Yksityinen terveydenhuolto lainsäädäntönäkökulmasta

 Kuva Margit Mannila


Laki yksityisestä terveydenhuollosta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä koskevat hoiva-alalla toimivia yrittäjiä. Hoiva-alan yrittäjyys kuuluu luvanvaraisiin elinkeinoihin.(3.2.2017) Yrittäjän edellytyksistä säädetään yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) (3.2.2017). Edellytyksinä mainitaan:

 • lääninhallituksen lupa => nykyisin aluehallintovirasto (3.2.2017)
 • vastaavan johtajan nimeäminen yritykseen (riittävä asiantuntemus)
 • toiminnassa käytettävien tilojen tarkastus ennen niiden käyttöönottoa (Terveystarkastaja tarkastaa)
 • lääninhallitukselle tehtävä aloitusilmoitus
 • toiminnan olennaisesta muuttumisesta tehtävä muutosilmoitus
 • vuosittain tehtävä toimintakertomus
 Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990. (FINLEX)

Lainsäädännössä on tavoitteena luoda puitteet sille, miten ja millä edellytyksillä terveydenhuollon alalla voidaan harjoittaa yritystoimintaa. Lakia sovelletaan seuraaviin terveydenhuollon palveluihin:
 1. fysioterapeuttinen toiminta ja muu suorituskykyä parantavat toimenpiteet ja terapiat
 2. hieronta
 3. laboratoriotoiminta
 4. lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ja muut terveyden- ja sairaanhoito sekä näihin rinnastettavat palvelut
 5. muut terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet
 6. radiologinen toiminta ja muut siihen verrattavat kuvantamis- ja tutkimusmenetelmät
 7. työterveyshuolto


Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 (3.2.2017)

 

Yksityisen terveydenhuollon luvat (Valvira) => Aluehallintovirasto (tietoja lupien hakemisesta)

Toimintakertomus  (9.2.2017)

Lomake (9.2.2017)


VALVIRA

Valvira myöntää mm. ammattioikeuksia. Se on ollut esillä ns. valelääkärikohuissa. 

Valviran yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvonnasta antamat määräykset voimaan 1.10.2012
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset tulevat voimaan lokakuun alussa.
Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon sekä terveydenhuollon asianmukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen.
Lue lisää:
Valviran tiedote 16.8.2012Valviran määräys 2/2012
(3.2.2017)

Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia säädöksiä:
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (Finlex)
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 1053/2011 (Finlex)
 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 (Finlex)
 
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta 744/1990 (Finlex)
(Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ammattinetti -terveydenhoitoala (3.2.2017)

Helsingin kaupunki (Yksityinen terveydenhuolto)

KELA 

Ohjeistus yksityisten terveyspalvelujen valtakunnallisille tuottajille (VALVIRA) (3.2.2017)


Sosiaali- ja terveysministeriö


Näkökulmia

Julkinen vai yksityinen (TEHY)


Lean ja lean-ajattelu yksityisessä terveydenhuollossa. (3.2.2017)

Lilius Anna-Liisa (2008) Yksityinen terveydenhuolto kaipaa markkinataloutta. Talouselämä. (3.2.2017)

Terveydenhuollon hintavertailu (3.2.2017)


Yksityinen terveydenhuolto Hoitopaikanvalinta. (3.2.2017)

Yksityiset terveydenhuoltopalvelut. (3.2.2017)


(Edit 9.2.2017)

Comments