Prof. Stephen Kemmis: Kenen etuja tutkimuksessa ajetaan?

Jyväskylän yliopistossa on professori Stephen Kemmisin luento maanantaina 25.5.2009.

Lainaus JYU:n sivustolta:
Vierailuluento: Professori, kunniatohtori Stephen Kemmis:

“Staying Critical? Action Research and Critical Theory Today”

ma 25.5. klo 15.00–17.00, Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3 .

”Kriittinen kasvatustiede perustuu kysymykselle: Kenen etuja ajetaan?”, sanoo kansainvälisesti arvostettu kriittisen toimintatutkimuksen edustaja, professori Stephen Kemmis. Hän pitää vierailuluennon toimintatutkimuksesta ja kriittisestä teoriasta Jyväskylän yliopistossa maanantaina 25.5. Luento kuuluu osaksi Ihmistieteiden metodikeskuksen IHMEen metodifestivaalien yhteydessä järjestettävää toimintatutkimuksen metodikurssia.

Professori Stephen Kemmis on kasvatustieteen professori ja Murray-Darling Education Consortium -yksikön johtaja Charles Sturt -yliopistossa, Australiassa. Hänet vihitään Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kunniatohtoriksi promootiossa 23.5.2009

Yksi Kemmisin teoksista, yhdessä Wilfred Carrin kanssa kirjoitettu teos ”Becoming Critical”, on saavuttanut klassikon aseman kasvatustieteellisen toimintatutkimuksen alueella. Vierailuluennossaan Kemmisin lähtökohtana on, mitä tästä yli 20 vuotta vanhan teoksen argumentaatiosta on jäljellä postmodernin keskustelun jälkeen.

”Toimintatutkimus on käytännöllistä filosofiaa aristotelisessa merkityksessä: se perustuu itseä tarkkailevaan ajatteluun, jossa toimijat pyrkivät tiedostamaan oman ajattelunsa ja toimintansa perusteita”, Kemmis luonnehtii.

”Kriittinen kasvatustiede näkee, että tieteen tarkoituksena on vapauttaa ihmisiä epäoikeutetusta vallankäytöstä. Postmodernistit ovat osoittaneet, kuinka epäoikeudenmukaiset käytänteet ovat puhetapojen kautta rakentuneet osaksi meitä ja toimintaamme, tapojamme ja ajatteluamme. Epäoikeudenmukaisuus muotoutuu käytänteissä itsestäänselvyyksiksi. Kriittisen kasvatustieteen edustajina kamppailemme epäoikeudenmukaisuutta vastaan tekemällä näkyväksi sitä, miten jokainen meistä on osa tätä sosiaalisesti ja taloudellisesti rakentunutta järjestystä. Kamppailu edellyttää sekä toimintaa että ajattelua.

Vierailuluentoon on pyydetty kommenttipuheenvuorot Rauno Huttuselta, Olli-Pekka Moisiolta ja Petri Salolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Hannu L. T. Heikkinen.

Lisätietoja: erikoistutkija Hannu L. T. Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 050 342 1346, hannu.heikkinen(@)ktl.jyu.fiKemmis oli edellisen kerran luennoimassa Jyväskylässä syksyllä 2008.

Lainaus luennon esittelystä:
Stephen Kemmis: Tutkijan kuuluu näyttää epäkohdat
JYVÄSKYLÄ. Tutkijan on uskallettava puhua vallankäyttäjille epämiellyttäviä totuuksia, vain siten ne voidaan korjata. Näin vaatii professori Stephen Kemmis. Toimintatutkimusta tunteville australialainen Kemmis merkitsee pioneeria.

Hänen edustamansa, aikuiskasvatustieteessäkin sijaa saanut osallistava toimintatutkimus ottaa tutkimuskohteena olevan yhteisön jäsenet mukaan tutkimukseen. Näin tutkimus muuttaa todellisuutta.

– Se vaatii tutkijalta aina asettumista vastakkain kulloinkin vallassa olevien voimien kanssa.

Stephen Kemmis luennoi keskiviikkona tutkijan ja vallankäyttäjien vuorovaikutuksesta Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.

Rohkea ja nöyrä

Stephen Kemmisen mielestä tutkijoiden kuuliaisuus uhkaa jopa demokratian perusarvoja, tuottaahan se usein valtaa pitäville edullisia tuloksia.

Tutkijan on oltava nöyrä totuutta kohtaan. Se taas vaatii oman erehtyväisyyden myöntämistä, toisin sanoen oppivaa asennetta. (Hän pitää luentonsa ”Speaking Truth to Power: Participatory Action Research as a Critical Edge?” 24. syyskuuta klo 13–15 Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.)

Stephen Kemmisin teoksista kuuluisin lienee Becoming Critical
jonka hän on kirjoittanut yhdessä Wilford Carrin kanssa vuonna 1986. Se on itsellänikin kirjahyllyssä kasvatustieteen opintojeni peruja. Se on teos, johon olen vuosien varrella palannut yhä uudelleen ja uudelleen.


Toimintatutkimuksesta

Kriittinen toimintatutkimus

Maritta Törrönen & Riitta Vornanen Toimintatutkimus

Näkökulmia toimintatutkimukseen


Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä

Taka-Eilola, Satu... [et al.].
Toimintatutkimuksen suunnittelu opettajan työssä: Stephen Kemmisin periaatteiden sovellus kasvatusalalle Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opetusmonisteita. B ; 4
Laajuus: 41 s., Julkaisuvuosi: 1997, ISBN: 951-44-4225-3
Kieli: fin, Kustantaja: Tampereen yliopiston laitosten julkaisut.

Tiimityö toimintatutkimuksena


Argyris, C. 1993. Knowledge for action. A guide to overcoming barriers to organizational change. San Francisco: Jossey-Bass.

Argyris, C. & Schön, D. 1978. Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass.: Addison Wesley.

Argyris, C., Putnam, R. & MacLain Smith, D. 1985. Action science: Concepts, methods and skills for research and intervention. San Francisco: Jossey-Bass.
Carr, W. & Kemmis, S. 1986. Becoming critical: Education, knowledge and action research. London: Falmer.

Dewey, J. 1933. How we think. New York: D.C. Health.

Freire, P. 1972. Pedagogy of the oppressed. Harmondsworth: Penguin Education. (Uusi tuore suomennos: 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino)

Heikkinen, Hannu L.T. & Huttunen, Rauno & Moilanen, Pentti (toim.) 1999. Siinä tutkija missä tekijä – toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena Kustannus.

Heikkinen, Hannu L.T. 2001. Toimintatutkimus – Toiminnan ja ajattelun taitoa. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 170–185.

Kolb, D. A. 1984. Experiental learning. Experiences as source of learning and development. Englewood Cliffs N. J,: Prentice-Hall.

Leino, J. 1996. Toimintatutkimus: käytännön ja tutkimuksen yhdistäjä. Teoksessa S. Ojanen (toim.) Tutkiva opettaja 2. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 81–90.

Lewin, K. 1948. Resolving social conflicts. Selected papers on group dynamics. New York: Harper and Row.

Lewin, K. 1951. Field theory in social science. New York: Harper and Row.

Schön, D. 1983. The reflective practioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Schön, D. 1987. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Suojanen, U. 1992. Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä. Loimaa: Finn Lectura Ab.

Torbert, W.R. 1981. Why educational research has been so uneducational: The case for a new model of social science based on collaborative inquiry. In P. Reason & J. Rowan (Eds.), Human inquiry: A sourcebook for new paradigm research. Chichester, UK: John Wiley.

Comments