Pizzayrittäjä ansaitsee vain roposia HS 8.4.2014Kuva Margit Mannila

Minun on pitänyt jo pitkän, pitkän aikaa laittaa tämä juttu franchising-yrittäjyyteen liittyen tähän blogiin. Artikkei ilmestyi reilu vuosi sitten Helsingin-Sanomissa.

Korostan tunneilla aina sitä, että yrittäjän on tunnettava omat lukunsa. Alalle, jolla on ns. punaisen meren markkinat, ei kannata välttättä perustaa yritystä tai jos perustaa, täytyy osata etsiä konseptista se sininen meri.

Pikaruokapaikan kolme tärkeintä asiaa ovat  sijainti, sijainti ja sijainti.


Tämä juttu on siis suora lainaus HS-verkkosivustolta 7.4.2014. Juttu ilmestyi painetussa HS:ssä 8.4.2014.

[Kiista Kotipizzan oman tukun käytöstä johti siihen, että nyt jo entinen Kotipizza-yrittäjä Kari Natri tilasi tutkimuksen halvan ja kalliin juuston eroista. "Testin tulos oli, ettei juustoissa ollut mitään eroja."]

Kiista Kotipizzan oman tukun käytöstä johti siihen, että nyt jo entinen Kotipizza-yrittäjä Kari Natri tilasi tutkimuksen halvan ja kalliin juuston eroista. "Testin tulos oli, ettei juustoissa ollut mitään eroja." Useat en­ti­set ja ny­kyi­set yrit­tä­jät syyt­tä­vät ra­vin­to­la­ket­jua Ko­ti­piz­zaa koh­tuut­to­mis­ta so­pi­mu­seh­dois­ta, ra­ha­nah­neu­des­ta ja huo­nos­ta joh­ta­mi­ses­ta. Suo­men suu­rin piz­za­ket­ju Ko­ti­piz­za toi­mii pää­sään­töi­ses­ti franc­hi­sing-­pe­riaat­teel­la. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä Ko­ti­piz­zo­ja pyö­rit­tä­vät it­se­näi­set yrit­tä­jät, jot­ka te­ke­vät Ko­ti­piz­zan kans­sa so­pi­muk­sen tuo­te­mer­kin käy­tös­tä se­kä lii­ke­toi­min­ta­mal­lin nou­dat­ta­mi­ses­ta.

Yrit­tä­jien mu­kaan Ko­ti­piz­zaa vai­vaa kui­ten­kin ah­neus, jo­ka on aja­nut yrit­tä­jiä ah­din­koon.

Ko­ti­piz­za pe­rii yrit­tä­jil­tä mark­ki­noin­ti- ja franc­hi­sing-­mak­su­ja 10,5 pro­sent­tia yh­tiön myyn­nis­tä. "Ko­ti­piz­za al­koi ki­ris­tää otet­taan yrit­tä­jis­tä 2000-­lu­vun alus­sa ja pi­tää tiu­kem­paa ta­lous­ku­ria. Tä­män ta­kia yrit­tä­jil­lä ei jää­nyt ra­haa ai­na edes palk­koi­hin, mut­ta las­kut oli tie­tys­ti ai­na mak­set­ta­va", sa­noo Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä­nä työs­ken­nel­lyt Jussi.

HS:n haas­tat­te­le­mis­ta yrit­tä­jis­tä val­tao­sa ei ha­lun­nut esiin­tyä ju­tus­sa omal­la ni­mel­lään.

Vai­ke­ne­mi­sen taus­tal­la on Ko­ti­piz­zan ja yrit­tä­jien vä­li­nen so­pi­mus, jo­ka vel­voit­taa pi­tä­mään sa­las­sa so­pi­muk­sen ja sii­hen liit­ty­vät eh­dot.

Franc­hi­sing-yh­dis­tyk­sen mu­kaan Suo­mes­sa toi­mii 250–300 franc­hi­sing-­ket­jua, jois­sa työs­ken­te­lee 30 000–50 000 ih­mis­tä.

Mo­ni ket­juis­ta toi­mii sa­man­kal­tai­sil­la so­pi­mu­seh­doil­la kuin Ko­ti­piz­za.

Ko­ko franc­hi­sing-­toi­min­ta pe­rus­tuu tuo­ton­ja­koon, jos­sa franc­hi­sing-y­ri­tys saa pro­sent­te­ja yrit­tä­jän lii­ke­vaih­dos­ta, sa­noo Suo­men Franc­hi­sing Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Vastamäki.

Vas­ta­mäen mu­kaan Ko­ti­piz­zan 10,5 pro­sen­tin ro­jal­ti on nor­maa­li ja koh­tuul­li­nen.

 [Laskelma on tehty Kotipizzan sopimusmallin sekä oikean pääkaupunkiseudulla toimivan Kotipizzayrityksen tilinpäätösten pohjalta.]

Laskelma on tehty Kotipizzan sopimusmallin sekä oikean pääkaupunkiseudulla toimivan Kotipizzayrityksen tilinpäätösten pohjalta.

 "Haa­ruk­ka on ra­vin­to­la-a­lal­la 5–15 pro­sent­tia. Ra­vin­to­la­puo­lel­la näil­lä pro­sen­teil­la pi­täi­si kä­sit­tääk­se­ni jää­dä tar­peek­si vii­van al­le."

Myös kan­sain­vä­li­set pi­ka­ruo­ka­ket­jut, ku­ten Mc­Do­nald's ja Sub­ways, toi­mi­vat vas­taa­val­la franc­hi­sing-­pe­riaat­teel­la. Sub­wayn ro­jal­ti­mak­su on kah­dek­san pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta, Mc­Do­nald's ei taas ker­ro mak­su­jen suu­ruut­ta.

Suo­men yrit­tä­jien lai­no­pil­li­nen asia­mies Atte Rytkönen pi­tää ym­mär­ret­tä­vä­nä, et­tä isot franc­hi­sing-y­ri­tyk­set te­ke­vät so­pi­muk­sia, joil­la ne mak­si­moi­vat omat lii­ke­voit­ton­sa.

"Lii­ke­toi­min­ta­mal­lis­sa on mo­nia po­si­tii­vi­sia puo­lia, ku­ten se, et­tä yrit­tä­jä saa aloit­taa yri­tys­toi­min­tan­sa val­miik­si ke­hi­te­tyl­lä kon­sep­til­la, mut­ta kun an­ta­ja laa­tii eh­dot, on mah­dol­lis­ta, et­tä pie­nem­mät yrit­tä­jät ko­ke­vat jot­kut eh­dot hai­tal­li­sik­si."

Eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä­nä työs­ken­nel­lyt Jussi ar­vos­te­lee ro­jal­tien pe­ri­mis­tä brut­to­lii­ke­vaih­dos­ta eli käy­tän­nös­sä myyn­nis­tä, ei esi­mer­kik­si lii­ke­vaih­dos­ta tai lii­ke­tu­lok­ses­ta.

Brut­to­lii­ke­vaih­dos­ta vä­hen­ne­tään kaik­ki ku­lut, ku­ten ve­rot, pal­kat, raa­ka-ai­ne­kus­tan­nuk­set ja vuok­rat. Jus­si ker­too teh­neen­sä vuo­si­kau­sien ajan 6–7 päi­vän työ­viik­koa 11,5 kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Sil­ti hä­nen net­to­tu­lon­sa jäi­vät al­hai­sem­mil­laan tu­han­teen eu­roon kuu­kau­des­sa.

 "Vuon­na 2007 sei­nä tu­li vas­taan. Pää ja krop­pa ei­vät kes­tä­neet enää jat­ku­vaa työn­te­koa ja ta­lou­del­lis­ta ah­din­koa", Jus­si sa­noo.

Muu­ta­ma HS:n haas­tat­te­le­ma en­ti­nen Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä ker­toi kuu­kau­si­tu­lo­jen­sa jää­neen al­hai­sim­mil­laan 300–500 eu­roon. Hel­sin­gis­sä yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Panu ker­too, et­tä hän ra­hoit­ti yri­tyk­sen­sä päi­vit­täis­tä toi­min­taa ot­ta­mal­la pank­ki­lai­naa.

En­ti­nen Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä Teemu ker­too aloit­ta­neen­sa suu­rin toi­vein Ko­ti­piz­zan pi­tä­mi­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ket­ju jär­jes­ti kou­lu­tus­ta, te­ki lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man, hank­ki lii­ke­ti­lat ja te­ki ar­vion tu­lois­ta se­kä me­nois­ta. "

Muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kä­vi sel­väk­si, et­tä las­kel­mat ei­vät pi­dä paik­kaan­sa. Lii­ke­vaih­to ei ol­lut puo­lia­kaan sii­tä, mi­tä Ko­ti­piz­za oli ar­vioi­nut. Ku­lut sen si­jaan oli­vat en­na­koi­tua suu­rem­mat", Tee­mu sa­noo.

Yrit­tä­jien mu­kaan ku­lui­hin ei myös­kään pää­se vai­kut­ta­maan. So­pi­muk­sen mu­kaan yrit­tä­jien on ti­lat­ta­va raa­ka-ai­neet tuk­ku­kaup­pa Hel­sin­ki Foods­toc­kil­ta, jo­ka kuu­luu sa­maan kon­ser­niin kuin Ko­ti­piz­za. "Tuot­teet it­ses­sään oli­vat ihan koh­tuu­hin­tai­sia, mut­ta las­kui­hin li­sä­tään ai­na las­ku­tus- ja ri­vi­li­siä, mak­su­ja pa­kas­te­säi­ly­tyk­sis­tä ja kai­kes­ta muus­ta mah­dol­li­ses­ta. Nä­mä nos­ta­vat to­del­li­set hin­nat sel­väs­ti kor­keam­mak­si", Pa­nu sa­noo.

Yrit­tä­jien mu­kaan Ko­ti­piz­za te­kee ket­juun kuu­lu­viin ra­vin­to­loi­hin tar­kas­tuk­sia, jos­sa tar­kis­te­taan raa­ka-ai­nei­den al­ku­pe­rä. Jos nii­tä ei ole ti­lat­tu Ko­ti­piz­zan omas­ta tu­kus­ta, yrit­tä­jiä uh­kail­laan so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sel­la. Ko­ko franc­hi­sing-­toi­min­ta pe­rus­tuu tuo­ton­ja­koon, jos­sa franc­hi­sing-y­ri­tys saa pro­sent­te­ja yrit­tä­jän lii­ke­vaih­dos­ta, sa­noo Suo­men Franc­hi­sing Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Vastamäki. Vas­ta­mäen mu­kaan Ko­ti­piz­zan 10,5 pro­sen­tin ro­jal­ti on nor­maa­li ja koh­tuul­li­nen.


Si­tout­ta­mi­nen franc­hi­sing-y­ri­tyk­sen omis­ta­man tu­kun käyt­tä­mi­seen on Suo­men Franc­hi­sing Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan Ju­ha Vas­ta­mäen mu­kaan yleis­tä. "Sil­lä py­ri­tään saa­maan kil­pai­lue­tua ja var­mis­ta­maan laa­tu." Kiis­ta tu­kun käy­tös­tä kil­pis­tyi muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ko­ti­piz­zois­sa käy­tet­tyyn juus­toon. Juus­to on kes­kei­nen raa­ka-ai­ne piz­zas­sa, ja suo­si­tuim­mat Ko­ti­piz­zat saat­ta­vat käyt­tää juus­toa 6 000–7 000 ki­loa vuo­des­sa. Muu­ta­man eu­ron heit­to ki­lo­hin­nois­sa voi tie­tää kym­me­nien tu­han­sien li­sä­las­kua yrit­tä­jil­le. "Mi­nä las­kin, et­tä ku­lu­ni kas­voi­vat 20 000–25 000 eu­roa vuo­des­sa juus­ton vaih­ta­mi­sen ta­kia", Jus­si ker­too. Ko­ti­piz­za pe­rus­te­li juus­ton pak­ko-os­tat­ta­mis­ta omas­ta tu­kus­taan sil­lä, et­tä franc­hi­sing-­so­pi­muk­sen mu­kaan kai­kis­sa Ko­ti­piz­zois­sa on myy­tä­vä ta­sa­laa­tui­sia ja sa­moi­hin raa­ka-ai­nei­siin pe­rus­tu­via tuot­tei­ta. Kiis­ta ete­ni niin pit­käl­le, et­tä pie­tar­saa­re­lai­nen, nyt jo en­ti­nen Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä Kari Natri ti­la­si ul­ko­puo­li­sel­ta la­bo­ra­to­riol­ta tut­ki­muk­sen hal­van ja kal­liin juus­ton erois­ta. "Tes­tin tu­los oli, et­tei juus­tois­sa ol­lut mi­tään ero­ja", Nat­ri sa­noo.

 Pi­ka­ruo­ka-a­lan kil­pai­lu eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on ve­ris­tä. HS:n haas­tat­te­le­mien yrit­tä­jien mie­les­tä Ko­ti­piz­zaa ei kui­ten­kaan kiin­nos­ta se, ovat­ko tuo­te­mer­kin al­la ole­vat yri­tyk­set voi­tol­li­sia. "Ko­ti­piz­za saa ro­jal­tin­sa myyn­nis­tä, eli mi­tä isom­pi myyn­ti, sen suu­rem­mat tu­lot. Yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus ei Ko­ti­piz­zan omis­ta­jia tai joh­ta­jia kiin­nos­ta", sa­noo edel­leen Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jä­nä toi­mi­va Ville. Vil­len mie­les­tä esi­mer­kik­si laa­jat mai­nos­kam­pan­jat, jois­sa mai­nos­te­taan tuo­te­tar­jouk­sia, ovat myrk­kyä yrit­tä­jil­le. "Y­rit­tä­jä jou­tuu os­ta­maan raa­ka-ai­neet Foods­toc­kil­ta kal­liil­la hin­nal­la ja myy­mään tuot­teet ulos hal­val­la. Kam­pan­ja­tuot­tei­ta on myy­tä­vä sa­to­ja kap­pa­lei­ta päi­väs­sä, jot­ta pää­see edes omil­leen. Kam­pan­jat tuot­ta­vat yleen­sä yrit­tä­jil­le tap­pio­ta mut­ta ovat hy­vin kan­nat­ta­via Ko­ti­piz­zal­le", Vil­le sa­noo.

HS:l­la on ko­pio yrit­tä­jän ja Ko­ti­piz­zan vä­li­ses­tä so­pi­muk­ses­ta, jos­sa sa­las­sa­pi­don rik­ko­mi­ses­ta on ase­tet­tu sa­dan­tu­han­nen eu­ron so­pi­mus­sak­ko.

Yrit­tä­jät syyt­tä­vät Ko­ti­piz­zaa pai­nos­tuk­ses­ta.

Pa­nu ker­too saa­neen­sa Ko­ti­piz­zal­ta kir­jeen, jos­sa yh­tiö vaa­tii hä­nel­tä nyt 50 000 eu­ron kor­vaus­ta so­pi­mus­rik­ko­muk­ses­ta. Pa­nun so­pi­mus Ko­ti­piz­zan kans­sa lop­pui vii­me syk­sy­nä, min­kä jäl­keen hän pe­rus­ti uu­den pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lan. Ko­ti­piz­zan so­pi­muk­ses­sa on kui­ten­kin py­kä­lä, jon­ka mu­kaan Pa­nul­la on so­pi­muk­sen lop­pu­mi­sen jäl­keen vuo­den lii­ke­toi­min­ta­kiel­to ra­vin­to­la-a­lal­la. "Tein kym­me­nen vuo­den ajan Ko­ti­piz­zal­le ra­haa. It­sel­le­ni jäi vain vel­kaa. Nyt Ko­ti­piz­za ha­luai­si es­tää mi­nua te­ke­mäs­tä työ­tä­ni."

OI­KAI­SU: Ju­tus­sa Ko­ti­piz­za-y­rit­tä­jis­tä gra­fii­kan ar­von­li­sä­ve­ros­sa oli vir­he. Ve­ron osuus oli las­ket­tu ar­von­li­sä­ve­rol­li­ses­ta myyn­nis­tä. Alv:n osuus 300000 eu­ron vuo­si­myyn­nis­tä on noin 36800 eu­roa, ei 42000 eu­roa, ku­ten gra­fii­kas­sa ker­rot­tiin.


 Ko­ti­piz­za vas­taa: Ro­jal­ti­mak­sut alan kes­ki­ta­soa

Open lista
Artikkelissa olleet luvut tässä vielä kertaalleen:

Yritys, jonka myynti on 300 000 €/vuosi
ALV 14 % 36 800 €/vuosi
Yhden työntekijän palkka sivukuluineen
12 % 36 000 €
Vuokrat 10 % 30 000 €
Raaka-aineet ja tarvikkeet 35 % 105 000 €
Sähkö 1,5 % 4 500 €
Hallintokulut 2 % 6 000 €
Markkinointimaksu 4 % 12 000 €
Muut kulut (esim. siivous, matkat, vakuutus, atk, vartiointi, puhelimet) 4 % 12 000 €
Kalusteiden leasing 5,5 % 16 500 €
Franchising maksu 6,5 % 19 500 €
Yrittäjän palkanmaksuvara itselleen 5,2 % 15 600 €Ope kysyy: Mitä opit tästä artikkelista?
Pohdi vastaavaa liiketoimintaa, jos se olisi täysin omaasi, mihin asioihin voisit vaikuttaa ja millaiselta luvut saattaisivat näyttää?
Paljonko yrittäjälle jäisi palkanmaksuvaraa itselleen?

Katso myös Pizzan hinta- juttu tästä blogista. (23.11.2015)

  Lähetetty Windows Phonesta

(Edit 23.11.2015)

Comments