Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä Kuvat Margit Mannila

 TLS2301

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen johtamisen haasteet sekä ymmärtää mitä asioita yritysjohdon tulee huomioida osana toiminnan ohjausta ja johtamista yrityksen toimiessa kansainvälisillä markkinoilla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 90 h
- mistä luennot ja harjoitukset 27 h
- kokeisiin valmistautuminen 10 h
- harjoitustyö 10 h
- itsenäinen työ ja reflektointi 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys

Sisältö

Organisaation tarvitseman kansainvälisen osaamisen määrittely, suunnittelu ja kehittäminen ja erilaiset kehittämismenetelmät. Kulttuurien erialaisuus ja johtamisen eettiset kysymykset kansainvälisessä toiminnassa.

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa opiskelijoille kv-johtamisen valmiuksia, joita he voivat hyödyntää työllistyttyään alueen kansainvälisiin yrityksiin.

Kansainvälisyys

Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälisissä esimiestehtävissä.

Opiskelumateriaali

Griffin, W. & Pustay, W. 2015. International Business - A managerial perspective. Pearson Education.
Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot , ryhmätyöt, yritysvierailut, asiantuntijaluennot.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

osallistuminen opetukseen 20 %
kurssitehtävä 30 %
Tentti 50 %Luentorunko

Kurssin luentorunko noudattelee teoksen,  Griffin, W. & Pustay, W. 2015. International Business - A managerial perspective, sisällysluetteloa

Table of Contents
I. The World’s Marketplaces


2. Global Marketplaces and Business Centers

3. Legal, Technological, Accounting, and Political Environments

4. The Role of Culture

5. Ethics and Social Responsibility in International BusinessII. The International Environment

6. International Trade and Investment

7. The International Monetary System and the Balance of Payments

8. Foreign Exchange and International Financial Markets

9. Formulation of National Trade Policies

10. International Cooperation Among NationsIII. Managing International Business

11. International Strategic Management

12. Strategies for Analyzing and Entering Foreign Markets

13. International Strategic Alliances

14. International Organization Design and Control

15. Leadership and Employee Behavior in International BusinessIV. Managing International Business Operations

16. International Marketing

17. International Operations Management

18. International Financial Management

19. International Human Resource Management and Labor Relations


 Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä

Johtajuus kansainvälistyvässä toimintaympäristössä
Millaista on toimia johtajana kansainvälisessä toimintaympäristössä?
Millaisia asioita johtajan tulee ottaa huomioon?

Mitä pitää ymmärtää esimerkiksi:
 • Organisaatiosta kokonaisuutena
 • Rekrytoinnista ja henkilökunnan valitsemisesta kansainväliseen organisaatioon
  - kuinka huomioida kansalliset ja kansainväliset työntekijät?
 • Kansainvälisestä koulutuksesta ja kehityksestä
 • Palkkauksesta
 • Esimiehen ja alaisen roolieista työpaikalla: esimerkiksi valtaeroista
 • Aikakäsityksistä
 • Työtehtävien määrittelystä
  - kuinka huomioida toiminnan johtaminen monikulttuurisessa kontekstissa?
 • Viestinnästä kansainvälisessä kontekstissa


Sanotaan, että kansainvälinen johtajuus edellyttää kulttuurituntemusta ja joustavuutta (Suutari 2010, 46).

Pieni sanasto
Human Resource Management (HRM)
International Human Resource Management (IHRM)
Strategic International Human Resource Management (SIHRM)
Multinational  Corporations (MNC) 

 Lähde  tästä linkistä (6.10.2017).


Lähteet ja lukemisto


Chris Brewster, Vesa Suutari, (2005) "Global HRM: aspects of a research agenda", Personnel Review, Vol. 34 Issue: 1, pp.5-21, https://doi.org/10.1108/00483480510571851  (6.10.2017).
 
Lähteet ja lukemisto
Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä, luentomateriaali
Mannila. M. (2018). Compliance. Perheyrittäjyys. (16.1.2018).

Mannila, M. (2018). Katsaus kansainväliseen liiketoimintaan. Perheyrittäjyys. (15.1.2018). 

Mannila, M. (2018). Management Aptitude Evaluation Soveltuvuustestit. Perheyrittäjyys. (15.1.2018).


LisälukemistoaMannila, Margit. (2011). Esimiehen viestintätaidot ja johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Hyvä elämä ja työ johtajan haasteina. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Itsensä johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Johtajuus. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

Mannila, Margit. (2011). Johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Knowledge management. Perheyrittäjyys. (29.1.2017).  

Mannila, Margit. (2018). Kansainvälinen projekti. Perheyrittäjyys. (8.3.2018). 

Mannila, Margit. (2013). Kuinka johtaa johtajaa. Aloittelevan esimeihen haasteita. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

Mannila, Margit. (2018). Kommunikointi monikulttuurisella työpaikalla. Perheyrittäjyys. (8.3.2018). 

Mannila, Margit. (2015). Käsitteet ja käsitteiden määrittely. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

 Mannila, Margit. (2011). Leadership videos. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Muutosjohtaminen, muutoksen johtaminen, muutoksessa johtaminen vai johtamisen muutos?  Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2014). Palautteen antamisen taito. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Projektinjohtajan seitsemän kuolemansyntiä. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Projektiryhmän johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Strategian johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2010). Sukupolvenvaihdos naisten omistamissa ja/tai johtamissa perheyrityksissä. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).


Mannila, Margit. (2015). Terveysjohtamisen historia ja nykytila. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Terveydenhuollon organisaatiokulttuurit. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).
Mannila, Margit. (2014). Tiimityö asiantuntijaorganisaatiossa. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

Mannila, Margit. (2009).  Töissä perheyrityksessä-omistaja-johtajien vaiettu pimeä puoli - Kirjoita tarinasi . Perheyrittäjyys. (29.11.2017).
Mannila, Margit. (2015). Voimavarana talous, informaatioteknologia ja henkilöstön tulevaisuus. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Valmentava johtaminen (business coaching). Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Yrityksen projektijohtamisen kehittäminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

 
Suutari, V. (2010). Johtajuus kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. (44-47). Teoksessa Johtamisen haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä. Sanomalehtiyliopisto. Julkaisu 32. Vaasan yliopisto. Avoin yliopisto.  Vaasa.  (6.10.2017).

Edit

7.1.2019
8.3.2018
16.1.2018
15.1.2018.

Comments