRAKENNE X33. OMAVARAISUUSASTE 1: Varauksett + Oma pääomat + Varauksett-1 + Oma pääomat-1 -------------------------------------------------------- Vastattavaat + Vastattavaat-1 X34. OMAVARAISUUSASTE 2: Varauksett + Oma pääomat + Varauksett-1 + Oma pääomat-1 - Kumulat. arvonkorotuksett - Kumulat. arvonkorotuksett-1 -------------------------------------------------------- Vastattavaat + Vastattavaat-1 - Kumulat. arvonkorotuksett - Kumulat. arvonkorotuksett-1 X35. VELKAANTUMISASTE 1: Korollinen vpot + Korollinen vpot-1 -------------------------------------------- Varauksett + Opot + Varauksett-1 + Opot-1 X36. VELKAANTUMISASTE 2: Korollinen vpot + Korollinen vpot-1 --------------------------------------------------------- Varauksett + Opot + Varauksett-1 + Opot-1 - Kumulat. arvonkorotuksett - Kumulat. arvonkorotuksett-1 X37. SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS-%: Koroton la. vpot + Korollinen vpot + Koroton la. vpot-1 + Korollinen vpot-1 ----------------------------------------------------------- * 50 % Liikevaihtot X38. KORKORASITE-%: Korkokulutt - Korkotuotott ---------------------------- * 100 % Liikevaihtot

MUUT TUNNUSLUVUT

X39. LIIKEVAIHTO / HENKILÖSTÖ N: Liikevaihtot ------------- Henkilöstöt X40. LIIKEVAIHTO / HENKILÖSTÖ: Liikevaihtot DeflN ------------- * ------ Henkilöstöt Deflt X41. JALOSTUSARVO / HENKILÖSTÖ N: Käyttökatet + Kiinteät palkatt + Muuttuvat palkatt + Vuokratt -------------------------------------------------------------- Henkilöstöt X42. JALOSTUSARVO / HENKILÖSTÖ: Käyttökatet + Kiinteät palkatt + Muuttuvat palkatt + Vuokratt DeflN ------------------------------------------------------------- * ------ Henkilöstöt Deflt KONKURSSIANALYYSI X43. TULORAHOITUS-%: Tulojäämä IBt - Verott ------------------------------------------------- * 100 % Vastattavaat + Koroton la. vpot - Kertynyt poisto-oikaisut - Varastovaraust X44. QUICK-RAHOITUS-%: Quick-kassat - Korollinen la. vpot ------------------------------------------------- * 100 % Vastattavaat + Koroton la. vpot - Kertynyt poisto-oikaisut - Varastovaraust X45. PÄÄOMARAHOITUS-%: Koroton la. vpot + Korollinen vpot ------------------------------------------------- * 100 % Vastattavaat + Koroton la. vpot - Kertynyt poisto-oikaisut - Varastovaraust X46. YHDISTELMÄLUKU (-4.55): 0.049 * Tulorahoitus-% + 0.021 * Quick-rahoitus-% - 0.048 * Pääomarahoitus-%

KASSAJÄÄMÄPROSENTIT

X47. KASSAJÄÄMÄ I A - %: Kassajäämä I At ------------------- * 100 % Kassamyyntitulott X48. KASSAJÄÄMÄ I B - %: Kassajäämä I Bt ------------------- * 100 % Kassamyyntitulott X49. KASSAJÄÄMÄ II - %: Kassajäämä IIt ------------------- * 100 % Kassamyyntitulott X50. KASSAJÄÄMÄ III - %: Kassajäämä IIIt ------------------- * 100 % Kassamyyntitulott

TULOJÄÄMÄPROSENTIT

X51. TULOJÄÄMÄ I A - %: Tulojäämä I At --------------- * 100 % Liikevaihtot X52. TULOJÄÄMÄ I B - %: Tulojäämä I Bt --------------- * 100 % Liikevaihtot X53. TULOJÄÄMÄ II - %: Tulojäämä IIt --------------- * 100 % Liikevaihtot X54. TULOJÄÄMÄ III - %: Tulojäämä IIIt --------------- * 100 % Liikevaihtot

TUOTTOJÄÄMÄPROSENTIT

X55. TUOTTOJÄÄMÄ I A - %: Tuottojäämä I At ---------------- * 100 % Liikevaihtot X56. TUOTTOJÄÄMÄ I B - %: Tuottojäämä I Bt ---------------- * 100 % Liikevaihtot X57. TUOTTOJÄÄMÄ II - %: Tuottojäämä IIt ---------------- * 100 % Liikevaihtot X58. TUOTTOJÄÄMÄ III - %: Tuottojäämä IIIt ---------------- * 100 % Liikevaihtot

Kannattava yritys


Katetuottolaskenta (Aalto yliopisto)

(Edit 19.3.2011)

Comments