Prosessioikeus


  Kuvat Margit Mannila

Prosessioikeus TLS 4604 kurssin oppimateriaalina on teos:
Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. Teoksen sisällysluettelo löytyy tästä postauksesta. Se on myös kyseisen kurssin luentorunko.

Kurssista on tentti viimeisellä luentokerralla. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin sivustolta Moodle-oppimisympäristöstä. 

Kurssin laajuus on 3 op.  

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija saa kokonaiskuvan tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisessa velkomusasiassa haastehakemuksen. 

Opiskelijan työmäärä
Luennot ja harjoitukset 27 tuntia ja itsenäinen työskentely 54 tuntia. 

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Perusopintoihin kuuluvat oikeudellisest kurssit sekä riittävä määrä oikeushallinnon suuntaavia opintoja. 

Sisältö
Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen 

Opiskelumateriaali
- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Linna Tuula: Prosessioikeus (2012) soveltuvin osin 


Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, oikeustapausharjoitus, itsenäinen opiskelu.
Opiskelija seuraa oikeudenkäynnin ja laatii siitä raportin 


Arviointikriteerit
5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

3 Opiskelija hallitsee hyvin prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin. 


Arviointimenetelmät
Tentti, harjoitukset ja oikeudenkäyntiraportit ( 2 kpl)


I JOHDANNOKSI .......................................................................................1 (10.1.2018).

1 Yleistä prosessioikeudesta ............................................................3

Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano.............................3

Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti) –
rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti) ......................4

Välimiesmenettely .....................................................................6

Sovittelumenettelyt ..................................................................7

Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano ....................................9

2 Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät ................ 12

3 Keskeiset prosessiperiaatteet ............................................................. 14

Yleistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta .. 14

Tuomioistuinten riippumattomuus ja tuomarin esteettömyys 15

Kuulemisperiaate ja materiaalinen prosessinjohto .................... 16

Perusteluvelvollisuus ................................................................... 18

Muutoksenhakuoikeus ................................................................... 19

Julkisuus ....................................................................................... 19

Rikosprosessia koskevat oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin erityisperiaatteet .................................... 21

Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet ....................................... 21

Ulosoton periaatteita ........................................................... 24

Konkurssimenettelyn periaatteita ......................................... 27

4 Prosessin toimijat................................................................ 28

4.1 Asianosaiset .................................................................... 28

4.2 Oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja .............................. 31

4.3 Julkinen oikeusapu .......................................................... 34


Oikeusavun saamisen edellytykset ..................................... 34

Asiat, joita oikeusapu koskee .............................................. 36

Avustajat....................................................................... 36

4.4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ..................... 37

5 Lainkäytön organisaatio ............................................. 40

6 Prosessioikeuden lähteet........................................... 43II MENETTELY RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNNISSÄ .............. 45 (2.2.2018)

1 Käsittelyn päävaiheet ja käräjäoikeuden kokoonpano ...... 47

2 Oikeuspaikka, asian vireilletulo ja vastaajan vastaus ......... 49

Oikeuspaikka ................................................................ 49

Haastehakemus ............................................................ 53

Kanne ja kanteiden kumulaatio .................................. 55

Vastaajan vastaus ....................................................... 57

3 Yksipuolinen tuomio ................................................. 59

4 Käsittelyn vaiheet ................................................... 63

4.1 Valmistelu ............................................................ 63

Valmistelun tehtävät .................................................. 63

Kirjallinen valmistelu .................................................. 64

Valmisteluistunto ....................................................... 66

Asian ratkaiseminen valmistelussa ........................... 68

4.2 Pääkäsittely ........................................................ 70

5 Prosessinedellytykset ja oikeudenkäyntiväite ........ 71

6 Todistelu ................................................................75

Yleistä .................................................................... 75

Eräitä todistusoikeudellisia käsitteitä ..................... 77

Väittämistaakka ja todistustaakka ......................... 78

Todistusharkinta ......................................................... 79

Tunnustus ja asianosaisen passiivisuus ....................... 80

Todistajat ........................................................................ 81

Menettely todistelussa .................................................... 84


7 Prosessinjohto ja asian kiireelliseksi määrääminen .............. 86

8 Prekluusio ............................................................................... 89

9 Kanteenmuutoskielto .............................................................. 93

10 Ratkaisu riita-asiassa ............................................................. 97


III MENETTELY TURVAAMISTOIMIASIASSA ........................ 99 (13.2.2018)

1 Yleistä ....................................................................................101

2 Turvaamistoimen edellytykset, menettely ja hakijan korvausvastuu .........103

3 Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano .................................106


IV MENETTELY HAKEMUSASIASSA .......................................109 (20.2.2018)


V SOVITTELUMENETTELY JA SOVINNON VAHVISTAMINEN ...............................115 
(21.3.2018)
1 Yleistä .....................................................................................117

2 Riita-asioiden sovittelu tuomioistuimessa ........................121

Yleistä .................................................................................121

Sovittelun edellytykset ja soveltamisala .............................122

Menettely tuomioistuinsovittelussa ....................................122

Tuomioistuimen ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen ........124

VI RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNTI ......................................127 (9.4.2018)

1 Syyttäjälaitos ja rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen ...129

Syyttäjälaitoksen organisaatio ...................................................129

Syyteoikeus ja -velvollisuus ........................................................130

Poikkeukset syytepakosta .......................................................132

2 Rikosprosessin periaatteet ja vaiheet ..................................135

2.1 Säädökset .........................................................................135

2.2 Adheesioperiaate .............................................................136

2.3 Oikeuspaikka ja asian vireillepano ..................................138


2.4 Rikosasian kirjallinen menettely .....................................139


Yleistä .........................................................................139

Kirjallisen menettelyn edellytykset.............................142

Menettely kirjallisessa prosessissa ...........................143

2.5 Rikosasian normaalimenettely .............................143

Vastaus ja muu valmistelu .....................................143

Prosessinedellytykset ...........................................144

Käsittelyn kiireellisyys ..........................................145

Pääkäsittelyn kulku ..............................................145

Kokoonpano ja äänestäminen .............................146

Syytteenmuutoskielto ..........................................148

Syytteen peruuttaminen .....................................150

Puolustaja ja asianomistajan avustaja ...............151

2.6 Todistelu rikosasiassa...................................152

2.7 Tuomioistuimen ratkaisu ja oikeudenkäyntiaineisto ...........155


VII MUUTOKSENHAKU .......................................................157 (9.4.2018)

1 Muutoksenhakuoikeus ........................................................159

2 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen .................162

2.1 Muutoksenhakuoikeus ......................................................162

2.2 Tyytymättömyyden ilmoitus ja valituksen ajaminen perille ..........163

2.3 Vaatimistaakka, kanteenmuutoskielto ja prekluusio ...........164

2.4 Reformatio in pejus ............................................................167

2.5 Lainvoima ja oikeusvoima ...................................................169

2.6 Vastavalitus .........................................................................171

2.7 Jatkokäsittelylupa ...........................................................173

Yleistä .................................................................................173

Asiat, joissa lupa tarvitaan .................................................174

Luvan myöntämisen perusteet ja lupajärjestelmän ulkopuolelle jäävät asiat ......176

Luvan myöntämisen ja epäämisen seuraukset .........................179

3 Menettely hovioikeudessa ......................................................180

4 Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen .......184

5 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen (ennakkopäätösvalitus) ......187

6 Ylimääräinen muutoksenhaku .........................189

Yleistä .................................................................189

Tuomiovirhekantelu ............................................190

Tuomion purku ...................................................191

Menetetyn määräajan palauttaminen ................193


VIII ULOSOTTOMENETTELY .........................195

1 Perinteinen ulosotto nykyisin suurten asiamäärien menettely ......................................197

Ulosotolla pitkät lainsäädännölliset perinteet ...197

Asiamäärät .....................................................198

Luottoyhteiskunta ja sen lieveilmiöt ................198

Ulosoton tehtävät ...........................................199

Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa ................200

Valtakunnallisuus .........................................201

2 Ulosoton organisaatio ja muutoksenhaku ..........203

3 Ulosoton edellytykset ...................................................206

4 Ulosotossa täytäntöönpantavat velvoitteet ............208

5 Ulosottoperusteet ..................................................210

Ulosottoperusteet luetellaan ulosottokaaressa ........210

Tuomio ulosottoperusteena .....................................211

6 Menettelyn päävaiheet maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa .........215

6.1 Alkuvaiheet ........................................................................215

6.2 Palkan ja muun toistuvaistulon sekä veronpalautuksen ulosmittaus ..........216

6.3 Irtainten esineiden ja kiinteistön ulosmittaus ...................218

6.4 Ulosoton välttely .........................................................220

7 Ulosoton oikeussuojakeinot ......................................224


IX KONKURSSI ........................................................227 (11.1.2018)

1 Konkurssi on markkinatalouteen kuuluva yleistäytäntöönpanon muoto..229

Säädökset, velalliset ja asiamäärät .............................229

Konkurssin tarkoitusperät ja suhde ulosottoon .........230

Konkurssilla ei ole veloista vapauttavaa vaikutusta ........231

2 Konkurssin alkaminen ......................................................233

Konkurssi on tarkoitettu maksukyvyttömille velallisille .........233

Konkurssin hakijan saatavan on oltava selvä .......................234

Konkurssihakemus ja päätös konkurssiin asettamisesta ......234

3 Konkurssipesä ja siihen kuuluva omaisuus ........................236

4 Konkurssisaatavat .............................................................239

5 Konkurssimenettely ...........................................................240

Menettelyn päävaiheet ........................................................240

Pesänhoitaja on keskeinen toimija .....................................241

Pesänhoitajan määrääminen ja kelpoisuus ......................242

Pesäluettelo ja velallisselvitys ..........................................242

Konkurssivalvonnat ja jakoluettelo ..................................243

Omaisuuden myynti ja jako-osuuksien maksaminen ......244

6 Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys ....................245


X YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY ...........247

1 Yleistä ........................................................................249

2 Velkajärjestelyn hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ........251

3 Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet .........................................253

4 Velallisen maksuvara ja maksuohjelman kesto ......................259

5 Maksuohjelman oikeusvaikutukset, toteuttaminen ja raukeaminen .....262


XI YRITYSSANEERAUS .........................................................267 (28.8.2018).

1 Yleistä .......................................................................................269

2 Yrityssaneerauksen hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ..271

3 Saneerauksen edellytykset ja esteet .............................................273

4 Saneerausohjelma .......................................................................275

5 Saneerausohjelman toteuttaminen ja raukeaminen ...........278XII EUROOPPALAINEN PROSESSIOIKEUS .................281 (8.8.2019).

1 Eurooppalainen siviiliprosessioikeus ............................283

1.1 Rajat ylittävä yhteistyö siviiliprosessissa ..................283

1.2 Yleistä siviiliprosessuaalisista EU-asetuksista .........285

1.3 Bryssel I -asetus ....................................................288

Yleistä .........................................................................288

Tuomioistuinten toimivalta ..........................................289

Tunnustaminen ja täytäntöönpano..............................290

1.4 Eurooppalainen täytäntöön panoperuste riidattomissa asioissa (ETR-asetus).......291

1.5 Eurooppalainen maksamismääräys (EMM-asetus) .............293

1.6 Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely (EVM-asetus) .....295

1.7 Maksukyvyttömyysasetus (MK-asetus) ..................................296

2 Eurooppalainen rikosprosessioikeus .........................................299

2.1 Rikoksentekijän luovuttaminen ...............................................299

2.2 Kansainvälinen oikeusapu ......................................................303

2.3 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroinen tunnustaminen .......305

KESKEISIÄ PROSESSIOIKEUDELLISIA YLEISTEOKSIA ..........307

LYHENTEET .................................................................................309

OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO .....................................................311

ASIAHAKEMISTO ........................................................................313

LIITTEET .................................................................................... 322

Lähteet ja lukemisto

Linna,Tuula (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. 

Mannila, M. (2016). Konkurssi (kooste). Perheyrittäjyys. (26.12.2017).  

Mannila, M. (2018). Prosessioikeus, Frände ym. Perheyrittäjyys. (13.8.2018).  

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, jonkun linkkaamisen arvoisen sivuston tai huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään. Viestiäsi ei julkaista, jos kiellät sen julkaisemisen. 

Edit 

8.8.2019
28.8.2018
13.8.2018
9.4.2018
21.3.2018
20.2.2018
13.2.2018
2.2.2018
11.1.2018
10.1.2018


Comments