Taloushallinnon sanastoa


Sanasto, jonka alkperäinen lähde löytyy tästä linkistä: http://www.zerovero.com/kphelp/Termit.html

olen täydentänyt tätä sanastoa lisäämällä siihen teksitä ja linkkejä.

Sanakirja taloustermeille- erinomainen sanakirja taloustermeille. 

alkusaldo: Tilin saldo tilikauden alussa.
Alkusaldo
Alkusaldo (AvistaX-kirjanpito)
 
alv-laskelma: Arvonlisäverolaskelma. Tällä laskelmalla lasketaan, kuinka paljon arvonlisäveroa täytyy verottajalle maksaa tai kuinka paljon verottaja yritykselle hyvittää.
 
alv-prosentti: Arvonlisäveroprosentti.

avustavat päätösviennit: Tilinpäätöksen yhteydessä tehtävät viennit, joihin kuuluu:
  - oikaisu ja täydennyskirjaukset
  - siirtyvät erät eli siirtosaamiset ja siirtovelat
  - alatilien päättäminen päätileille
debet: Tilille lisätään rahaa debet-viennillä.
 
edellisten tilikausien tulos: Tälle tilille kirjataan edellisten tilikausien tulos, kun tilikausi päätetään ja uusi aloitetaan. 

henkilöstökulut: Palkat, eläkevakuutusmaksut jne.

HTM-tilintarkastajat (yhdistys)  Lainaus yhdistyksen sivuilta: "
HTM-tilintarkastajat ry on koulutus- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on huolehtia tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja heidän ammatillisten etujensa edistämisestä.
Yhdistyksen jäsenet ovat sekä HTM- että KHT-tilintarkastajia, jotka toimivat työssään yrittäjän tukena.[...]
HTM-tilintarkastajat ry:n varsinaiset jäsenet ovat HTM- ja KHT-tilintarkastajia, jotka ovat erikoistuneet pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastamiseen
 • osakeyhtiöt
 • osuuskunnat
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • asunto- ja kiinteistöyhtiöt
 • yhdistykset ja säätiöt
[...]
Kauppakamarien hyväksymien HTM-tilintarkastajien sekä Keskuskauppakamarin hyväksymien KHT-tilintarkastajien yhteystiedot löydät tilintarkastajahausta. Haussa ovat mukana ne yhdistyksen HTM- ja KHT-jäsenet, jotka ovat antaneet suostumuksen tietojensa julkaisemiseen."


hyödyke: Yleisnimitys jollekin esineelle tai oikeudelle tms. joka voidaan omistaa, ostaa, myydä tai vuokrata. Melkein mikä vain käy. Esimerkkejä: rakennukset, koneet, laitteet, tavarat, palvelukset, lisenssit, patentit... 

IFRS-tilinpäätös (PWC) Sivustolla sanotaan julkaisusta näin:
"Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2011 year ends
Julkaisu sisältää kuvitteellisen esimerkkiyrityksen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovellettavien IFRS-vaatimusten mukaisesti. Tämä ei ole esimerkkikonsernin ensimmäinen IFRS-tilinpäätös. Liitteessä havainnollistetaan tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja ensimmäistä kertaa IFRS-tilinpäätöstä soveltaville. Liitteessä käsitellään myös standardeja IFRS 9 'Rahoitusinstrumentit', IFRS 10 'Konsernitilinpäätös', IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' ja IFRS 12 ’Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhtiöissä' varhaisille omaksujille."

IFRS-tilinpäätöksen keskeiset periaatteet. Yritystutkimusneuvottukunta ry. 2006. 
 

informaatiolaatikko: Pääikkunan oikealla puolella oleva laatikko, joka näyttää tietoa tasetekstin suoraan alenevassa polvessa omistamista taseteksteistä tai tileistä tai tilin vienneistä.

jaksotus: Kirjanpidon kirjaukset voidaan tehdä joko maksuperusteisesti tai suoriteperusteisesti. Tilikauden lopuksi kirjanpito on kuitenkin oikaistava suoriteperusteiseksi. Tällöin maksamattomat laskut ja saamiset on kirjattava kirjanpitoon siirtovelkoina ja -saamisina.

kahdenkertainen kirjanpito: Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tehdään vientejä aina kahdelle tai useammalle tilille siten, että rahaa ei tuhoudu tai synny.
Esimerkki  kahden kertaisestakirjanpidosta.  


Kannattava yritys tuottaa voittoa omistajilleen. Jotta yritys on kannattava täytyy sen tuotteen olla sellainen, että asiakkaat haluavat sitä ja pitävät sitä parempana kuin kilpailijoiden vastaavaa. Liiketoimintasuunnitelmassa on kolme peruskysymystä, jolle sitä lähdetään rakentamaan. Mitä myyn? (yrityksen myymä/valmistama tuote tai palvelu) Kenelle myyn? (kuka on (potentiaalinen) asiakas ja Miten myyn? (kuinka yrityksen tavoittelema asiakasryhmä tavoitetaan, miten heille markkinoidaan) "Yrityksen kannattavuus selvitetään verotusta varten laaditun tilinpäätöksen avulla. Samalla siitä saadaan sivutuotteena koko yritystä koskeva karkea kustannusrakenne ja kehys tuotteiden hinnoittelulle." Kannattava yritys -sivustolta kannattaa katsoa, mitä siellä aiheesta on sanottu. 

kirjanpitoaineisto: Tositteet, tilinpäätökset ja muut kirjanpitokirjat. Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään 10 vuotta eli myös Zero-Vero –ohjelman tietokantoja on säilytettävä tämä aika.
Kirjanpidon ABC kertoo kirjanpidosta selkeästi ja tiivistetysti hieman enemmän.

kirjaus: Kahdenkertaisessa kirjanpidossa yksi kirjaus voi sisältää kaksi tai useampia debet- tai kredit-vientiä. Useampia silloin, jos esimerkiksi on ostettu eri kaupoista tavaraa yhden päivän aikana ja kassasta on otettu rahaa tätä varten. Tällöin voidaan kuitit niputtaa ja merkitä yhdeksi tositteeksi. Kirjanpitoon puolestaan merkitään tositteen kohdalle kredit-vienti kassaan ja debet-vientejä kunkin kuitin osoittaman rahamäärän verran ”ostot”-tilille. Tositteen numero merkitään sekä tositteeseen että kirjaukseen. Esimerkki kirjauksesta
Muutama lisäesimerkki kirjauksesta.  
Mitä jokaisen tulisi tietää kirjanpidosta?

Kirjanpito (TEM)
Kirjanpitolautakunta (TEM)
Kirjanpitolaki (opetusaineisto)
Voimassa oleva lainsäädäntö (EURLEX)
Kirjanpitoasetus (Finlex)

Harjoitus (Oulun AMK) 
Esimerkki Tilinpäätöksestä
 


liiketapahtuma: Liiketapahtumaksi kutsutaan sitä, kun omaisuus vaihtaa omistajaa. Tällöin tehdään tulo- tai menokirjaus.

liiketoiminnan muut kulut: Toimitilakulut, ajoneuvokulut, kone- ja kalustokulut, edustus- ja matkakulut jne.


liikevoitto: liikevaihto+valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys+valmistus omaan käyttöön - materiaali- ja palvelukulut - henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset - liiketoiminnan muut kulut

loppusaldo: Saldo tilikauden tai valitun aikavälin jälkeen.

maksuperusteisuus: Kirjanpidon kirjaukset voi tehdä joko maksuperusteisesti tai suoriteperusteisesti. Maksuperusteisuus tarkoittaa, että kirjanpidon kirjaus merkitään sille päivälle, jona maksu tapahtuu: Kirjauksen päiväys on sama kuin esimerkiksi laskun maksupäivä.
 
menoennakko:Jos yritys on ostanut ja maksanut jonkin hyödykkeen, mutta hyödykettä ei ole vielä toimitettu yritykselle, on kyseessä menoennakko ja hyödyke on kirjattava siirtosaamiseksi.

menojäämä: jos yritys on ostanut jotain, eikä laskua ole vielä maksettu, niin silloin on kyseessä menojäämä ja maksettava rahamäärä on kirjattava siirtovelaksi.

menotili: Menotili kuvaa tulontähdettäsi. Esim. ”ostot” voisi olla eräs menotili. Menotilille voi normaalisti tehdä vain debet-vientejä. Tämä voi ensialkuun tuntua hassulta, mutta esimerkki valottanee asiaa: Ostetaan eläinkaupasta kissa. Eläinkaupalle annetaan kissasta viisikymmentä euroa, joka otetaan kassasta. Kirjanpidollinen vastine tuolle tapahtumalle on sellainen, että ”ostot”-tilille tehdään viidenkymmenen euron suuruinen debet-vienti ja ”kassa”-tilille saman suuruinen kredit-vienti. Siis viisikymmentä euroa vähennetään ”kassa”-tililtä ja lisätään ”ostot”-tilille. ”Ostot”-tili siis kuvaa eläinkauppiaan kukkaroa, joka paisui viidelläkymmenellä eurolla.
 


myyntituotot: Yrityksen myynnistä tulleet tuotot.


oikaisukirjaus: Jos kirjanpitoon tehdään virhe, kuten esimerkiksi tehdään debet-vienti, kun pitäisi tehdä kredit- vienti, on tehtävä päinvastainen korjaus, oikaisukirjaus. Oikaisun selitys voidaan kirjoittaa kirjauksen selitteeseen.


omistus: Omistuksella tarkoitetaan Zero-Vero –ohjelmassa käytettävän hierarkisen tilipuun rakenneominaisuutta: Tasetekstit voivat omistaa toisia tasetekstejä tai tilejä, mutta tilit eivät voi omistaa tasetekstejä tai tilejä. Parhaiten tämän havainnollistaa pääikkunan tililaatikko. Kansion kuvalla varustetut tekstit ovat tasetekstejä ja klikkaamalla tasetekstin ikonin vasemmalla puolella olevaa plus-merkkiä, avautuu haara, jossa ovat tasetekstin suoraan alenevassa polvessa omistamat tilit ja tasetekstit.

Palkkakirjanpito - Palkkakirjanpito    Kuvassa tasetekstin ”Aineettomat hyödykkeet” omistamia tasetekstejä ja tilejä ovat punaisellä ympäröidyt tasetekstit ja tilit. 
  Tasetekstin numero ”Aineettomat hyödykkeet” suoraan alenevassa polvessa omistamia tasetekstejä ovat "Perustamismenot" ja "Aineettomat oikeudet".
poistot: Yrityksen rakennusten, koneiden, ajoneuvojen jne. arvo laskee vuosien kuluessa, koska rakennukset vanhenevat, koneet kuluvat jne. Kirjanpidossa tämä arvonaleneminen otetaan huomioon poistoissa. Poistot on menotili ja sille kirjataan tietty osa vuosittain tai kuukausittain yrityksen omaisuuden arvon alenemisesta.

päiväkirja: Päiväkirjasta nähdään tietyllä ajanjaksolla tehdyt viennit jaoteltuina tositteittain.

pääkirja: Pääkirjasta nähdään tietyllä ajanjaksolla tehdyt viennit jaoteltuina tileittäin.
Pääkirja- Pääkirjasta esimerkki

rahoitustapahtuma: Tapahtuman ei välttämättä tarvitse olla pelkkä tulo- tai menokirjaus. Rahoitustapahtumaksi kutsutaan sitä, kun omaisuuden laji tai määrä muuttuu. Esimerkiksi siirretään kassasta rahaa pankkitilille. Rahoitustapahtuma eroaa liiketapahtumasta siinä, että raha ei vaihda omistajaa, vaan omaisuus muuttuu yrityksen sisällä.

Rahoituslaskelma (Finlex)

rahoitustili: Eroaa tulo-  ja menotilistä siten, että tälle tilille voidaan tehdä sekä debet- että kredit-vientejä. ”Kassa”-tili voisi olla eräs rahoitustili. Ks. esimerkki tulo- ja menotilistä.

rahoitustuotot ja -kulut: Osinkotuotot, korkotuotot ja -kulut, kurssitappiot jne.

Rahavirtalaskelma-Rahavirtalaskelma ÅA

saldo: Tilin saldo kertoo tilillä olevan rahan, omaisuuden, palveluksien tai hyödykkeiden (ylipäänsä minkä tahansa, jolla on jotain arvoa) määrän rahayksiköissä.

satunnaiserät: Satunnaisia, ennustamattomia tuottoja ja kuluja.

selite: Vientiin voidaan liittää selitys, selite, millaista tapahtumaa vienti koskee. Tyypillinen selite voisi olla: ”Ostettu vasara.”

siirtosaamiset: Siirtosaamiset oikaisevat maksuperusteisesti kirjanpitoon kirjatut tulot ja menot suoriteperusteisiksi. Siirtosaamisia ovat menoennakot ja tulojäämät. Jos yritys on ostanut ja maksanut jonkin hyödykkeen, mutta hyödykettä ei ole vielä toimitettu yritykselle, on kyseessä menoennakko ja hyödyke on kirjattava siirtosaamiseksi. Jos yritys on toimittanut jonkin hyödykkeen asiakkaalle, mutta ei ole vielä saanut maksua, on kyseessä tulojäämä ja maksu on niin ikään kirjattava siirtosaamiseksi.

siirtovelat: Siirtovelat oikaisevat maksuperusteisesti kirjanpitoon kirjatut tulot ja menot suoriteperusteisiksi.  Siirtovelkoja ovat menojäämät ja tuloennakot. Jos yritys on ostanut jotain, eikä laskua ole vielä maksettu, niin silloin on kyseessä menojäämä ja maksettava rahamäärä on kirjattava siirtovelaksi. Jos yritys on saanut maksun etukäteen jostain hyödykkeestä, eikä hyödykettä ole vielä toimitettu ostajalle, niin silloin on kyseessä tuloennakko ja toimitettava hyödyke on niin ikään kirjattava siirtovelaksi.

Siirtyvät erät (kalvot Joensuun yliopisto)

Sisäpiirirekisteri- Sisäpiirirekisteri

summa ensimmäiselle sarakkeelle: Tämän tulostusmääritteen kohdalle tulostetaan taseeseen tai tuloslaskelmaan ensimmäiselle sarakkeelle tasetekstin omistamien tilien saldojen (tase) tai saldojen muutoksien (tuloslaskelma) summa.

summa toiselle sarakkeelle: Tämän tulostusmääritteen kohdalle tulostetaan taseeseen tai tuloslaskelmaan toiselle sarakkeelle tasetekstin omistamien tilien saldojen (tase) tai saldojen muutoksien (tuloslaskelma) summa.


suorite: Suoritteeksi kutsutaan sitä, kun yrityksen tuote, joka voi olla jokin tavara tai vaikka palvelus, luovutetaan asiakkaalle tai se, kun ostettaessa jokin tuote saadaan se myyjältä. Maksu voi siis tapahtua eri aikaan kuin suorite.

suoriteperusteisuus: Kirjanpidon kirjaukset voi tehdä joko maksuperusteisesti tai suoriteperusteisesti. Suoriteperusteisuus tarkoittaa, että kirjanpidon kirjaus merkitään sille päivälle, jona suorite vaihtaa omistajaa: Kirjauksen päiväys on esimerkiksi sama, jona myyty hyödyke luovutetaan ostajalle.

tapahtuma: Tapahtumaksi kutsutaan sitä, kun omaisuus vaihtaa omistajaa tai omaisuuden laji tai määrä muuttuu. Ks. rahoitustapahtuma ja liiketapahtuma.

tappio: Jos kaikkien menojen jälkeen yrityksen tilikauden tulos jää negatiiviseksi, sitä kutsutaan tappioksi.
Tappio-niminen kirjanpito-ohjelma on  Jussi Lähdenniemen tekemä.

SlideSharesta löytyy ohjeita Tappio-ohjelmaan ja sen käyttöön.(linkki)

tase: Tase kertoo yrityksen omaisuuden ja sen kuinka omaisuus on rahoitettu. Vastaaviksi (tai taseen vastaaviksi) kutsutaan sitä taseen osaa, joka kertoo, kuinka paljon ja minkä laatuista omaisuutta yrityksellä on ja vastattaviksi (tai taseen vastattaviksi) sitä taseen osaa, joka kertoo, kuinka omaisuus on rahoitettu.

taseteksti: Tasetekstit ovat taseeseen ja tuloslaskelmaan tulostettavia tekstejä. Zero-Vero –ohjelmassa taseteksteille voidaan antaa tulostusmääritteitä, jotka määräävät sen, kuinka tasetekstit tulostetaan taseeseen ja tuloslaskelmaan. Zero-Vero –ohjelman erikoisuus on se, että tasetekstit ja tilit järjestetään hierarkiseen järjestykseen, kuin puun oksat. Ks. tilipuu.

tilin numero: Tileihin viitataan numeroilla, jotka Zero-Vero –ohjelmassa voivat olla mikä tahansa korkeintaan kymmenen merkin mittainen merkkijono. Yleinen käytäntö on merkitä tilejä nelinumeroisella luvulla. Numerolla 1 alkavat tilit kuuluvat yleensä taseen vastaaviin, numerolla 2 alkavat kuuluvat taseen vastattaviin ja numeroilla 3-9 tuloslaskelmaan.

tasetyyppi: Tasetyyppi ilmoittaa, kuuluuko taseteksti tai tili taseen vastaaviin, taseen vastattaviin vaiko tuloslaskelmaan.

tili: Tilille voi tallettaa tietoja rahan ja hyödykkeiden (esim. omaisuuden tai palveluksien) liikkeistä eli vientejä. Ks. debet ja kredit.

Tilikartta - Tilikartta Tilikarttaan tulostetaan kaikki tilit ja alkusaldot, debetien ja kreditien summa sekä loppusaldo kultakin tililtä.
tilikausi: Yrityksen kirjanpitoa tehdään tietyissä ajanjaksoissa, tilikausissa, joiden lopuksi tehdään tilinpäätös. Useimmiten tilikausi on kalenterivuosi, mutta se voi olla myös 6-18 kuukauden mittainen.

tililaatikko: Pääikkunan vasemmalla puolella oleva laatikko. Tästä laatikosta näet tasetekstit ja tilit.

tililuettelo: Tällä tarkoitetaan tilien ja joskus myös tasetekstien muodostamaa kokonaisuutta: Tilien ja tasetekstien numeroita, tilien nimiä, tasetekstejä, tilien ja tasetekstien suhdetta toisiinsa sekä tilien ja tasetekstien järjestystä tilipuussa.

tilin nimi: Tilin nimi kertoo tilin käyttötarkoituksen. Esimerkiksi palkat-nimiselle tilille tehdään vientejä, jotka kertovat, kuinka paljon palkkoja on maksettu.


tilinpäätös: Tilikauden lopuksi tehdään tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman laatimisen. OY:n tilinpäätösmalli
Kuinka luet tilinpäätöstä? Harjoitus tekee mestarin siinäkin. On ensin hieman ymmärrettävä, mitä tilinpäätös sisältää ja siitä sitten avautuu vähitellen se, mitä sieltä voi saada irti. 
Tilinpäätös.  
PHR: tilinpäätöksen ilmoittajalle
Tilinpäätös
Tilinpäätös (YritysSuomi)

Tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta löytyy esimerkkejä, ohjeita ja hyvää kirjallisuutta, mutta käytännön työ kannattanee jättää ammattilaisten hoidettavaksi. 
Järvinen. M. (2003).  Tilinpäätösinformaatiosta tunnuslukuanalyysiin. Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysin vertailu 1999-2000. ProGradu. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Laskentatoimi.
Tilinpäätösanalyysi-luento Maria Kankaanpää, Vaasan yliopisto 2011-2012. 
Tilinpäätös yrityksen menestyksen kuvaajana (Projektina kauppatieteet -blogi)


tilintarkastus: Tilinpäätös on annettava tilikauden lopuksi tarkastettavaksi ulkopuoliselle tilintarkastajalle.

tilipuu: Sana kuvaa Zero-Vero –ohjelman käyttämää tilikartan hierarkista rakennetta, joka on selvästi nähtävissä tililaatikosta. Tilit ja tasetekstit on järjestetty kuin puun oksat siten, että tasetekstit voivat omistaa toisia tasetekstejä ja tilejä.


tosite: Kuitti tai jokin asiapaperi, joka todistaa rahan tai omaisuuden tai palveluksien jne. (ylipäätään minkään, jolla on arvoa) liikkeestä.

tositenumero: Tositteeseen kirjoitetaan sama numero kuin kirjanpidon vientiin. Numeroa kutsutaan tositenumeroksi.

tulo- ja menotili: Tulo- ja menotili on tuloslaskelmassa ja sille voi kirjata sekä tuloja että menoja. Ks. tulotili sekä menotili.

tuloennakko: Jos yritys on saanut maksun etukäteen jostain hyödykkeestä, eikä hyödykettä ole vielä toimitettu ostajalle, niin silloin on kyseessä tuloennakko ja toimitettava hyödyke on kirjattava siirtovelaksi.

tulojäämä: Jos yritys on toimittanut jonkin hyödykkeen asiakkaalle, mutta ei ole vielä saanut maksua, on kyseessä tulojäämä ja maksu on kirjattava siirtosaamiseksi.

tulos: Yrityksen tilikaudella tekemä voitto tai tappio.
tulostusmääre/määrite: Taseteksteille voi asettaa tulostusmääritteitä, jotka määräävät, kuinka tasetekstit tulostetaan tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tulostusmääritteisiin kuuluu summa ensimmäiselle sarakkeelle, summa toiselle sarakkeelle, ensimmäisen sarakkeen välisumma ja toisen sarakkeen välisumma. Ks.esimerkki: tasetekstin lisäys.

tulotili: Tulotili kuvaa tulontähdettäsi. Esim. ”myynti” voisi olla eräs tulotili. Tulotilille voi normaalisti tehdä vain kredit-vientejä. Tämä voi ensialkuun tuntua hassulta, mutta esimerkki valottanee asiaa: Myydään asiakkaalle kissa. Asiakas antaa kissasta viisikymmentä euroa, joka laitetaan kassaan. Kirjanpidollinen vastine tuolle tapahtumalle on sellainen, että ”myynti”-tilille tehdään viidenkymmenen euron suuruinen kredit-vienti ja ”kassa”-tilille saman suuruinen debet-vienti. Siis viisikymmentä euroa vähennetään ”myynti”-tililtä ja lisätään ”kassa”-tilille. ”Myynti”-tili siis kuvaa asiakkaasi kukkaroa, joka keveni viidelläkymmenellä eurolla.

valmistus omaan käyttöön: Yritys voi valmistaa tuotteitaan omaan käyttöönsä.


vastattavat: ks. tase

Verohallinto- Verohallinnon sivulta löydät tietoa verotuksellisista kysymyksistä.

vienti: Vienti on tieto tilin saldon muutoksesta. Viennit kertovat rahan tai omaisuuden tai palveluksien (yleisesti minkä tahansa, jolla on arvoa) liikkeistä. Vientejä tehdään aina kahdelle tai useammalle tilille siten, että rahan määrä pysyy aina vakiona eli sitä ei synny tai tuhoudu. Jos rahaa vähennetään tililtä, kutsutaan tätä kredit-vienniksi. Jos rahaa lisätään tilille, kutsutaan tätä debet-vienniksi. Vienti on aina plus-merkkinen, vain nimitys ”debet” tai ”kredit” ilmoittaa lisätäänkö vai vähennetäänkö tililtä rahaa. Debet- ja kredit-vientien erotuksen täytyy aina olla nolla. Voidaan siis tehdä debet-vienti toiselle yhdelle tilille ja kredit-vienti toiselle ja tällöin debetin täytyy olla yhtäsuuri kuin kreditin. Tämä on kahdenkertaisen kirjanpidon periaate.

voitonkirjaustili: Tilikauden voitto kirjataan tälle tilille, joka sijaitsee taseen vastattavissa.

voitto: Jos kaikkien menojen jälkeen yrityksen tilikauden tulos jää positiiviseksi, sitä kutsutaan voitoksi.

välisumma, ensimmäisen sarakkeen: Tämän tulostusmääritteen kohdalle tulostetaan taseeseen tai tuloslaskelmaan ensimmäisen sarakkeen summien välisumma tulosteen alusta tai edellisestä välisummasta lähtien.

välisumma, toisen sarakkeen: Tämän tulostusmääritteen kohdalle tulostetaan taseeseen tai tuloslaskelmaan toisen sarakkeen summien välisumma tulosteen alusta lähtien.

Yhdistyksen tilinpäätös - Yhdistyksen tilinpäätös koskettaa monia suolamaisia, sillä onhan maassamme varsin viltasta yhdistystoimintaa.  


 
Lisätietoja teoksesta löytyy tästä linkistä.  

Yhteiskuntaraportti - Yhteiskuntaraportti
Jokinen, E. (2007). Yhteiskuntavastuuasioiden tilinpäätösraportoinnin sekä vastuullisen sijoitustoiminnan merkitys liiketoiminnalle. ProGradu. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. 
Kuisma, M. (2001). Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa. Ympäristöministeriö.
Vastuullinen tuontikauppa (Keskuskauppakamari)
Yritysten yhteiskuntavastuu (
Yhteiskuntavastuuraportti (Ekokem, 49 s.)
Ympäristöministeriö.
Yleisohje tuloslaskelman ja taseen esittämiseksi (KTM -> TEM, 1998) 
Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista (KTM 1999)

Yritysanalyysi (


Lähteitä


Ammattinetti (-)

Elisa--sijoittajat 


Kirjanpitolautakunta (yleisohjeet)


Kirjanpitosanomat 


Lovio, Raimo (1999). Suuntaviivoja ympärsitöraportointiin. Edita, Helsinki.

Sjöblom, Henrik Mikael Niskala (1999) Ympäristöraportointi - Luotettavan ympäristöinformaation tuottaminen ja hyödyntäminen. KHT-yhdistyksen palvelu Oy, Helsinki.

Suositus energia-alan ympäristöraportoinnista (2000). Finergy, Sener, Sky & ManEco. Helsinki.Taloussanakirja (TalousSanomat)

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (Ta Vastuullinen johtaminen, Kujala-Kuvaja 2002. Välittävä johtaminen. Sidosryhmät eettisen liiketoiminnan virittäjinä. Helsinki: Talentum.
Virtanen, A. (2006). Kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon. LTA 116-122. Virkaanastujaisesitelmä. 

Ympäristöministeriö 

Comments