Hallinto-oikeus

Kuvat Margit Mannila

Hallinto-oikeus (3 op) 
(TLS4501)
Kurssin sisältö perustuu teokseen Olli Mäenpää (2008). Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Teos on kattava ja perusteellinen käsikirja hallinto-oikeuden perusteisiin.

Oikeustiede jaetaan kahteen pääalueeseen: julkisoikeuteen ja yksityisoikeuteen. Luonnollisesti hallinto-oikeus kuuluu tässä jaossa julkisoikeuden alle.

Tässä postauksessa on runkona Mäenpään teoksen sisällysluttelo.  Linkit ohjaavat lukijaa sisältöpostauksiin.


Hallinto-oikeus  3 op TLS4501

Kurssikuvaus

Osaamistavoitteet
Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta. 

Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 27 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 54 tuntia. 

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Julkisoikeuden perusteet 

Sisältö
Hallinnossa sovellettavat oikeusperiaatteet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja ristiriitojen ratkaisutavat. Asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti. Oikeussuoja hallinnossa ja muutoksenhaku hallintoasioissa. 

Aluevaikuttavuus
Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten palveluksessa. 

Kansainvälisyys
Opiskelija kykenee toimimaan julkisella sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. 

Opiskelumateriaali
- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki. 
Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. 

Arviointikriteerit
Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta. 

Arviointimenetelmät
Projektitöiden, esitysten ja harjoitusten arviointi sekä tentti. Numeerinen arviointi (0-5). 
 Sisältö

1
1 Perusoikeus hyvään hallintoon
2 Eurooppaoikeuden vaikutus hallintomenttelyyn
3 Hallintolain suhde muuhun lainsäädäntöön

1 Soveltamisen perusteet
2 Hallintolain asiallinen soveltamisala
3 Hallintolain organisatorinen soveltamisala

3
1 Tavoitteena hyvä hallinto ja oikeusturva hallintoasioissa
2 Hyvän hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet
3 Hallinnon palveluperiaate
4 Julkisuusperiaate ja hallinnon avoimmuus
5 Hyvän hallinnon toteutumisen valvonta
6 Vastuu hyvän hallinnon toteuttamisesta

4
1 Hallintoasiain vireillepano viranomaisessa
2 Määräajat vireillepanossa ja asian käsittelyssä
3 Asiakirjan siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle
4 Asiakirjan täydentäminen
5 Asian vireilletulo ja vireilletulon oikeusvaikutukset
6 Hallintoasian käsittelytavat
7 Asianosainen hallintoasian käsittelyssä
8 Puhevallan käyttäminen asian käsittelyssä
9 Kulut ja maksut hallintoasian käsittelyssä

5
1 Asianmukainen käsittely ja hyvä palvelu
2 Käsittelyn viivyksettömyys
3 Käsittelyn puolueettomuus ja esteellisyysperusteet
4 Hyvä kielenkäyttö ja käsittelyn kieli
5 Viranoimisen neuvontavelvollisuus
6 Käsittelyn julkisuus
7 Viranomaisten yhteistyö
8 Oikeusturvan toteuttaminen ja edistäminen

6
1 Selvittämisvelvollisuus ja selvittämisvastuun jakautuminen
2 Selvityspyyntö
3 Asianosaisen kuuleminen
4 Asianosaisen tiedonsaantioikeus
5 Suullinen vaatimus ja selvitys
6 Katselmus
7 Tarkastus
8 Suullinen todistelu
9 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

7
1 Päätäksenteon yleiset puitteet
2 Päätöksen sisältövaatimukset
3 Päätöksen perusteluvelvollisuus
4 Päätäöksen muotovaatimukset 
5 Muutoksenhakua koskevat ohjeet päätöksessä
6 Päätöksen tiedoksianto ja päätöksistä tiedottaminen
7 Päätöksen täytäntöönpano

8
1 Julkisuusperiaate
2 Viranomaisen velvollisuus toteuttaa julkisuutta
3 VIranomaisen asiakirja julkisuuden kohteena
4 Oikeus saada tieto asiakirjasta
5 Tiedon saaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen
6 Salassapito
7 Julkisuuden toteuttaminen

1 Oikeusturva hallintoasioissa
2 Hallintoasian uudelleenkäsittely
3 Päätöksessä olevan virheen korjaaminen
4 Päätöksen oikaiseminen ja oikaisuvaatimus
5 Päätöksen muuttaminen tai kumoaminen valituksen perusteella
6 Lainvoimaisen hallintopäätöksen muuttaminen tai kumoaminen
7 Hallintoriitamenettely


Lähteet ja lukemisto

Hallintolaki 6.6.2003/434. Finlex. (16.5.2017).Kuntalaki 410/2015. Finlex. (31.1.2018). 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999. Finlex. (31.1.2018).
Mäenpää, Olli. (2008). Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. EDILEX. https://www.edilex.fi/kirjat/7456. (16.5.2017).

Suomen perustuslaki 731/1999. Finlex. (31.1.2018). 
  


Edit 
8.1.2019
8.6.2018
16.2.2018
1.2.2018
31.1.2018
23.1.2018

Comments