Prosessioikeus


  Kuvat Margit Mannila

Prosessioikeus TLS 4604 kurssin oppimateriaalina on teos:
Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. Teoksen sisällysluettelo löytyy tästä postauksesta. Se on myös kyseisen kurssin luentorunko.

Kurssista on tentti viimeisellä luentokerralla. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin sivustolta Moodle-oppimisympäristöstä. 

Kurssin laajuus on 3 op.  

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija saa kokonaiskuvan tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisessa velkomusasiassa haastehakemuksen. 

Opiskelijan työmäärä
Luennot ja harjoitukset 33 tuntia ja itsenäinen työskentely 48 tuntia. 

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Perusopintoihin kuuluvat oikeudellisest kurssit sekä riittävä määrä oikeushallinnon suuntaavia opintoja. 

Sisältö
Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen 

Opiskelumateriaali
- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Linna Tuula: Prosessioikeus (2012) soveltuvin osin 


Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, oikeustapausharjoitus, itsenäinen opiskelu.
Opiskelija seuraa oikeudenkäynnin ja laatii siitä raportin 


Arviointikriteerit
5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

3 Opiskelija hallitsee hyvin prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin. 


Arviointimenetelmät
Tentti, harjoitukset ja oikeudenkäyntiraportit ( 2 kpl)


I JOHDANNOKSI .......................................................................................1 (10.1.2018).

1 Yleistä prosessioikeudesta ............................................................3
Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano.............................3
Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti) –
rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti) ......................4
Välimiesmenettely .....................................................................6
Sovittelumenettelyt ..................................................................7
Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano ....................................9
2 Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät ................ 12
3 Keskeiset prosessiperiaatteet ............................................................. 14
Yleistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta .. 14
Tuomioistuinten riippumattomuus ja tuomarin esteettömyys 15
Kuulemisperiaate ja materiaalinen prosessinjohto .................... 16
Perusteluvelvollisuus ................................................................... 18
Muutoksenhakuoikeus ................................................................... 19
Julkisuus ....................................................................................... 19
Rikosprosessia koskevat oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin erityisperiaatteet .................................... 21
Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet ....................................... 21
Ulosoton periaatteita ........................................................... 24
Konkurssimenettelyn periaatteita ......................................... 27
4 Prosessin toimijat................................................................ 28
4.1 Asianosaiset .................................................................... 28
4.2 Oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja .............................. 31
4.3 Julkinen oikeusapu .......................................................... 34

Oikeusavun saamisen edellytykset ..................................... 34
Asiat, joita oikeusapu koskee .............................................. 36
Avustajat....................................................................... 36
4.4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ..................... 37
5 Lainkäytön organisaatio ............................................. 40
6 Prosessioikeuden lähteet........................................... 43


II MENETTELY RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNNISSÄ .............. 45 (2.2.2018)
1 Käsittelyn päävaiheet ja käräjäoikeuden kokoonpano ...... 47
2 Oikeuspaikka, asian vireilletulo ja vastaajan vastaus ......... 49
Oikeuspaikka ................................................................ 49
Haastehakemus ............................................................ 53
Kanne ja kanteiden kumulaatio .................................. 55
Vastaajan vastaus ....................................................... 57
3 Yksipuolinen tuomio ................................................. 59
4 Käsittelyn vaiheet ................................................... 63
4.1 Valmistelu ............................................................ 63
Valmistelun tehtävät .................................................. 63
Kirjallinen valmistelu .................................................. 64
Valmisteluistunto ....................................................... 66
Asian ratkaiseminen valmistelussa ........................... 68
4.2 Pääkäsittely ........................................................ 70
5 Prosessinedellytykset ja oikeudenkäyntiväite ........ 71
6 Todistelu ................................................................75
Yleistä .................................................................... 75
Eräitä todistusoikeudellisia käsitteitä ..................... 77
Väittämistaakka ja todistustaakka ......................... 78
Todistusharkinta ......................................................... 79
Tunnustus ja asianosaisen passiivisuus ....................... 80
Todistajat ........................................................................ 81
Menettely todistelussa .................................................... 84

7 Prosessinjohto ja asian kiireelliseksi määrääminen .............. 86
8 Prekluusio ............................................................................... 89
9 Kanteenmuutoskielto .............................................................. 93
10 Ratkaisu riita-asiassa ............................................................. 97

III MENETTELY TURVAAMISTOIMIASIASSA ........................ 99 (13.2.2018)
1 Yleistä ....................................................................................101
2 Turvaamistoimen edellytykset, menettely ja hakijan korvausvastuu .........103
3 Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano .................................106

IV MENETTELY HAKEMUSASIASSA .......................................109 (20.2.2018)

V SOVITTELUMENETTELY JA SOVINNON VAHVISTAMINEN ...............................115 (21.3.2018)
1 Yleistä .....................................................................................117
2 Riita-asioiden sovittelu tuomioistuimessa ........................121
Yleistä .................................................................................121
Sovittelun edellytykset ja soveltamisala .............................122
Menettely tuomioistuinsovittelussa ....................................122
Tuomioistuimen ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen ........124

VI RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNTI ......................................127 (9.4.2018)
1 Syyttäjälaitos ja rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen ...129
Syyttäjälaitoksen organisaatio ...................................................129
Syyteoikeus ja -velvollisuus ........................................................130
Poikkeukset syytepakosta .......................................................132
2 Rikosprosessin periaatteet ja vaiheet ..................................135
2.1 Säädökset .........................................................................135
2.2 Adheesioperiaate .............................................................136
2.3 Oikeuspaikka ja asian vireillepano ..................................138
2.4 Rikosasian kirjallinen menettely .....................................139

Yleistä .........................................................................139
Kirjallisen menettelyn edellytykset.............................142
Menettely kirjallisessa prosessissa ...........................143
2.5 Rikosasian normaalimenettely .............................143
Vastaus ja muu valmistelu .....................................143
Prosessinedellytykset ...........................................144
Käsittelyn kiireellisyys ..........................................145
Pääkäsittelyn kulku ..............................................145
Kokoonpano ja äänestäminen .............................146
Syytteenmuutoskielto ..........................................148
Syytteen peruuttaminen .....................................150
Puolustaja ja asianomistajan avustaja ...............151
2.6 Todistelu rikosasiassa...................................152
2.7 Tuomioistuimen ratkaisu ja oikeudenkäyntiaineisto ...........155

VII MUUTOKSENHAKU .......................................................157 (9.4.2018)
1 Muutoksenhakuoikeus ........................................................159
2 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen .................162
2.1 Muutoksenhakuoikeus ......................................................162
2.2 Tyytymättömyyden ilmoitus ja valituksen ajaminen perille ..........163
2.3 Vaatimistaakka, kanteenmuutoskielto ja prekluusio ...........164
2.4 Reformatio in pejus ............................................................167
2.5 Lainvoima ja oikeusvoima ...................................................169
2.6 Vastavalitus .........................................................................171
2.7 Jatkokäsittelylupa ...........................................................173
Yleistä .................................................................................173
Asiat, joissa lupa tarvitaan .................................................174
Luvan myöntämisen perusteet ja lupajärjestelmän ulkopuolelle jäävät asiat ......176
Luvan myöntämisen ja epäämisen seuraukset .........................179
3 Menettely hovioikeudessa ......................................................180
4 Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen .......184
5 Muutoksenhaku käräjäoikeudesta korkeimpaan
oikeuteen (ennakkopäätösvalitus) ......................187
6 Ylimääräinen muutoksenhaku .........................189
Yleistä .................................................................189
Tuomiovirhekantelu ............................................190
Tuomion purku ...................................................191
Menetetyn määräajan palauttaminen ................193

VIII ULOSOTTOMENETTELY .........................195
1 Perinteinen ulosotto nykyisin suurten
asiamäärien menettely ......................................197
Ulosotolla pitkät lainsäädännölliset perinteet ...197
Asiamäärät .....................................................198
Luottoyhteiskunta ja sen lieveilmiöt ................198
Ulosoton tehtävät ...........................................199
Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa ................200
Valtakunnallisuus .........................................201
2 Ulosoton organisaatio ja muutoksenhaku ..........203
3 Ulosoton edellytykset ...................................................206
4 Ulosotossa täytäntöönpantavat velvoitteet ............208
5 Ulosottoperusteet ..................................................210
Ulosottoperusteet luetellaan ulosottokaaressa ........210
Tuomio ulosottoperusteena .....................................211
6 Menettelyn päävaiheet maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa .........215
6.1 Alkuvaiheet ........................................................................215
6.2 Palkan ja muun toistuvaistulon sekä veronpalautuksen ulosmittaus ..........216
6.3 Irtainten esineiden ja kiinteistön ulosmittaus ...................218
6.4 Ulosoton välttely .........................................................220
7 Ulosoton oikeussuojakeinot ......................................224

IX KONKURSSI ........................................................227 (11.1.2018)

1 Konkurssi on markkinatalouteen kuuluva yleistäytäntöönpanon muoto ................229
Säädökset, velalliset ja asiamäärät .............................229
Konkurssin tarkoitusperät ja suhde ulosottoon .........230
Konkurssilla ei ole veloista vapauttavaa vaikutusta ........231
2 Konkurssin alkaminen ......................................................233
Konkurssi on tarkoitettu maksukyvyttömille velallisille .........233
Konkurssin hakijan saatavan on oltava selvä .......................234
Konkurssihakemus ja päätös konkurssiin asettamisesta ......234
3 Konkurssipesä ja siihen kuuluva omaisuus ........................236
4 Konkurssisaatavat .............................................................239
5 Konkurssimenettely ...........................................................240
Menettelyn päävaiheet ........................................................240
Pesänhoitaja on keskeinen toimija .....................................241
Pesänhoitajan määrääminen ja kelpoisuus ......................242
Pesäluettelo ja velallisselvitys ..........................................242
Konkurssivalvonnat ja jakoluettelo ..................................243
Omaisuuden myynti ja jako-osuuksien maksaminen ......244
6 Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys ....................245

X YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY ...........247
1 Yleistä ........................................................................249
2 Velkajärjestelyn hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ........251
3 Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet .........................................253
4 Velallisen maksuvara ja maksuohjelman kesto ......................259
5 Maksuohjelman oikeusvaikutukset, toteuttaminen ja raukeaminen .....262

XI YRITYSSANEERAUS .........................................................267
1 Yleistä .......................................................................................269
2 Yrityssaneerauksen hakeminen ja alkamisen oikeusvaikutukset ..271
3 Saneerauksen edellytykset ja esteet .............................................273
4 Saneerausohjelma .......................................................................275
5 Saneerausohjelman toteuttaminen ja raukeaminen ...........278

XII EUROOPPALAINEN PROSESSIOIKEUS .................281
1 Eurooppalainen siviiliprosessioikeus ............................283
1.1 Rajat ylittävä yhteistyö siviiliprosessissa ..................283
1.2 Yleistä siviiliprosessuaalisista EU-asetuksista .........285
1.3 Bryssel I -asetus ....................................................288
Yleistä .........................................................................288
Tuomioistuinten toimivalta ..........................................289
Tunnustaminen ja täytäntöönpano..............................290
1.4 Eurooppalainen täytäntöön panoperuste riidattomissa asioissa (ETR-asetus).......291
1.5 Eurooppalainen maksamismääräys (EMM-asetus) .............293
1.6 Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely (EVM-asetus) .....295
1.7 Maksukyvyttömyysasetus (MK-asetus) ..................................296
2 Eurooppalainen rikosprosessioikeus .........................................299
2.1 Rikoksentekijän luovuttaminen ...............................................299
2.2 Kansainvälinen oikeusapu ......................................................303
2.3 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroinen tunnustaminen .......305
KESKEISIÄ PROSESSIOIKEUDELLISIA YLEISTEOKSIA ..........307
LYHENTEET .................................................................................309
OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO .....................................................311
ASIAHAKEMISTO ........................................................................313
LIITTEET .................................................................................... 322

Lähteet ja lukemisto

Linna,Tuula (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. 

Mannila, M. (2016). Konkurssi (kooste). Perheyrittäjyys. (26.12.2017).  

Mannila, M. (2018). Prosessioikeus, Frände ym. Perheyrittäjyys. (13.8.2018). 

Edit 

13.8.2018
9.4.2018
21.3.2018
20.2.2018
13.2.2018
2.2.2018
11.1.2018
10.1.2018


Comments