Valmentava johtaminen (busienss coaching)

Kuvat Margit Mannila
Valmentavalla johtajuudella (business coaching) tarkoitetaan johtamista, jossa esimies toimii valmentajan tavoin, auttaen  varsinaista "tähteä" eli tässä tapauksessa alaista/työntekijää huippusuorituksiin. (Esimiesinfo.fi 3.6.2016). Ideana valmentavassa johtajuudessa on auttaa valmennettavaa oivaltamaan asioita itse. Mielestäni voidaan puhua myöskin valmentavasta opettajuudesta. Valmentaja opettaja on opettaja, joka auttaa opiskelijoitaan oivaltamaan asiat itse. Valmentava opettaja ei anna vastauksia valmiina vaan kertoo, mitä pitää tehdä, jotta opiskelija saavuttaa osaamisen tason. Yksi osa  opettajuutta on ohjata opiskelijoita näkemään mitä he jo osaavat esim. harrastustensa pohjalta toisaalta auttaa opiskelijoita löytämään juuri heille itselleen parhaat tavat oppia. On muistettava, että oppiminen on henkilökohtainen prosessi ja kaikki tavoitteet saavutetaan osatavoite kerrallaan.  Se vaatii opiskelijalta itseltään todella paljon vaivannäköä.

Oma suosikkiaforismini, jota käytän hyvin usein luennoillani, liittyy valmentavaan johtajuuteen. Tämä aforismi on alkujaan kiinalainen. Näin ainakin lähteissä on kerrottu.
 https://pbs.twimg.com/media/BS1kc_wCEAAXNO-.jpg
Kuvan lähde tästä linkistä.Siinä kun koulutuksen tärkein tehtävä kai noin ylipäätään pitäisi olla se, että opiskelija oppii ajattelemaan omilla aivoillaan, vastaavasti johtajan keskeinen tehtävä pitäisi kai olla se että hän opettaa tiiminsä jäsenet ajattelemaan omilla aivoillaan ja toimimaan työssään niin, että yrityksen toiminta pysyy terveenä ja kilpailukykyisenä. 
Lähteet ja lukemisto

Basten, Oscar. (2011). Valmentava johtajuus ja sen kehittäminen kohdeorganisaatiossa.  Satakunnan ammattikorkeakoulu. YAMK opinnäytetyö. (PDF). (3.6.2016).

Business Oulu. Business Coaching. (8.6.2016).

Johtamistoaidon opisto. Valmentava johtaminen. (kurssiesite). (8.6.2016).

Ollila, Annika. (2014). Valmentavan johtamisen juurruttaminen pankkiorganisaatiossa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, yrityksen johtaminen. ProGradu. (PDF). (7.6.2016).

Opettajan valmentava työote. (7.6.2016).

Poussu, T. & Zaburchik, V. 2015. Jäänmurtaja – Valmentavan johtamisen ydintaidot valmennusprosessin läpimurtoon. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/87590/Poussu_Tiia.pdf?sequence=1 (7.6.2016).


Uotila, Timo-Pekka. (Toim.) (2010). ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 293. Liiketaloustiede 106. Johaminen ja organisaatiot. (PDF).  (7.6.2016).

Valmentava johtaminen. http://esimies.info/Valmentava-johtaminen.php. (3.6.2016).

Valmentava johtaminen. Google Scholar-hakusana. (7.6.2016). 

Väisänen, Niina. (2011). Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä. Aalto Yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Pro Gradu. (8.6.2016). (Viisi casea.).

Välilä, Iina. (2014). VALMENTAVAN JOHTAMISEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖN TYÖTYYTY-VÄISYYTEEN. Vaasan yliopisto. Johtaminen ja oranisaatiot, Kasvuyrityksen johtamisen koulutusohjelma. Pro Gradu. (8.6.2016). (8 haastateltavaa.)
Lähetetty Windows Phonesta

Comments