HILMA - Hankintailmoitukset

HILMA  on  työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt (eli toimijat) ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset  saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla kerrotaan julkisista hankinnoista näin: "
Mitä julkiset hankinnat ovat?
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.  Hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta.

Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät mm. kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen,  hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamiseen.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja myös parantaa eurooppalaisten yritysten – siis myös suomalaisten yritysten - kilpailukykyä.  Näin pyritään turvaamaan tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Nämä ovat Euroopan unionin perustamissopimuksessa sovittuja perusvapauksia.

Säännösten pääperiaatteita ovat
  • hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä
  • tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
Avoimuuden periaate edellyttää muun muassa, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Se, että yritykset saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuista, on elintärkeää kilpailun toteutumiseksi julkisissa hankinnoissa. Kilpailu julkisista hankinnoista avaa hankintayksikölle mahdollisuuden tehdä mahdollisimman taloudellinen hankinta. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate edellyttää myös tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. 

Tarjouksista on valittava joko
  • kokonaistaloudellisesti edullisin tai
  • hinnaltaan halvin
Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet.

Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluja entistä enemmän myös julkiselle sektorille.  Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan kansallisen lainsäädännön ja EU:n direktiivien lisäksi Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa ns. GPA- sopimusta."
Yrittäjäsanomat 1/2012 otsikoi: Miljardien eurojen tilaisuus (s. 30-31). Mainitussa, Lotta Tammelinin kirjoittamassa, artikkelissa  käsiteltiin kuinka julkisten hankintojen tarjouskilpailussa voi menestyä. Fondia Oy:n Ilona Pilkama-Paajanen sanoo, että tarjouksen on vastattava 100 % hankintayksikön tarjouspyyntöä. Liian hyvällä tarjouspyynnöllä voi siis mennä metsään. Eli ei pidä myydä Ferraria, jos ollaan hankkimassa Ladaa.

Tarjoajan muistilistalla on 7 kohtaa
1. Markkinoi ja tiedota tuotteistasi ja palveluistasi aktiivisesti hankintayksiköille.
2. Pidä huoli, että yhteystietosi ovat oikein tarpeellisissa hankintarekistereissä.
3. Seuraa hanintailmoittelua esim. HILMAssa sekä hankintayksiköiden kotisivuilta.
4. Lue huolellisesti tarjouspyyntöjä ja vastaa huolellisesti kaikkeen niin kuin siinä kysytään. Tarjouksen on vastattava sata prosenttisesti tarjouspyynnön ehtoja. Vain siten voi varmistaa, ettei tarjousta hylätä.
5. Muista palauttaa tarjous ja kaikki pyydetyt liitteet määräajassa oikeaan osoitteeseen.
6. Tarkista, että saat tiedon hankintapäätöksestä perusteluineen.
7. Jos olet tyytymätön, valitus voi menestyä, jos olisit virhettömässä menetettelyssä oikea voittaja. Valittaa voi myös silloin, kun itse menettely on ollut niin virheellinen, että voittajaa ei pystytä selvittämään.


Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista 348/2007  ja lukuisat asetukset

Julkisten hankintojen ilmoitusmenettely (HILMA) 

Asetus valtion rakennusurakoista 436/1994 (ks. myös tämä linkki)

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 01-06-2010

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007  

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 2007

 

Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ks. tämä linkki

 

 

 

(Edit 6.8.2015 lisätty otsikko Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö)

 

 

 

Comments