Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö

 

 Kuva Margit Mannila


Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö
Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2504
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
LT-2017   2-K   2.0        
LT-2017   3-S   2.0        
LT-2017V   2-S   4.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan hyvin kansainväliseen kauppaan liittyväiä juridisia kysymyksiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 tuntia, josta on
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 tuntia
- itsenäistä opiskelua: 90 tuntia


Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

 Opintojasi edesauttavat, jos olet suorittanut ennen kurssia seuraavat opinnot:
  • Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet 
  • Markkinointilainsäädännön perusteet

Sisältö

Kansainvälisen sopimusoikeuden perusteet, sopimusoikeudelliset normit EU:ssa ja muissa maissa, sopimuksen laatiminen kansainvälisessä kaupassa, kilpailulainsäädäntö, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja kauppaedustus.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa. 


Oppimistulokset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee eurooppalaisen ja kansallisen kilpailuoikeuden keskeisen normiston ja  peruskysymykset. Opiskelija hahmottaa aihepiirin laaja-alaisuuden, ymmärtää sen linkittymisen muuhun kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja osaa tunnistaa aihepiiriin liittyvän tiedon ja relevantit lähteet.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Eu competition policy and the consumer: http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_fi.html
- Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas: Kansainvälinen kauppalaki (2013)
- Wikberg, Olli: Johdatus kilpailuoikeuteen (2011)
- Ajantasainen lainsäädäntö (EUR-LEX)
- Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali 

Leivo - Leivo - Huimala - Huimala (2012). EU:n ja Suomen kilpailuoikeus. 2. p. Vilna 2012.

Ojala Marjo (2011). EU-kilpailuoikeus. Porvoo. 

Värttiö, Niko. Oikeus vaatia kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta ja vahingonkorvausvastuun edellytykset – erityisesti EU-oikeuden tehokkaan toteutumisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. (9.8.2018).  Erityisesti tämän tutkimuksen lähdeluettelosta löytyy aihepiiriin liittyviä lähteitä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hahmottaa kiitettävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

3. Opiskelija hahmottaa hyvin kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

1. Opiskelija hahmottaa tyydyttävästi kansinväliseen kauppaan liittyvän lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä tentti tai laaja kurssitehtävä. Numeerinen arviointi (0-5). 

Kurssi on sisällöllisesti erittäin laaja. Olen poiminut sisällysluetteloista muutamia aiheita, jotka tarkentavat konkretisoivat kurssin sisältöä hieman yksityiskohtaisemmaksi

Aiheita

Harmonisointi

Sopimustyyppejä
- Kertasopimus-kestosopimus

Kauppatapa
- "Hyvä usko" ja kohtuullistaminen

Sopimuksen synty
- Sopimusehdot
Tulkinta
Myyjän velvollisuudet
Ostajan velvollisuudet 

Sopimusrikkomus
Virhe ja viivästys

Oikeussuojakeinot

Kilpailuteoria ja kilpailupolitiikka
- Kilpailulaki
- Käsitteitä
- Kilpailuoikeus EU:ssa ja jäsenvaltioissa
- Mitä on keskeinen kilpailunormisto?
- Kilpailuun liittyvät rajoitukset
- Kilpailuoikeudellinen menettely Suomi vs. EU vs. kansainvälinen

Immateriaalioikeudet (valikoidusti)
- Mitä immateriaalioikeus on?
- Tekijänoikeus
- Patenttioikeus
- Hyödyllisyysmallioikeus
- Mallioikeus
- Tavaramerkkioikeus
- Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 
- Immateriaalioikeus ja kilpailulainsäädäntöLähteet ja lukemisto

CISG pähkinänkuoressa. (21.5.2018).

 

HE 16/2011 Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä. (21.5.2018)

Kansainvälinen kauppalaki (CISG). VirtuaaliLakimies. (21.5.2018).

Kilpailu. Euroopan unioni. (9.8.2018).

Kilpailunrajoitukset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (9.8.2018).

Kilpailusäännöt. Eurooppa. (9.8.2018).

Kuoppamäki, Petri (2011.) Uusi kilpailuoikeus, SanomaPro. Helsinki. 

Kärkäs, Maija. Kansainvälisen kauppasopimuksen muistilista. Kauppakamari. Helsingin seudun kauppakamari. (21.12.2018).

Mannila, Margit. (2018). Kilpailuoikeus EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Perheyrittäjyys. (2.10.2018).

Mannila, Margit. (2018). Kansainvälisen kaupan sopimuksista. Perheyrittäjyys. (2.10.2018). 

Mannila, Margit. (2018). Katsaus kansainväliseen liiketoimintaan. Perheyrittäjyys. (2.10.2018).

Mannila, Margit. (2018). Kauppatapa. Perheyrittäjyys. (2.10.2018).

Sandvik, Björn & Sisula- Tulokas, Lena (2013). Kansainvälinen kauppalaki. Kauppakamari. Helsinki. 

Translated text of the CISG in Finnish. (21.5.2018). 

Virtanen, P. (?). Kauppalaki ja CISG Elinkeinonharjoittajan sopimusoikeus. (21.5.2018) 

Wikberg, Olli (2011). Johdatus kilpailuoikeuteen. Talentum. Helsinki.  s. 17–206 ja 347–492.(9.8.2018).

YLEISSOPIMUS kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 50/1988. Finlex. (21.5.2018).


EUR-LEX. (9.8.2018).

EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka. (9.8.2018). 

Finlex. (9.8.2018).


Kilpailulaki 948/2011. Finlex. (9.8.2018). • EU-perussopimuksen (SEUT) 101 ja 102
artiklat 

  • asetuksilla annettu sekundäärilainsäädäntö (mm. ryhmäpoikkeusasetukset ja sulautuma-asetus)
  • Ks. Kilpailu. Euroopan unioni. (9.8.2018). 
    Kilpailusäännöt. Eurooppa. (9.8.2018).
• Tuomioistuinratkaisut
– EU-tuomioistuin ja EU:n yleinen tuomioistuin
– KHO ja markkinaoikeus
• Euroopan komission ja KKV:n ratkaisut
• Tulkinta-asiakirjat ja ohjeetEdit

21.12.2018 (15/210)
2.10.2018 (15/195)
9.8.2018 180
21.5.2018 126

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään. 

Comments