Prosessioikeus Frände ym.  Kuva Margit Mannila

Alma Talentin julkaisema teos Prosessioikeus on edennyt viidenteen painokseen vuonna 2017. Teoksen ovat kirjoittaneet Dan Frände, Dan Helenius, Petra Hietanen-Kunwald, Tuomas Hupli, Risto Koulu, Juha Lappalainen, Heidi Lindfors, Johanna Niemi, Jaakko Rautio, Timo Saranpää, Santtu Turunen, Jyrki Virolainen  ja Mikko Vuorenpää. Ohessa teoksen sisällysluettelo.

Tätä teosta kannattaa selailla prosessioikeus-kurssin TLS 4604 lakien ja kurssikirjana olevan Tuula Linnan Prosessioikeus -teoksen rinnalla. Etenkin niiden, jotka mielivät hakevansa jatko-opintoihin oikeustieteelliseen, on hyvä perehtyä laaja-alaisemmin aihepiiriin. 


Lähde 

Dan Frände, Dan Helenius, Petra Hietanen-Kunwald, Tuomas Hupli, Risto Koulu, Juha Lappalainen, Heidi Lindfors, Johanna Niemi, Jaakko Rautio, Timo Saranpää, Santtu Turunen, Jyrki Virolainen  ja Mikko Vuorenpää. (2017). Prosessioikeus. Alma Talent. Helsinki. 

Sisällys
Esipuhe viidenteen painokseen.....................................................................................................................5

 Esipuhe neljänteen painokseen.....................................................................................................................6 
Esipuhe toiseen painokseen..........................................................................................................................8 
Esipuhe ensimmäiseen painokseen...............................................................................9 
Teoksen kirjoittajat......................................................................................................11 
Lukijalle..........................................................................................................................33
 Lyhenteet.........................................................................................................................35

 

I JOHDATUS PROSESSIOIKEUTEEN 39
1.PROSESSIOIKEUS OIKEUDENALANA..................................................................................41 


1. Prosessioikeus ja aineellinen oikeus.................................................................................41


1.1. Aineellinen oikeus ja sen sanktiot................................................................................41 


1.2. Konfliktien synty ja ratkaisutavat....................................................................................42

 1.3. Prosessioikeus ja sen suhde aineelliseen oikeuteen.........................................43

1.4. Prosessin välinearvo ja itseisarvo..................................................................................47

 2. Prosessin sisältö.....................................................................................................49 

2.1. Prosessin päävaiheet...................................................................................49 

2.2. Oikeudenkäynti tuomioistuimessa..............................................................50 


2.3. Pakkotäytäntö ja maksukyvyttömyysmenettelyt.....................................................52 


2.4. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt..........................................................................532.PROSESSIN PÄÄLAJIT JA TEHTÄVÄT............................................................................57


 1. Prosessin päälajit......................................................................................................57 

1.1. Prosessilajien kolmijako.........................................................................................57


1.2. Tuomioistuinorganisaation kaksijako..........................................................58


1.3. Siviiliprosessi...........................................................................................................61 


1.4. Rikosprosessi...............................................................................................................64

1.5. Hallintoprosessi..............................................................................................................67

1.6. Tilastotietoja tuomioistuinten käsittelemistä asioista.....................................................69

2. Lainkäytön tehtävät yhteiskunnassa................................................................................71 

2.1. Mikä on lainkäytön funktio?...........................................................................................71
 2.2. Siviiliprosessin funktiot...................................................................................................72

 2.2.1. Oikeussuojafunktio..................................................................72

2.2.2. Ohjausfunktio....................................................................................................73


SISÄLLYS 14
2.2.3. Konfliktinratkaisufunktio..............................................................................75


2.2.4. Siviiliprosessin kaksoisfunktio............................................................................76


2.3. Rikosprosessin funktiot..............................................................................................77 


2.3.1. Yksittäistapauksiin rajoittuva tarkastelu.............................................................77

 2.3.2. Järjestelmien ja instituutioiden tarkastelu ..........................................................78

2.4. Kaikille prosessilajeille yhteiset funktiot.....................................................................79


2.4.1. Oikeutta luova funktio..................................................................................79 

2.4.2. Kontrollifunktio.................................................................................................80


 


3.PROSESSIOIKEUDEN OIKEUSLÄHTEET, NORMIT JA PERUSKÄSITTEET..............83 

1. Oikeuslähteet...............................................................................................................83 


1.1. Säädännäinen ja tavanomainen oikeus......................................................................83

1.2. Prosessioikeuden perussäädös: oikeudenkäymiskaari...............................................83

1.3. Muut prosessilait...........................................................................................................84 

1.4. Kansainvälinen prosessioikeus.....................................................................................85

 1.5. Prosessisäännösten systematisointitarve....................................................................88 

1.6. Perustuslaki..................................................................................................................89 

1.7. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset.........................................................................89 

1.8. EU-oikeuden merkitys prosessioikeudessa..................................................................93

1.9. Muut oikeuslähteet........................................................................................................97

2. Prosessuaaliset normit.....................................................................................................98

2.1. Prosessinormien sitovuus..............................................................................................98

2.1.1. Tuomioistuinta koskevat prosessinormit............................................................98 

2.1.2. Asianosaisten toimintaa koskevat prosessinormit............................99 

2.2. Legaliteetti- ja delegointiperiaatteet.........................................................................100 


2.3. Prosessilain ulottuvuus................................................................................................102

2.3.1. Aikaan kohdistuva ulottuvuus............................................................102 

2.3.2. Paikkaan kohdistuva ulottuvuus.........................................................103


2.4. Prosessinormien tulkinta.................................................................................103


3. Prosessioikeuden peruskäsitteet..................................................................................107


3.1. Käsitteiden merkitys...............................................................................................107 

3.2. Prosessin kohde ja vaiheet..................................................................................108 

3.3. Prosessisubjektit ja prosessitoimet..........................................................................109 


3.4. Oikeudenkäyntiaineisto.................................................................................................111

3.5. Tuomio ja sen vaikutukset..........................................................................................114

 

4. PERIAATTEET PROSESSIOIKEUDESSA....................................................................117 

1. Johdanto..................................................................................................................117 


1.1. Prosessisäännöt ja -periaatteet..............................................................................117


1.2. Prosessiperiaatteiden merkitys.........................................................................118 

1.3. Prosessiperiaatteiden ryhmittely.........................................................................119


2. Tavoiteperiaatteet ja arvoperiaatteet..............................................................................119


2.1. Prosessille asetettavat tavoitteet.................................................................................119


 2.2. Varmuusperiaate.........................................................................................................120

2.3. Prosessiekonomian periaate.......................................................................................121 

2.4. Tehokkuus- eli tarkoituksenmukaisuusperiaate...........................................................121

2.5. Prosessiarvot..............................................................................................................122

2.6. Tasa-arvoisuuden periaate...........................................................................................123

3. Asianosaisen kuulemisperiaate.......................................................................................125

3.1. Miksi asianosaisia on kuultava?..................................................................................125 


3.2. Kuulemisperiaate lainsäädännössä............................................................................126
 

15 SISÄLLYS
3.3. Kuulemisperiaatteen sisältö...................................................................................126


3.4. Kuulemisperiaatteen toteutuminen............................................................................131

3.5. Poikkeuksia kuulemisperiaatteesta..............................................................................134

4. Julkisuusperiaate...........................................................................................................136 

4.1. Oikeudenkäynnin julkisuuden lähtökohtia....................................................................136

4.1.1. Julkisuuden toteuttamistavat............................................................................136 

4.1.2. Julkisuuden intressipiirit.....................................................137 

4.1.3. Mediajulkisuus.................................................................................................138


4.1.4. Oikeudenkäyntien televisiointi........................................................................139 


4.2. Julkisuuden funktiot..............................................................................................140 


4.2.1. Legitimiteettifunktio.......................................................................................140 

4.2.2. Kontrollifunktio...............................................................................................141 


4.2.3. Informaatiofunktio...........................................................................................142 

4.3. Julkisuuden rajoittaminen...........................................................................................142 


4.4. Julkisuusperiaatteen normipohja.............................................................................143

4.4.1. Ihmis- ja perusoikeusmääräykset.....................................................................143

 4.4.2. Oikeudenkäynnin julkisuuslait..............................................................145

4.5. Oikeudenkäynnin perustietojen julkisuus.............................................................146


4.6. Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus......................................................................148

 4.6.1. Sääntelyn lähtökohtia....................................................................................148

4.6.2. Asiakirjan julkiseksitulohetki.......................................................................150 


4.6.3. Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapito............................................................151


4.6.4. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin..................................................................156

4.7. Suullinen käsittely................................................................................................158


4.7.1. Käsittelyn julkisuus..........................................................................................158

4.7.2. Suljettu käsittely...............................................................................................161


4.7.3. Pakkokeinoasioiden julkisuus...........................................................................163


4.8. Tuomioistuimen ratkaisu....................................................................................164 


4.8.1. Ratkaisun julkisuus..........................................................................................164

4.8.2. Päätösneuvottelun salassapito..........................................................................165

4.8.3. Ratkaisun salassapito ....................................................................................166

4.9. Menettelysäännökset..............................................................................................170


5.  Menettelyperiaatteet .................................................................................................172


5.1. Suullisuusperiaate.......................................................................................................172


5.1.1. Suullinen ja kirjallinen menettely....................................................................172

5.1.2. Suullinen prosessi ihmis- ja perusoikeuksien valossa.......................................173


5.1.3. Suullisuusperiaate prosessilaeissa.....................................................................174 

5.1.4. Suullinen käsittely muutoksenhakumenettelyssä.............................................176

 5.1.5. Kirjallisen prosessin lajeja.................................................................................178

 5.1.6. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen................................................180

5.2. Välittömyysperiaate.............................................................................................182


 5.2.1. Välittömyyden sisältö.......................................................................................182

 5.2.2. Pääkäsittelyn välittömyys käräjäoikeudessa.................................................184

5.2.3. Todistelun välittömyys..................................................................................185

5.2.4. Muutoksenhakumenettelyn välittömyys..........................................................189


5.2.5. Todistelun uskottavuuden arviointi...............................................................189


5.3. Keskitysperiaate......................................................................................................193


 5.3.1. Keskityksen funktiot........................................................................................193

5.3.2. Valmistelu keskityksen toteutumisen edellytyksenä.........................................193


 5.3.3. Keskityksen toteutuminen...............................................................................194 

6. Rooliperiaatteet..............................................................................................................197


 6.1. Roolijaosta oikeudenkäynnissä..................................................................................197

6.2. Vastakkaiset rooliperiaatteet........................................................................................198

 6.3. Rooliperiaatteiden sisältö siviiliprosessissa................................................................199
 

SISÄLLYS 16
6.3.1. Käsittelymenetelmä ja tutkintamenetelmä.....................................................199 


6.3.2. Tuomarin materiaalinen prosessinjohto...........................................................200 


6.3.3. Määräämisperiaate ja virallisperiaate riita-asiassa............................................202

6.4. Akkusatorinen menetelmä rikosasioissa................................................................208 


6.4.1. Inkvisitorinen – akkusatorinen menetelmä..................................................208

6.4.2. Akkusatorinen pääkäsittely – inkvisitorinen esitutkinta.................................208


6.4.3. Favor defensionis -periaate ja virallisperiaate...................................................210


 7. Muita periaatteita...........................................................................................................211

 7.1. Ratkaisuperiaatteet..................................................................................................211

 7.2. Esitutkinnan ja syyttämisen periaatteet....................................................................212 

7.3. Tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus..................................................213

 8. Ihmis- ja perusoikeudet prosessioikeudessa.................................................................214


8.1. Ihmisoikeussopimusten prosessuaaliset määräykset.............................................2148.1.1. EIS 6 artikla.....................................................................................................214 


8.1.2. Oikeudenkäynnin viivytyksettömyys................................................................215


8.1.3. Syytetyn vähimmäisoikeudet...........................................................................219


8.2. Perustuslain prosessuaaliset perusoikeudet...........................................................228


 8.2.1. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti................................................................228

8.2.2. Muut oikeusturvatakeet...................................................................................229


8.2.3. Kielelliset oikeudet prosessissa.........................................................................230


8.3. Ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus oikeudenkäynnissä..........................................234 


8.3.1. Vaikutustavat....................................................................................................234

 

II TUOMIOISTUIMET 237
1.YLEISET TUOMIOISTUIMET..........................................................................................239 


1. Käräjäoikeudet.............................................................................................................239


1.1. Käräjäoikeus tuomioistuinyksikkönä...........................................................................239

 1.2. Käräjäoikeuden kokoonpano...................................................................................242

 2. Hovioikeudet.................................................................................................................249

 2.1. Hovioikeuksien asema ja tehtävät..............................................................................249

2.2. Hovioikeuden toiminta lainkäyttöasioissa...................................................................250

3. Korkein oikeus................................................................................................................251

 3.1. Korkeimman oikeuden asema ja tehtävät...................................................................251

 3.2. Korkeimman oikeuden työskentely.............................................................................253
 

2.ERITYISTUOMIOISTUIMET JA ERÄÄT LAUTAKUNNAT..............................................255 

1. Erityistuomioistuimet.....................................................................................................255

1.1. Siviiliprosessuaaliset erityistuomioistuimet.................................................................255 

1.1.1. Yleisiä kysymyksiä...........................................................................................255 

1.1.2. Työtuomioistuin.........................................................................................256 

1.1.3. Vakuutusoikeus................................................................................................257 


1.1.4. Markkinaoikeus...............................................................................................258

1.2. Valtakunnanoikeus...................................................................................................258


2. Lautakunnat...................................................................................................................260


 2.1. Tuomiovaltaa käyttävät lautakunnat............................................................................260

17 SISÄLLYS
2.2. Suosituksia antavat lautakunnat.............................................................................262 


2.2.1. Kuluttajariitalautakunta...............................................................................262

2.2.2. Muita lautakuntia............................................................................................264


 

3.TUOMARI JA TUOMARINVIRKA....................................................................................267

1. Tuomarin kelpoisuus......................................................................................................267


1.1. Yleistä.........................................................................................................................267


 1.2. Tuomarin yleinen kelpoisuus......................................................................................268

1.3. Tuomarin erityinen kelpoisuus (esteettömyys)............................................................269 


1.3.1. Esteellisyysperusteet ........................................................................................269 

1.3.2. Esteellisyyskysymyksen käsittely......................................................................282 

2. Tuomareiden nimittäminen ja virkamiesoikeudellinen asema........................................287


2.1. Tuomareiden nimittäminen...........................................................................................287


 2.2. Tuomareiden virkamiesoikeudellinen asema..............................................................291

 

4.TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALTA SIVIILIASIOISSA....................................................295 

1. Käsitteitä ja lähtökohtia..................................................................................................295

 1.1. Normiston systematiikka........................................................................................295

1.2. Eräitä sääntelyn periaatteita ...................................................................................296

 2. Oikeusasteellinen toimivalta........................................................................................297 

2.1. Instanssijärjestys.......................................................................................................297

 2.2. Uusi oikeudenkäyntiaineisto muutoksenhaussa.......................................................298 

3. Asiallinen toimivalta......................................................................................................299 

4. Alueellinen toimivalta...................................................................................................300 

4.1. Oikeuspaikkasäännökset..........................................................................................300 

4.2. Yleinen oikeuspaikka...............................................................................................302 

4.3. Valinnaiset oikeuspaikat...........................................................................................303

 4.4. Ehdottomat oikeuspaikat .........................................................................................307

 4.4.1. Toissijaiset oikeuspaikat..............................................................................310

4.5. Oikeuspaikkasopimus..............................................................................................310 


5. Tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta...................................................................311

5.1. Järjestelmän rakenne..............................................................................................311 


5.2. Toimivaltaperusteet autonomisessa kansainvälisessä prosessioikeudessa...............313

5.2.1. Vuoden 2009 lainsäädännön päälinjat..............................................................313 


5.2.2. Pulmallinen vahinkoforum..............................................................................317

5.2.3. Oikeuspaikka- eli prorogaatiosopimus.............................................................319


  5.2.4. Toimivallan menetysperusteet..........................................................................322

 5.2.5. Kansainvälisen toimivallan tutkiminen............................................................324 

5.3. Toimivaltaperusteet yhtenäistetyssä kansainvälisessä prosessioikeudessa............326 


5.3.1. Alueellinen soveltamisala ................................................................................326

 5.3.2. Asiallinen soveltamisala...................................................................................328

 5.3.3. Poikkeukset asiallisesta soveltamisalasta...........................................................330 

6. Yhtenäistettyjen toimivaltaperusteiden soveltaminen ..............................................335


6.1. Toimivallan käsittely ja tutkiminen oikeudenkäynnissä.................................................335


 6.2. Toimivallan pääsääntö............................................................................................337 

6.2.1. Vastaajan kotipaikan forum..............................................................................337 

6.2.2. Kotipaikan määrittely: luonnollinen henkilö....................................338 

6.2.3. Kotipaikan määrittely: oikeushenkilö..............................................................341


6.3. Vaihtoehtoiset toimivaltaperusteet .......................................................................342


 6.3.1. Perusteiden soveltaminen ja tulkinta................................................................342 

6.3.2. Suorituspaikan forumit yleissopimuksissa........................................................344

 

SISÄLLYS 18
6.3.3. Suorituspaikan forum täytäntöönpanoasetuksessa...........................................348 


6.3.4. Toimipaikan forum..........................................................................................350 

6.3.5. Deliktiperusteisen vahingonkorvauksen forum................................................351


6.4. Vaihtoehtoiset prosessioikeudelliset toimivaltaperusteet............................................357


 6.4.1. Asiayhteyteen perustuva toimivalta .................................................................357 

6.4.2. Usean vastaajan forum.....................................................................................359 

6.4.3. Takautumisforum.............................................................................................361
 

6.4.4. Vastakanteen forum.........................................................................................363
 

6.5. Muut vaihtoehtoiset toimivaltaperusteet..............................................................364 

6.5.1. Oikeuspaikka- eli prorogaatiosopimus.............................................................364 

6.5.2. Suojaforumit....................................................................................................369 

6.5.3. Kuluttajaforumit ........................................................................................369


6.5.4. Vakuutusforumit .................................................................................374 


6.5.5. Työsopimusforumit ....................................................................................375 


6.6. Yksinomainen kansainvälinen toimivalta..................................................................377


 6.6.1. Yksinomaiset toimivaltaperusteet....................................................................377

6.6.2. Kiinteän omaisuuden forum............................................................................379


6.6.3. Yhtiöoikeudellisten statusasioiden forum........................................................381


6.6.4. Julkisen rekisterin forum..................................................................................383


 6.6.5. Immateriaalioikeuksien rekisteröinnin forum..................................................384

6.6.6. Täytäntöönpanoriitojen forum........................................................................385 


7. Ulkomaisen oikeudenkäynnin vaikutus......................................................................386


 7.1. Autonominen prosessioikeus....................................................................................386

7.2. Yhtenäisen sääntelyn kausi.........................................................................................387


 8. Toimivaltakysymyksen käsittely......................................................................................390

8.1. Toimivallan puuttumisen seuraukset.......................................................................390.


8.2 Muutoksenhakukysymyksiä..................................................392 

8.3. Ylemmän tuomioistuimen forumkontrolli.....................................................................393
 


5. TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALTA RIKOSASIOISSA...................................................397 

1. Oikeusasteellinen toimivalta.......................................................................................397


2. Asiallinen toimivalta....................................................................................................397 


3. Alueellinen toimivalta................................................................................................398 

3.1. Yleistä..................................................................................................................398

3.2. Rikoksen tekopaikan tuomioistuin ja pakottavat poikkeukset............................399


3.3. Rikoksen tekopaikan määritteleminen .............................................................400 


3.4. Harkinnanvaraiset poikkeukset rikoksen tekopaikan oikeuspaikasta..........................402


 3.5. Toimivalta ja muuttuneet olosuhteet.........................................................................405 

3.6. Asian siirtäminen ........................................................................................................405
 


III ASIANOSAISET JA PROSESSUAALINEN EDUSTUS 409
1. ASIANOSAISET..............................................................................................................411


1. Asianosaiset siviiliprosessissa.....................................................................................411 

1.1. Asianosaiskäsite ja asianosaiskelpoisuus.............................................................411


1.2. Oikeudenkäyntikelpoisuus..................................................................................412 


1.3. Asialegitimaatio eli asiavaltuus..........................................................................416 


1.3.1. Varallisuusoikeudelliset asiat............................................................................416


 1.3.2. Henkilöä koskevat asiat...................................................................................420

 


19 SISÄLLYS
1.4. Asianosaisseuraanto.................................................................................................421 


1.4.1. Yleistä..............................................................................................................421 

1.4.2. Perusteena yleisseuraanto.................................................................................422

 1.4.3. Perusteena erityisseuraanto..............................................................................423 

1.4.4. Perusteena konkurssi.......................................................................................424 

2. Asianosaiset rikosprosessissa.................................................................................426 


2.1. Syyttäjä.......................................................................................................................426

 2.1.1. Syyttäjän tehtävät pääpiirteittäin..................................................................426 

2.1.2. Syyttäjän toiminnan periaatteet.......................................................................427 


2.1.3. Syyttäjäorganisaatio.........................................................................................427


 2.1.4. Syyttäjien toimivalta........................................................................................428

2.1.5. Syyttäjän kelpoisuus.........................................................................................431


2.2. Asianomistaja..........................................................................................................432


 2.3. Syyteoikeus............................................................................................................436 

2.3.1. Yleistä..............................................................................................................436 

2.3.2. Syyttäjän syyteoikeus.......................................................................................438 

2.3.3. Asianomistajan syyteoikeus..............................................................................439 

2.3.4. Asianomistajan syyttämispyynnön tekeminen.................................................442 2.3.5. Syyttäjän syytteen peruuttaminen....................................................................444 


2.3.6. Asianomistajan syytteen peruuttaminen..........................................................446

 2.3.7. Syyteoikeus asianomistajan kuoleman jälkeen..................................................446 

2.4. Vastaaja....................................................................................................................448


 

2. ASIANOSAISTEN EDUSTAJAT JA AVUSTAJAT...........................................................451

 1. Lakimääräinen edustaja.................................................................................................451

 1.1. Lakimääräisen edustuksen tilanteet...................................................................451 

1.2. Lakimääräisen edustajan kelpoisuus ja valtuudet........................................................455

 2. Oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja.............................................................................456

 2.1. Oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa......................................................................456

 2.2. Asiamiehen (avustajan) kelpoisuusehdot....................................................................457

 2.2.1. Yleinen kelpoisuus...........................................................................................457 

2.2.2. Erityinen kelpoisuus.......................................................................462 


2.3. Asiamiehen tai avustajan tehtävät ja palkkio..............................................................464 


2.4. Puolustaja, asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö.............................466


2.4.1. Yleistä..............................................................................................................466


 2.4.2. Edellytykset.....................................................................................................468

2.4.3. Kelpoisuusvaatimukset.....................................................................................472


 2.4.4. Avustajan määräämisen suhde oikeusapuun.....................................................474

2.4.5. Menettely.........................................................................................................474 

2.4.6. Määräyksen raukeaminen tai peruuttaminen...................................................475


 2.4.7. Avustajan palkkio ja asianosaisten korvausvelvollisuus....................................475


3. Oikeudenkäyntivaltuutus............................................................................................476 


3.1. Valtuutuksen antaminen..............................................................................................476 

3.2. Asiamiehen edustusvallan laajuus..........................................................................479

 3.3. Valtuutuksen päättyminen..........................................................................................481

 4. Asianajolaitos...............................................................................................................482 

4.1. Asianajajat ja asianajotoimi.........................................................................................482

 4.2. Suomen Asianajajaliitto...............................................................................................494

 4.3. Julkinen oikeusapulaitos.............................................................................................494

 

SISÄLLYS 20
3. SIVULLISEN EDUNVALVONTA OIKEUDENKÄYNNISSÄ..............................................497


1. Väliintulo.....................................................................................................................497


 1.1. Väliintulon käsite ja väliintulon peruste......................................................................497 

1.2. Väliintulijan asema......................................................................................................500 

2. Sivullisen kutsuminen kuultavaksi (litis denuntiatio)......................................................501

2.1. Yleistä kuultavaksi kutsumisesta.................................................................................501 

2.2. Eräitä erityistilanteita, joissa laki vaatii kutsumaan sivullisen kuultavaksi....................502

 


IV OIKEUDENKÄYNNIN KOHDE 505
1. KANNE JA VASTINE SIVIILIPROSESSISSA................................................................507 


1. Kannetyypit ja tuomioistuimen sidonnaisuus kanteeseen..............................................507

 1.1. Yleistä kanteesta.........................................................................................................507

 1.2. Suoritus- eli velvoittamiskanne ................................................................................508 

1.3. Vahvistuskanne...........................................................................................................511 

1.4. Muotoamiskanne.....................................................................................................513 

1.5. Tuomioistuimen sidonnaisuusakanteeseen................................................................514 

2. Kanteen nostaminen ja jutun vireilletulo.........................................................................517 

2.1. Kanteen nostaminen..................................................................................................517

 2.2. Jutun vireilläolovaikutus (lis pendens)...................................................................521 

3. Vastaajan vastaus (vastine)...........................................................................................525 

3.1. Asiavastine...............................................................................................................525

 3.1.1. Kanteen vastustaminen.................................................................................525

 3.1.2. Kanteen myöntäminen..............................................................................528 

3.2. Prosessiväite...................................................................................................531

4. Kanteen muuttaminen oikeudenkäynnin aikana............................................................533


 4.1. Lähtökohtana kanteenmuutoskielto........................................................................533 

4.2. Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta..........................................................................535 

4.2.1. Kannevaatimuksen muuttaminen..................................................................535 

4.2.2. Kanneperusteen muuttaminen.........................................................................537


5. Kanteen peruuttaminen ja kanteesta luopuminen..........................................................540


 5.1. Kanteen peruuttaminen.............................................................................................540

5.2. Kanteesta luopuminen................................................................................................542
 

2. SYYTE RIKOSPROSESSISSA......................................................................................545

 1. Syyteharkinta.................................................................................................................545

 1.1. Yleistä.........................................................................................................................545

 1.2. Todennäköisyysharkinnan kohde................................................................................545

 1.3. Syyteharkinnan vaiheet..............................................................................................546

 2. Suhde harkinnanvaraiseen syyttämättä jättämiseen....................................................548 

3. Rangaistavan teon yksilöinti...........................................................................................548


 4. Syytteen muuttaminen ja tarkistaminen................................................552 

4.1. Pääsääntönä muuttamiskielto.....................................................................................552

 4.2. Syytteen muuttaminen tuomioistuimen luvalla...........................................................552 

4.3. Syytteen tarkistaminen................................................................................................553

5. Vaihtoehtoiset syytteet...................................................................................................561

21 SISÄLLYS
6. Pääkäsittelysidonnaisuus ja syytesidonnaisuus............................................................562 


6.1. Pääkäsittelysidonnaisuus...............................................................................562

6.2. Syytesidonnaisuus........................................................................563


 

3. JUTTUJEN YHDISTÄMINEN ELI KUMULAATIO.......................................................569

 1. Kumulaatio siviiliprosessissa.........................................................................................569

 1.1. Kumulaation tausta ja sääntely...................................................................................569 1.2. Objektiivinen kumulaatio.....................................................................................571

1.2.1. Kantajan useat kanteet samaa vastaajaa vastaan...............................................571 

1.2.2. Vastakanne ja kuittausväite.......................................................................572

1.3. Subjektiivinen kumulaatio......................................................................................577


 1.3.1. Useita kantajia ja/tai vastaajia ..........................................................................577

 1.3.2. Välttämätön prosessinyhteys............................................................................579 

1.3.3. Pääväliintulo....................................................................................................582

1.3.4. Regressi- tai muu seurannaiskanne..................................................................583


1.4. Harkinnanvarainen kumulaatio OK 18:6:n mukaan......................................................586


 2. Kumulaatio rikosprosessissa..........................................................................................587

 2.1. Syytteiden käsitteleminen yhdessä.............................................................................587

 2.2. Adheesioprosessi...................................................................................................589 

2.2.1. Johdanto...........................................................................................................589 

2.2.2. Yksityisoikeudellisen vaatimuksen ja rikoksen välinen yhteys..........................591

 2.2.3. Menettely adheesioprosessissa.........................................................................593

 2.2.4. Adheesion purkamisen seuraukset...................................................................596 

2.2.5. Syyttäjän velvollisuus ajaa asianomistajan yksityisoikeudellisia vaatimuksia....597

 


V TODISTELU 601
1. YLEISTÄ TODISTELUSTA.............................................................................................603 


1. Todistelua koskevia peruskäsitteitä ja periaatteita.........................................................603

1.1. Todistelu oikeudenkäynnin osana...............................................................................603


 1.2. Todistelun kohde.........................................................................................................604

 1.2.1. Tosiseikat ja kokemussäännöt..........................................................................604

 1.2.2. Todistelu ja notorisuus...............................................................................607 

1.2.3. Todistelu ja oikeuskysymys..............................................................................609


1.3. Vapaa todistusteoria...........................................................................................611 


1.3.1. Vapaa todistelu ja vapaa todistusharkinta.........................................................611 

1.3.2. Vapaan todistelun rajoituksia...........................................................................613 

1.3.3. Legaaliset presumtiot.......................................................................................614


 1.3.4. Tunnustus........................................................................................................615 

2. Todistelumenettelystä................................................................................................620 


2.1. Asianosaisten ja tuomioistuimen työnjako................................................................620

 2.2. Todistelua koskevia menettelyperiaatteita.................................................................622 

2.2.1. Todistelun välittömyys..........................................................................622

2.2.2. Todistelun keskittäminen...........................................................................630


2.2.3. Henkilötodistelun suullisuus.....................................................................631 


2.2.4. Kontradiktorinen periaate todistelussa.............................................................632


2.3. Todistelu vastaisen varalle.......................................................................................634


 


SISÄLLYS 22
2. TODISTUSKEINOT..................................................................................................637


1. Asiakirjat ja katselmuskohteet..............................................................................637


1.1. Asiakirjat..................................................................................................................637 


1.1.1. Yleistä..............................................................................................................637

1.1.2. Editiovelvollisuus.............................................................................................639

1.2. Katselmuskohde.....................................................................................................642


2. Todistaja oikeudenkäynnissä.........................................................................................646 


2.1. Todistajan käsite ja kelpoisuus todistajaksi.................................................................646 

2.2. Todistajanaolovelvollisuus ja sen rajoitukset...............................................................650

 2.2.1. Velvollisuuden sisältö.......................................................................................650

 2.2.2. Oikeus kieltäytyä todistamasta.........................................................................650

 2.2.3. Todistajan vaitiolovelvollisuus..........................................................................652

 2.2.4. Todistajan vaitiolo-oikeus.........................................................................661 

2.2.5. Todistuskeinoneutraalisuuden periaate............................................................664 


2.2.6. Eräitä menettelykysymyksiä.............................................................................667 

2.3. Menettely todistajaa kuultaessa.................................................................................670


 2.3.1. Todistajan kutsuminen.....................................................................................670

2.3.2. Todistajan kuulusteleminen.............................................................................671 


2.4. Todistajaa vastaan käytettävät pakkokeinot.........................................................677


 2.5. Todistajanpalkkio.....................................................................................................679

 3. Asianosaisen kuuleminen todistelutarkoituksessa.........................................................681

3.1. Asianosainen tietolähteenä.........................................................................................681 


3.2. Asianosaisen kuulustelu todistelutarkoituksessa....................................................683 

4. Asiantuntijat...............................................................................................................686

 4.1. Yleistä asiantuntijatodistelusta ...........................................................................686

4.2. Asiantuntijan kelpoisuus...........................................................................................688 


5. Todistelu vieraassa valtiossa........................................................................................693


5.1. Rajat ylittävä oikeusapu instituutiona......................................................................693 


5.2. Todistelun vastaanottaminen oikeusapuna ..........................................................696 

5.2.1. Suora todistelun vastaanottaminen..........................................................696

5.3. Haagin vuoden 1970 yleissopimus...........................................................................698 


5.3.1. Muut kansainväliset sopimukset......................................................................703 

5.4. Todistelu Euroopan unionissa..................................................................................704


 

3. NÄYTÖN ARVIOINTI..................................................................................................711 

1. Yleistä näyttökysymyksen ratkaisemisesta....................................................................711

1.1. Todistusharkinta ja näytön riittävyys.............................................................................711


 1.2. Todistusharkinnan jäsentämisestä...........................................................................713 

2. Todistustaakka...............................................................................................................715

 2.1. Yleistä todistustaakasta............................................................................................715 

2.2. Todistustaakka siviiliprosessissa.................................................................................720 

2.2.1. Todistustaakan jako..........................................................................................720

 2.2.2. Näyttökynnys...................................................................................................728


2.3. Todistustaakka rikosprosessissa............................................................................731


2.3.1. Todistustaakan jako..........................................................................................731 


2.3.2. Milloin näyttöä on riittävästi langettavaan tuomioon?.....................................73223 SISÄLLYS
VI TUOMIO-OPIT 737
1. TUOMION KÄSITE, SISÄLTÖ JA ANTAMISMENETTELY.............................................739 


1. Tuomion käsite ja sisältö................................................................................................739 

1.1. Tuomio ja muut oikeudenkäynnin päättymistavat.....................................................739


1.2. Tuomion rakenne ja sisältö.....................................................................................742

 1.2.1. Tuomiossa huomioon otettava aineisto............................................................742

1.2.2. Tuomion lopputulos ja perustelut..................................................................744

1.2.3. Tuomioasiakirja................................................................................................748 


2. Osatuomio ja välituomio..........................................................................................749

2.1. Osatuomio.............................................................................................................749 

2.1.1. Osatuomio siviiliprosessissa.............................................................................749

 2.1.2. Osatuomio rikosprosessissa................................................................751

2.2. Välituomio.................................................................................................................752


 3. Tuomion antamismenettely.....................................................................................755

3.1. Neuvottelu ja mahdollinen äänestys.......................................................................755 

3.1.1. Päätösneuvottelu..............................................................................................755

3.1.2. Äänestysmenettely...........................................................................................756

 3.1.3. Äänestyksen tulos.................................................................................759

3.2. Tuomion julistaminen ja kansliatuomio...................................................................760


 3.3. Tuomion oikaiseminen ja täydentäminen................................................................762 

3.3.1. Tuomion oikaiseminen (itseoikaisu)................................................762

3.3.2. Tuomion täydentäminen..................................................................................764


2. TUOMION OIKEUSVOIMA...........................................................................................767


 1. Yleistä oikeusvoimasta......................................................................................767

1.1. Oikeusvoiman käsite, vaikutustapa ja ulottuvuus.................................................767


1.2. Oikeusvoiman suhde tuomion lainvoimaan......................................................769 


1.3. Mitkä ratkaisut saavat oikeusvoiman?......................................................................771 


1.4. Tuomion tehottomuus..............................................................................................773

 2. Oikeusvoima siviiliprosessissa....................................................................................775

 2.1. Oikeusvoiman objektiivinen ulottuvuus...................................................................775

2.1.1. Uudet vaatimukset...........................................................................................775 

2.1.2. Uudet seikat vaatimusten tueksi.............................................................779

2.2. Oikeusvoiman subjektiivinen ulottuvuus............................................................787


 2.2.1. Oikeusvoiman ulottuminen vain asianosaisiin..................................787

2.2.2. Oikeusvoiman ulottuminen kolmanteen henkilöön................................788


3. Oikeusvoima rikosprosessissa.......................................................................................792


 4. Oikeusvoima ja prosessilajien väliset rajat.....................................................................795

 4.1. Siviilituomion sitovuus myöhemmässä rikosjutussa....................................................795

 4.2. Rikostuomion sitovuus myöhemmässä siviilijutussa.................................................796

4.3. Ulkomaisen tuomion voimassaolo...............................................................................798

 4.3.1. Tunnustaminen..........................................................................................798

4.3.2. Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano...................................................799


4.3.3. Yhtenäistetyt epäämisperusteet........................................................................804


 


SISÄLLYS 24
VII OIKEUDENKÄYNNIN KUSTANNUKSET 809
1. OIKEUDENKÄYNTIKULUT JA NIIDEN KORVAAMINEN..............................................811


 1. Kulujen ryhmittely ja vastuu kuluista...............................................................................811

1.1. Oikeudenkäyntimaksut ja asianosaiskulut...................................................................811


 1.2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen siviiliasioissa.....................................................812

 1.2.1. Kuluvastuun lähtökohdat..........................................................................812 

1.2.2. Hävinneen korvausvelvollisuus ja siitä tehtävät poikkeukset............................814


 1.2.3. Kuluvastuu eräissä erityistilanteissa............................................................823 


1.3. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen rikosasioissa...................................................829


 1.3.1. Lähtökohtia.......................................................................................829 

1.3.2. Tuomitun vastuu oikeudenkäyntikustannuksista..............................................829 


1.3.3. Syytteestä vapautetun oikeus saada kustannuksensa korvatuksi.......................833

 1.3.4. Velvollisuuden vastainen menettely..................................................................837

 1.3.5. Oikeudenkäyntikulujen yhteisvastuullisuus......................................................838 

1.3.6. Väärä ilmianto.................................................................................................839 


1.3.7. Viittaus OK 21 luvun säännöksiin...................................................................839 


2. Kulukysymyksen käsittely...............................................................................................839


 2.1. Kuluratkaisu pääasian yhteydessä..............................................................................839

 2.2. Kulukysymys muutoksenhaussa.................................................................................842


2. OIKEUSAPU VALTION VAROIN JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS.................................847


1. Oikeusapu valtion varoin................................................................................................847 

1.1. Yleistä.........................................................................................................................847

 1.2. Oikeusavun saamisen edellytykset........................................................................849 

1.3. Oikeusavun rajoitukset................................................................................................850 

1.4. Oikeusavun sisältö......................................................................................................852 

1.5. Oikeusavun hakeminen ja oikeusapupäätös...............................................................855

 1.6. Muutoksenhaku.........................................................................................................857 


1.7. Korvauksista päättäminen............................................................................................859

 1.8. Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja oikeusavun lakkaaminen................................862

 2. Oikeusturvavakuutus......................................................................................................863

 


VIII ESITUTKINTA JA PAKKOKEINOT 867
1. ESITUTKINTA................................................................................................................869 


1. Esitutkinnan yleiset tavoitteet.........................................................................................869

2. Lainsäädäntö..................................................................................................................869 


3. Esitutkinnassa selvitettävät seikat..................................................................................871

4. Esitutkintaperiaatteet......................................................................................................872 


5. Viranomaiset esitutkinnassa...........................................................................................875 

6. Kansainvälinen esitutkintayhteistyö...............................................................................878 

7. Esitutkinnan aloittaminen...............................................................................................880

25 SISÄLLYS
8. Esitutkinnan suorittaminen...........................................................................................882


 8.1. Kuulustelut ................................................................................................................884

 9. Tunnistaminen ...............................................................................................................889

 10. Esitutkinta-aineiston julkisuus......................................................................................890

11. Esitutkinnan päättäminen ...........................................................................................891


 

2. PAKKOKEINOT.......................................................................................................893


1. Yleistä..........................................................................................................................893


 2. Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot............................................................................897

 2.1. Kiinniotto ja nouto...........................................................................................897 

2.2. Pidättäminen............................................................................................899 


2.2.1. Pidättämisen edellytykset.................................................................................899 


2.2.2. Pidättämismenettely........................................................................................900 

2.3. Vangitseminen.........................................................................................................901 


2.4. Matkustuskielto.........................................................................................................905 

3. Muut henkilöön kohdistuvat pakkokeinot........................................................................907

 4. Esineisiin kohdistuvat pakkokeinot...............................................................................910 

4.1. Takavarikko................................................................................................................910 

4.2. Vakuustakavarikko......................................................................................................912 

5. Kotietsintä ja paikanetsintä............................................................................................914

 6. Salaiset pakkokeinot.....................................................................................................918 

6.1. Johdanto..................................................................................................................918

 6.2. Telekuuntelu..............................................................................................................920 

6.3. Televalvonta...............................................................................................................923

 6.4. Tarkkailupakkokeinot...............................................................................................924

 6.5. Erityiset salaiset tiedonhankintakeinot......................................................................926

 6.6. Tiedon käyttö..............................................................................................................929

 

3. SUOMALAISEN RIKOSPROSESSIN KANSAINVÄLISIÄ ULOTTUVUUKSIA...............931 

1. Yleistä............................................................................................................................931 

2. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate.......................................................................932 

3. Ne bis in idem -kielto EU:ssa..........................................................................................941

 3.1. Kielto laajemmassa kontekstissa...........................................................................941 

3.2. Mitä ratkaisuja bis-momentti kattaa?........................................................................943


3.3. Idem – mikä muodostaa saman asian?......................................................................948

 4. Toimivaltaristiriitojen ehkäisystä ja ratkaisemisesta.....................................................950 

4.1. Rikosoikeudellisista toimivaltaristiriidoista...................................................................950 

4.2. Toimivaltaristiriitojen kansallisista ratkaisumekanismeista..........................................952 

4.3. Toimivaltaristiriitojen eurooppalaisista ratkaisumekanismeista...................................953 

5. Luovuttaminen................................................................................................................956 

5.1. Yleistä........................................................................................................................956 

5.2. Luovuttaminen EU-jäsenvaltioon Ruotsia ja Tanskaa lukuun ottamatta..................957 

5.3. Luovuttaminen Pohjoismaahan..................................................................................965 

5.4. Luovuttaminen Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuoliseen valtioon.................................967 

5.5. Luovuttaminen Suomeen..................................................................................968

 6. Kansainvälinen oikeusapu ahtaassa merkityksessä EU:ssa..................................971
 

SISÄLLYS 26
IX OIKEUDENKÄYNTI KÄRÄJÄOIKEUDESSA 975
1. SIVIILIJUTUN KÄSITTELY..............................................................................................977


1. Valmistelu.....................................................................................................................977 


1.1. Yleistä valmistelusta...............................................................................................977 


1.2. Valmistelun kulku.......................................................................................................979


1.2.1. Haastehakemus................................................................................................979 

1.2.2. Haastehakemuksen käsittely............................................................................985

 1.2.3. Haaste..............................................................................................................988

 1.2.4. Haasteessa pyydettävän vastauksen sisältö.......................................................990

 1.2.5. Jatkovalmistelu.................................................................................................993

1.3. Valmistelussa selvitettävät kysymykset.....................................................................997


 1.3.1. Prosessin ja riidan kohde..................................................................................997 

1.3.2. Todistelukysymykset........................................................................................998 

1.3.3. Sovinnon edellytykset......................................................................................999 

1.4. Tuomioistuimen ja asianosaisten rooli valmistelussa............................................1000


 1.4.1. Asianosaisten velvollisuuksista.......................................................................1000

1.4.2. Tuomioistuimen prosessinjohto valmistelussa................................................1005

 1.4.3. Materiaalinen prosessinjohto.........................................................................1006

1.4.4. Sovintoon tähtäävä prosessinjohto.................................................................1011

 1.4.5. Muodollinen prosessinjohto..................................................................1013 

1.5. Asian ratkaiseminen valmistelussa........................................................................1014 


1.5.1. Yleistä.................................................................................................1014 

1.5.2. Kanteen jättäminen tutkimatta.......................................................1015 


1.5.3. Pääasian ratkaiseminen valmistelussa.........................................................1015 


2. Pääkäsittely..........................................................................................................1019


2.1. Asian siirtäminen pääkäsittelyyn...........................................................................1019


 2.2. Pääkäsittelyn välittömyys, keskitys ja suullisuus.................................................1021

 2.2.1. Välittömyys................................................................................................1021

2.2.2. Keskitys..........................................................................................................1022


 2.2.3. Suullisuus.......................................................................................................1023

2.3. Pääkäsittelyn kulku..............................................................................................1024 


2.3.1. Yleistä pääkäsittelyn toimittamisesta.............................................................1024 

2.3.2. Alkukeskustelu...............................................................................................1025 

2.3.3. Todistelu........................................................................................................1027 

2.3.4. Loppukeskustelu............................................................................................1028


2.4. Pääkäsittelyn keskeyttäminen, peruuttaminen ja lykkääminen............................1029 


2.4.1. Pääkäsittelyn keskeyttäminen........................................................................1029

 2.4.2. Pääkäsittelyn peruuttaminen..........................................................................1029

 2.4.3. Pääkäsittelyn lykkääminen.............................................................................1031


3. Asianosaisen poissaolon ja siihen rinnastettavan laiminlyönnin seuraukset................1034


3.1. Yleistä passiivisuussanktioista..................................................................................1034 


3.2. Passiivisuus dispositiivisessa asiassa......................................................................1038 

3.2.1. Yksipuolinen tuomio......................................................................................1038 

3.2.2. Takaisinsaanti.......................................................................................1043 


3.3. Poissaolo indispositiivisessa asiassa........................................................................1047


 3.3.1. Molemmat asianosaiset tai kantaja poissa......................................................1047 

3.3.2. Vastaajan poissaolo.........................................................................................1048

 


27 SISÄLLYS
2. RIKOSJUTUN KÄSITTELY.......................................................................................1051 


1. Haastehakemus........................................................................................................1051


1.1. Yleistä.......................................................................................................................1051

1.2. Haastehakemuksen sisältö........................................................................................1051

 1.3. Muu tuomioistuimelle toimitettava aineisto................................................................1055

 2. Tuomioistuimen toimenpiteet haastehakemuksen johdosta.........................................1056

2.1. Tarkastaminen, täydentäminen ja tutkimatta jättäminen .........................................1056 


2.2. Esitutkinnan täydentäminen .....................................................................................1058

 2.3. Haaste ja sen tiedoksianto......................................................................................1059 

2.4. Suullinen vai kirjallinen vastaus? .............................................................................1060 

3. Vastauksen sisältö........................................................................................................1061

 4. Suullinen valmistelu ...............................................................................................1065 

4.1. Yleistä......................................................................................................................1065

 4.2. Suullisen valmistelun muodollinen puoli...................................................................1066

 5. Tuomioistuimen muut valmistelevat toimenpiteet.......................................................1068 

6. Asian siirtäminen pääkäsittelyyn...................................................................................1071

 6.1. Joutuisuusvaatimus.................................................................................................1071 

6.2. Kiinteät käsittelyajat..................................................................................................1071 

6.3. Asianosaisen hallussa oleva todiste.........................................................................1072

 6.4. Kutsu pääkäsittelyyn.................................................................................................1073

 6.5. Oikeudenkäyntiä koskevan kysymyksen erillinen käsittely........................................1078

 7. Pääkäsittely..................................................................................................................1079

 7.1. Jutun pääkäsittelykypsyyden selvittäminen..............................................................1079

 7.2. Pääkäsittelyn aloittaminen esteestä huolimatta .....................................................1082 

7.3. Toimenpiteet pääkäsittelyä peruutettaessa...............................................................1083 

7.4. Pääkäsittelyn normaali kulku.....................................................................................1084

 7.5. Pääkäsittelyn keskeyttäminen ja lykkääminen.........................................................1091

 7.6. Läsnäoloon velvoitetun asianosaisen poissaolo.......................................................1096

 7.7. Pääkäsittely syytetyn poissa ollessa....................................................................1100

 8. Asianomistajan yksin ajamat rikosjutut........................................................................1103

8.1. Yleistä......................................................................................................................1103


 8.2. Asianomistajan ajaman rikosjutun vireilletulo........................................................1104

 8.3. Tuomioistuimen toimenpiteet asian tultua vireille................................................1105 

8.4. Suullinen valmistelu .................................................................................................1107

 8.5. Pääkäsittely asianomistajan ajamassa jutussa.........................................................1108

 

3. TIEDOKSIANTO OIKEUDENKÄYNNISSÄ...................................................................1111 1. Yleistä tiedoksiannosta.................................................................................................1111


 1.1. Johdanto...................................................................................................................1111

 1.2. Tiedoksiantotavat................................................................................................1112

 2. Tiedoksiantomenettely..........................................................................................1114

 2.1. Tiedoksiannon vastaanottaja...............................................................................1114 

2.2. Tiedoksianto ulkomaille..........................................................................................1115 


2.2.1. Kansainväliset sopimusjärjestelyt...................................................................1115 

2.2.2. Asiakirjojen tiedoksiantaminen Euroopan unionissa.....................................1118 

2.3. Sijaistiedoksianto ja tiedoksianto kuuluttamalla.....................................................1124 


2.4. Eräitä menettelykysymyksiä...................................................................................1126 

2.5. Tiedoksiannossa tapahtuneen virheen seuraukset...................................................1126

 


SISÄLLYS 28
X MUUTOKSENHAKU 1129
1. VALITUS HOVIOIKEUTEEN........................................................................................1131 


1. Yleinen muutoksenhakuoikeus ja muutoksenhakukeinot.............................................1131 


2. Hovioikeusmenettelyn kehityksestä..............................................................................1136 

3. Valitusoikeus.................................................................................................................1138 


3.1. Mistä saa valittaa?..................................................................................................1138 

3.2. Kuka saa valittaa?......................................................................................................1141

 4. Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeudelle.........................................................1141


5. Valitus, vastavalitus ja vastaus.....................................................................................1143 


6. Oikeudenkäyntiaineisto hovioikeudessa.......................................................................1147 


7. Valmistelu hovioikeudessa...........................................................................................1152


 7.1. Yleistä....................................................................................................................1152 

7.2. Jatkokäsittelylupa......................................................................................................1153 

7.2.1. Jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset...............................................1155

 7.2.2. Lupamenettely.....................................................................................1158 

7.2.3. Valmistelun jatkaminen ...............................................................................11597.3. Muut valmistelussa tehtävät ratkaisut........................................................................1160


 8. Hovioikeuden kokoonpano...........................................................................................1161

9. Pääkäsittely hovioikeudessa........................................................................................1162 


9.1. Milloin pääkäsittely pidetään?.....................................................................................1162

 9.1.1. Pääkäsittelyn laajuudesta päättäminen...........................................................1169 


10. Menettely pääkäsittelyssä..........................................................................................1172 


10.1. Pääkäsittelyn eteneminen......................................................................................1172 

10.2. Kuuleminen puhelin- ja videoyhteydessä................................................................1174 

10.3. Läsnäolo pääkäsittelyssä........................................................................................1174 

11. Hovioikeuden ratkaisu..........................................................................................1176 

11.1. Asian palauttaminen..............................................................................................1176 

12. Hovioikeusmenettelyn kehittämisestä........................................................................1178
 


2. VALITUS KORKEIMPAAN OIKEUTEEN......................................................................1181 

1. Yleistä.........................................................................................................................1181 

1.1. Korkeimman oikeuden tehtävät.................................................................................1181 

1.2. Valitus vai valituslupa ...............................................................................................1182 

2. Valituslupa....................................................................................................................1184 

2.1. Valituslupahakemuksen tutkimisen edellytykset........................................................1184 

2.2. Valitusluvan myöntämisperusteet..............................................................................1186 

2.2.1. Yleistä...................................................................................................1186

2.2.2. Ennakkotapausperuste...................................................................................1188


 2.2.3. Purkuperuste..................................................................................................1190 

2.2.4. Muun painavan syyn peruste..........................................................................1190 

2.3. Valituslupamenettely...........................................................................................1191 


2.3.1. Valitusluvan hakeminen.................................................................................1191 

2.3.2. Lupahakemuksen käsittely.............................................................................1192 


2.3.3. Valitusluparatkaisut........................................................................................1194 

3. Valitus...........................................................................................................................1198 


3.1. Valitus- ja vastauskirjelmät.......................................................................................1198 

3.2. Oikeudenkäyntiaineisto.............................................................................................1199 

3.3. Valituksen käsittely....................................................................................................1201

 3.4. Ratkaisu....................................................................................................................1203
 


29 SISÄLLYS
3. YLIMÄÄRÄINEN MUUTOKSENHAKU.....................................................................1205 


1. Yleistä..........................................................................................................................1205 

1.1. Ylimääräisen muutoksenhaun tausta-ajatukset........................................................1205

1.2. Varsinaisen ja ylimääräisen muutoksenhaun eroista................................................1205 


1.3. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen ryhmittelyä..................................................1206


1.4. Eräitä tulkintasääntöjä ja käsitteitä............................................................................1208 


2. Kantelun ja purun muodolliset edellytykset.................................................................1210 

2.1. Kantelun ja purun kohde...........................................................................................1210 

2.2. Muutoksenhakuoikeus..............................................................................................1214 

2.2.1. Kantelu- ja purkulegitimaatio....................................................................1214

2.2.2. Kantelu- ja purkuintressi................................................................................1217 


3. Kanteluperusteet.......................................................................................................1218 


3.1. Yleistä....................................................................................................................1218 


3.2. Tuomionvoipaisuus ja ehdottomat prosessinedellytykset.........................................1219 

3.3. Vakavat kuulemisvirheet............................................................................................1220 

3.3.1. Haastamaton tuomittu.........................................................................1220


3.3.2. Muu henkilö, jota ei ole kuultu, kärsii haittaa tuomiosta.............................1222 3.4. Tuomion sekavuus tai epätäydellisyys......................................................................1224 


3.5. Muut oikeudenkäyntivirheet............................................................................1225 

4. Tuomionpurkuperusteet...............................................................................................1228 


4.1. Yleistä...............................................................................................................1228 


4.2. Tuomionpurkuedellytykset riita-asiassa.................................................................1229

 4.2.1. Rikollinen menettely......................................................................................1229

4.2.2. Väärä todiste..................................................................................................1230 


4.2.3. Uusi seikka tai todiste....................................................................................1232 

4.2.4. Ilmeisen väärä lain soveltaminen....................................................................1234 

4.3. Tuomionpurkuedellytykset syytetyn eduksi...............................................................1236 


4.3.1. Rikollinen menettely ja väärä todiste.............................................................1236 

4.3.2. Uusi seikka tai todiste....................................................................................1236 


4.3.3. Ilmeisen väärä lain soveltaminen....................................................................1238 

4.4. Tuomionpurkuedellytykset syytetyn vahingoksi.......................................................1239 


4.4.1. Rikollinen menettely ja väärä todiste.............................................................1239 

4.4.2. Uusi seikka tai todiste..............................................................................1239 


4.5. Menettämisseuraamus- eli konfiskaatiopurut............................................................1241 


4.5.1. Konfiskaatiopurku vastaajan eduksi...........................................................1241

4.5.2. Konfiskaatiopurku vastaajan vahingoksi..................................................1242


4.6. Yhtenäisrangaistuspurku......................................................................................1243 


4.7. Luovuttamispurku.......................................................................................................1243
 4.8. Henkilöerehdyspurku................................................................................................1244 

5. Menetetyn määräajan palauttaminen...........................................................................1244 

5.1. Palauttamisen edellytykset........................................................................................1244 

5.2. Palauttamiskelpoiset määräajat................................................................................1247

 6. Menettely ylimääräisessä muutoksenhaussa..........................................................1248 

6.1. Muutoksenhakuinstanssi..........................................................................................1248 

6.2. Määräajat..................................................................................................................1249 

6.3. Hakemus ja sen käsittely...........................................................................................1251

 6.4. Päätöksen vaikutukset..............................................................................................1254
 SISÄLLYS 30
XI ERITYISET PROSESSILAJIT JA VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU 1257
1. SIVIILIPROSESSIN ERITYISET LAJIT JA VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU.....1259
1. Summaariset prosessit siviiliasioissa..........................................................................1259 


1.1. Summaariset prosessit ja muut erityiset prosessilajit................................................1259 

1.2. Summaariset prosessit osana OK 5 lukua................................................................1261 

1.3. Turvaamistoimiprosessit............................................................................................1263 

1.3.1. Turvaamistoimisäännöstön tarkoitus ja peruskäsitteet...................................1263

 1.3.2. Turvaamistoimiasian käsittely.................................................1265

1.3.3. Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanokysymyksiä...............................1268 


1.4. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys..........................................................1270 


1.5. EU:n asetuksiin perustuvat summaariset prosessit..................................................1275 


1.5.1. Eurooppalainen maksamismääräysmenettely.................................................1277 


1.5.2. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely......................1282

2. Ryhmäkanne...............................................................................................................1288


 2.1. Yleistä....................................................................................................................1288 

2.2. Suomen ryhmäkannelaki...........................................................................................1289

 2.3. Ryhmäkanteen edellytykset...................................................................................1291 

2.4. Ryhmäkanneoikeudenkäynti.....................................................................................1292 

2.5. Tuomioistuimen ratkaisu...........................................................................................1296 

3. Välimieslainkäyttö........................................................................................................1298 

3.1. Välimieslainkäyttö konfliktinhallinnan järjestelmässä.................................................1298

 3.2. Välityssopimus välimiesmenettelyn perustana.........................................................1301 

3.2.1. Tehokkuusvaatimukset...................................................................................1301 

3.2.2. Välityssopimuksen tulkinta............................................................................1304

3.2.3. Välityssopimuksen pätevyys...........................................................................1306 


3.2.4. Riita välityssopimuksesta...............................................................................1307 

3.3. Välimiehet................................................................................................................1310 3.3.1. Välimiehen tehtävä ja asema..........................................................................1310 
 
3.3.2. Välimiesten valinta.........................................................................................1310 

3.3.3. Välimiehen esteellisyys...................................................................................1312 

3.3.4. Välimiesten oikeus palkkioon........................................................................1314

3.3.5. Välimiehen vahingonkorvausvastuu...............................................................1315


3.4. Välimiesprosessi .................................................................................................1316 


3.4.1. Tyypilliset piirteet..........................................................................................1316 

3.4.2. Vireilletulo ja järjestäytyminen......................................................................1318


3.4.3. Välimiesoikeuden toimivalta..........................................................................1320


3.4.4. Menettelyn kulku...........................................................................................1320 


3.4.5. Todistelu välimiesmenettelyssä......................................................................1322


 3.4.6. Oikeudenkäyntikulut.....................................................................................1324 

3.4.7. Välitystuomio.................................................................................................1324 


3.5. Välimiesmenettelyn oikeudellinen kontrolli................................................................1326 


3.5.1. Kontrollin perusteet.......................................................................................1326 


3.5.2. Lakisääteiset moiteperusteet..........................................................................1327 


3.5.3. Moiteperusteen korjautuminen......................................................................1330 

3.5.4. Välitystuomion mitättömyys..........................................................................1331 3.6. Välimieslainkäytön tulevaisuus................................................................................1334

 4. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu....................................................................................1334 

4.1. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu konfliktinhallinnan järjestelmässä................................1334

 4.1.1. Määritelmiä ja taustoja...................................................................................1334

31 SISÄLLYS
4.1.2. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun eri muodot.........................................1338


4.1.3. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja oikeusjärjestys.................................1342 


4.2. Sovittelu....................................................................................................1344 


4.2.1. Tuomioistuinsovittelu..........................................................................1344 


Sovittelun aloittaminen .................................................................................1346 


Sovittelijan määrääminen ..............................................................................1348 


Sovittelumenettely (sovitteluprosessi) ...........................................................1349 

Sovittelun lopettaminen ................................................................................1351 


Sovittelu ja myöhempi oikeudenkäynti .........................................................1351 


4.2.2. Ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen......................................................1352 


Sovitteludirektiivin vaatimukset ....................................................................1352 

Täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamisen edellytykset ............................1353 

Vahvistamismenettely ...................................................................................1356

4.3. Sopimusperusteiset lautakunnat..............................................................................1359


2. ERITYISIÄ RIKOSPROSESSILAJEJA.........................................................................1365 


1. Syyteneuvottelu............................................................................................................1365 

1.1. Yleistä.......................................................................................................................1365 

1.2. Esitutkinnan rajoittaminen ja syytteen jättäminen nostamatta.................................1367

1.3. Neuvottelut ja tuomioesitys.......................................................................................1368 


1.3.1. Syyteneuvottelun aloittaminen.......................................................................1368

 1.3.2. Neuvottelu tuomioesityksen tekemisestä.......................................................1370

 1.3.3. Neuvottelun lopputulos............................................................................1372 

1.4. Tunnustamisoikeudenkäynti......................................................................................1373 


1.4.1. Tunnustamisoikeudenkäynnin lähtökohdat...................................................1373 

1.4.2. Menettely tunnustamisoikeudenkäynnissä.....................................................1374 


1.4.3. Tuomioistuimen ratkaisu ja sen vaikutukset................................................1377 

1.5. Vastaajan tunnustuksen tai suostumuksen peruuttaminen.......................................1380 


2. Kirjallinen menettely rikosprosessissa......................................................................1382

2.1. Yleistä.......................................................................................................................1382 


2.2. Milloin kirjallinen menettely tulee kysymykseen?.......................................................1382

 2.3. Kirjallisen menettelyn tarkemmat edellytykset......................................................1383 

2.3.1. Syyttäjän ajamat jutut....................................................................................1383 


2.3.2. Epäillyn ikä....................................................................................................1384 


2.3.3. Epäillyn rikoksen vakavuus............................................................................1384 


2.3.4. Tuomittava rangaistus....................................................................................1385 

2.3.5. Vastaajan asennoituminen..............................................................................1386 

2.3.6. Asianomistajan asennoituminen kirjalliseen menettelyyn..............................1388 

2.3.7. Asian selvitysaste...........................................................................................1390

2.4. Kirjallisen menettelyn tekninen toteuttaminen...........................................................1391


 2.4.1. Yleistä............................................................................................................1391 

2.4.2. Syyttäjän haastehakemus................................................................................1391 

2.4.3. Tuomioistuimen kontrollitoimenpiteet..........................................................1393

2.4.4. Tiedoksianto..................................................................................................1395


2.4.5. Kehotus vastauksen antamiseen.....................................................................1396 


2.4.6. Lopullinen päätös kirjallisesta menettelystä...................................................1397 

2.5. Useita rikoksia ja monta vastaajaa..........................................................................1398


2.6. Kirjallinen vai suullinen lausuma..............................................................................1398 


2.7. Tuomio ja päätös kirjallisessa menettelyssä.............................................................1400

 2.8. Ratkaisusta ilmoittaminen.........................................................................................1401
 
 2.9. Syyttäjähaaste kirjallisessa menettelyssä ................................................................1402

SISÄLLYS 32

3. Sakkomenettely............................................................................................................1403 

3.1. Yleistä..................................................................................................................1403 

3.2. Sakkomenettelyn käyttämisen edellytykset...............................................................1404 

3.3. Poliisimiehen antamat määräykset ja vaatimukset.................................................1405 

3.4. Syyttäjän antamat määräykset ja muut ratkaisut......................................................1407 

3.5. Muutoksenhaku.........................................................................................................1410

 3.6. Automaattinen kameravalvonta..............................................................................1412 

4. Lähestymiskieltomenettely...........................................................................................1414 

4.1. Yleistä.......................................................................................................................1414 

4.2. Tuomioistuin ja asianosaiset.....................................................................................1415 

4.3. Vireilletulo ja valmistelu..........................................................................................1416 

4.4. Pääkäsittely...............................................................................................................1417 

4.5. Tuomio......................................................................................................................1421


 4.6. Voimassaoloaika ja uudistaminen............................................................................1422 

 4.7. Kulut..........................................................................................................................1423 

4.8. Ilmoitukset.........................................................................................................1423 


4.9. Kiellon rikkominen.......................................................................1424 

4.10. Lähestymiskiellon kumoaminen ja muuttaminen.....................................................1424 


4.11. Väliaikainen lähestymiskielto.................................................................................1425


Lähteet......................................................................................................................1429 

Oikeustapaushakemisto.............................................................................................1451 

Asiahakemisto...............................................................................................................1485  

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

Edit
10.9.2018 (45)
 

Comments