Oikeustapausharjoitusten ja -analyysin ratkaisuohjeet


 Kuvat Margit Mannila

Oikeudellista ratkaisutoimintaa eli oikeudellisten ongelmien tai tapausten ratkaisemista voidaan yksinkertaistetusti kuvata niin sanotun subsumption avulla. Tämä subsumptiopäättely rakentuu seuraavasti:
 1. Kuvataan oikeudellisen normin (esim. lain) oikeusohje. (ylälause)
 2. Kuvataan ongelmatilanteen tosiasiat. (alalause)
 3. Sovelletaan oikeusohjetta kyseiseen tapaukseen sijoittamalla alalauseen sisältämät tosiasiat ylälauseen tunnusmerkistöön jolloin saadaan johtopäätös. (Anni Tuomela 7.6.2017)

Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto ja Valtonen (2015, 6) huomauttavat, että oikeustapausharjoituksissa ilmenevät tiedot eivät aina ole ratkaisun saamiseksi riittäviä, jolloin vastauksessa tulee huomioida mahdolliset eri ratkaisuvaihtoehdot. Jos ratkaisuun vaikuttaa esimerkiksi se, oliko tapauksessa mainittu henkilö vilpittömässä mielessä eikä seikka ilmene tapausselostuksesta, vastauksessa on huomioitava myös se vaihtoehto, että henkilö oli vilpillisessä mielessä.

Oikeustapausanalyysin laatimisohjeet

Tärkeää on huomata, toteavat Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto ja Valtonen (2015, 6)että analyysissä ei pelkästään referoida KKO:n ratkaisua, vaan esitellään sitä analyyttisesti:
Analyysi laaditaan seuraavien ohjeiden mukaan:
 1. Tapauksen yksilöinti, esim. KKO: 2008:16
 2. Tapauksessa käsiteltävän ongelman esittely
 3. Tapauksessa sovellettujen normien esittely
 4. Osapuolten vaatimusten ja niiden perustelujen esittely
  - Omin sanoin esitelttynä
 5. Tuomioistuinten ratkaisujen ja niiden perustelujen esittely
  - Jos eri oikeusasteet ovat ratkaisseet jutun samalla tavoin, ovatko ne tapausselostuksen mukaan perutelleet ratkaisuaan samoilla seikoilla vai onko argumentaatiossa käytetty joltain osin eri perusteita?
  - Jos eri oikeusasteet ovat ratkaisseet jutun eri tavoin, miten niiden argumentaatio poikkeaa toisistaan?
  • Onko perusteissa viitattu eri seikkoihin
  • Jos argumentaatiot pohjautuvat samoihin seikkoihin, onko niille annettu eri painoarvo ja käyvätkö  painotuserojen perusteet ilmi tapauksesta?
  - Äänestyspäätösten osalta eriävän mielipiteen esittäneiden jäsenten ratkaisuehdotukset ja niiden perustelut. (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto ja Valtonen 2015, 6-7.)   

Lähteet ja lukemisto

Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos.

Tuomela, Anni. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu. Johdatus oikeustieteeseen.  (7.6.2017).


Comments