Vero-oikeus

 Kuvat Margit Mannila11 Vero-oikeus
Verotukseen liittyviä termejä (ja verotuksen taustaa)
Tuloverotus
Tulolähdejako
Yrityksestä saatu tulo
Pääomatulojen verotus
Ansiotuojen verotus
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Verotusmenettely ja muutoksenhaku tuloverotuksessa
Perintö- ja lahjavero
Perintövero
Lahjavero

Verotukseen liittyviä termejä (ja verotuksen taustaa)
Verotustehtäviä Suomessa hoitavat viranomaiset ovat
VM. (9.12.2018).
Verohallinto (9.12.2018).
Tulli. (9.12.2018).
Trafi= > Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM aloittaa 1.1.2019 (9.12.2018).
Liikennevirasto
Kunta/Kuntaliitto/Verotus. (9.12.2018).
Viestintävirasto. (9.12.2018).
Eläke- ja vakuutuslaitokset.
Työttömyysvakuutusrahasto (Nissinen, M. 9.12.2018)

Ks. teoksen Räbinä, Myrsky & Myllymäki (2017). Verotusmenettelyn perusteet sisällysluettelo tästä linkistä (9.12.2018)

Progressiivinen vero - vähemmän ansaitseville matalampi veroprosentti kuin enemmän ansaitseville.

Suhteellinen verokanta - tasavero. Veron prosentuaalinen määrä on täsmälleen sama, riippumatta verotettavasta summasta. 

Tulovero on tuloista perittävä vero. (Tulovero/Tieteen termipankki 9.12.2018).

Verojen nettomaksaja 
- Talouselämä. (2015). Oletko maksaja- vai saajapuolella? Tässä kulkee raja. (9.12.2018). 
- YLE.fi. (2016). Oletko yhteiskunnan kermankuorija vai laskunmaksaja – Hae vastaus Ylen Vastinetta veroille? -palvelusta (9.12.2018).
Esimerkiksi vuonna  2012  vuorokausi sairaalan vuodeosastolla maksoi 720 €. 

Esimerkkejä todellisista kustannuksista (kirjoituksen julkaisuvuosi 2016)
Sydämen defibrillaattorin asennus  21 255
Sydämen yhden läpän leikkaus         18 000
Lonkan tekonivelleikkaus                      6 740
Umpilisäkkeen poisto                             3 825
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut       3 685
Alatiesynnytys, ongelmaton                 2 115
Katso täältä mitä eri toimenpiteet maksavat HUS-alueella (mtv.fi 9.12.2018)

Verohallinto
  • Verohallinnon tehtävänä on verotus, joka sisältää verotuksen toimittamisen, verovalvonnan, verojen ja maksujen kannon, perinnän ja tilityksen sekä veronsaajien oikeudenvalvonnan
  • Verohallinto antaa vero- tai maksuvelvollisia velvoittavia yleisiä oikeussääntöjä (määräyksiä) VAIN laissa säädettyjen valtuutussäännösten nojalla
  • Verotusta koskevat ohjeet ja työmenetelmäohjeet sekä niiden sitovuus
  • Keskusverolautakunta
  • Veronsaajien oikeudenvalvonta
veronsaajat, verotuskustannukset ja maksut


Luottamuksensuojaperiaate 
- luottamuksensuojaperiaate (tieteen termipankki 9.12.2018). 
- Myrsky, Matti (2011). Luottamuksensuoja verotuksessa kehittyvän oikeuskäytännön valossa. Tilisanomat. (9.12.2018).
Ks. myös VML 26.2 § ja OVML 6 §.

- Luottamuksensuojasta verotusmenettelyssä. 569/38/2000. Verohallinto. (9.12.2018- sivustossa lukee, että ohje on päivitettävänä.)
- Ks. myös HE 72/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. (9.12.2018). 

Passiiva - rahan lähteet
Aktiiva - kulut/menot

Yritysverotusta koskevat säädökset

Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968 (EVL). Finlex. (9.12.2018).

Tuloverolaki 1535/1992 (TVL). Finlex. (9.12.2018).

Konserniavustuslaki 825/1986. Finlex. (9.12.2018).

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2005. Finlex. (9.12.2018).

Verontilityslaki  532/1998. Finlex. (9.12.2018).
- HE 152/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta. (9.12.2018)


Veronkantolaki 11/2018. Finlex. (9.12.2018).

Verotusmenettelylaki 1558/1995 Finlex. (9.12.2018).

Ennakkoperintälaki 1118/1996. Finlex. (9.12.2018).

Eurooppaoikeus. (Tieteen termipankki 9.12.2018).      


Tulonlähdejako verotuksessa
Tuloverotuksessa on kolme tulolähdettä
Elinkeinotoiminnan tulonlähde (EVL)
Maatalouden tulonlähde (MVL)
Henkilökohtaisten tulojen tulonlähde (TVL)
 Verotuksen suhde kirjanpitoon
=> eri tulonlähteet käsitellään omana kokonaisuutenaan


Ks. Ojala, Ilkka (2005). Tuloverotuksen tulolähteet. Tilisanomat. (9.12.2018) Koska kyseessä on huomattavan iäkäs kirjoitus tarkista ajantasaiset säännökset. 

Tuloverolain tulkinnan lähtökohtia
Jotta verotusta koskeva ongelma voidaan ratkaista, tarvitaan vastaus tulon ja menon
- kohdistaminen
(tulo- ja menoerien kohdistaminen oikealle laskentayksikölle: oikea verovelvollinen/laskentayksikkö, oikea tulonlähde, oikea tulolaji)

- laajuus
(laajuutta säännellään tulon veronalaisuutta ja menon vähennkyskelpoisuutta koskevilla normeilla; raha ja rahanavoisena etuutena saadut tulot EVL 4 §; vähennyskelpoisuus elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena saadut tulot; EVL 7 § vähennyskelpoisisa ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset)

- jaksottaminen
(totaalikausi - verovuodet. Miten tulon ja menon on katsottava syntyneen, henkilöverotuksessa pääsääntönä maksuperuste, jonka mukaan meno- ja tulo liittyvät maksutapahtumaan; elinkeinoverotuksessa lähtökohtana suoritusperiaate: meno syntyy, kun tuotannontekijä vastaanotetaan, tulo syntyy, kun suorite luovutetaan; tulo sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu; meno sen verovuoden kulu, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt; hankintameno)

- arvostamista
(arvostamisessa on yleensä tasona kirjanpitoarvo; yleensä verotuksessa poistamaton hankintameno, alkuperäinen hankintameno tai käypä arvo) Arvostamisongelma on keskeinen nettovarallisuutta ja perintö- ja lahjaverotuksessa koskevissa kysymyksissä   koskevaan kysymykseen
Verohallinto /Teija Karvonen (9.12.2018)
Lähteet ja lukemisto


Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos.

Mannila, Margit (2019). Osinkojen verojen määräytyminen. Perheyrittäjyys. (14.1.2019).

Mannila, Margit (2015). Yritysoikeus. Perheyrittäjyys. (16.5.2017). 


Verontilitysopas. (9.12.2018).


Edit

14.1.2019 10 (370)
9.12.2018 360


Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, jonkun linkkaamisen arvoisen sivuston tai huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään. Jos et halua, että kommenttisi julkaistaan, pyydä sen poistamista kommentissasi. 


Comments