Sukupolvenvaihdos naisten omistamissa ja/tai johtamissa perheyrityksissä

Sukupolvenvaihdos naisten omistamissa ja/tai johtamissa perheyrityksissä

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, poikkeaako naisten omistamien ja/tai johtaminen sukupolvenvaihdosprosessi miesten omistamien ja johtamien yritysten sukupolvenvaihdosprosessista? Sukupolvenvaihdoksen tutkimus ei ole aiheena uusi, mutta naisten omistamien yritysten tutkimisessa on keskitytty pääsääntöisesti yrityksen elämänkaaren kahteen vaiheeseen yrityksen aloitukseen ja kasvuun (Cadieux, Lorrain & Hugron 2002) ja vähemmälle huomiolle on jäänyt sukupolvenvaihdosprosessien tutkiminen.

Naisen rooli perheyrityksissä on kerroksellinen ja se yhdistetään enemmän perheeseen kuin liiketoimintaan. Naiset ovat läsnä miniöinä, tyttärinä, äiteinä ja puolisoina. Naisia pidetään vakavasti otettavina vaihtoehtoina perheyrityksien johtajaksi usein vasta jonkun kriisin tai pakkotilanteen jälkeen esim. yrittäjän äkillinen kuolema tai tilanteissa kun yrityksestä luopujalla ei ole poikaa, joka voisi jatkaa yritystä. (Jimenez 2009.) Tulevaisuudessa tilanne saattaa hieman muuttua, sillä nykyisin kun myös naiset aloittavat menestyviä yrityksiä, tyttäriä pidetään tasa-arvoisesti yrityksen potentiaalisina jatkajina (Vera and Dean 2005).

Jimenez (2009) on havainnut, että sukupolvenvaihdokset isä-tytär –parien kohdalla ovat vähemmän kilpailullisia ja konfliktiherkimpiä kuin isä-poika –parien kohdalla Vastaavasti, kun verrataan isä-tytär ja äiti-tytär pareja, havaitaan, että äiti-tytär parien sukupolvenvaihdosprosessit ovat haastavampia. Se näyttäisi johtuvan siitä, että tyttäret jäävät edeltäjänsä varjoon ja heidän johtamistyyliään verrataan enemmän äidin tyyliin.

Aineisto: Tutkimukseen valittavan yrityksen johtajana on nainen, se työllistää myös muita kuin perheenjäseniä. Aineisto koostuu 4−8 yritystapauksesta. Haastattelumenetelmänä on teemahaastattelu. Käytetyt teemat perustuvat väitöstutkimuksessani Henokiens –väittämien eksploratiiviseen faktorianalyysiin: omistaja ja luopuminen, perheenjäsenten rooli ja työskenteleminen yrityksessä, perheen ulkopuoliset, keskustelu perheen sisällä, seuraaja /jatkaja ja perhe, taloudelliset järjestelyt ja verotus ja perheen päämäärät ja ympäristö. Haastattelut nauhoitetaan tutkittavan luvalla, litteroidaan ja analysoidaan hyödyntäen sisällönanalyyttista tutkimusotetta.

Keywords: family firm, women, succession

Lähteet

Cadieux, L., Lorrain, J. & Hurgon, P. (2002). Succession in Woman-Owned Family Business : A Case Study. Family Business Review, 15(1), 17−30.

Jimenez, R.M. (2009). Research on Women in Family Firms. Family Business Review, 22(1), 53−64.

Niemelä. M. (2006). Pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiili. Pitkäikäisten perheyritysten arvojen ja jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Jyväskylä Studies in Business and Economics 48. Jyväskylä. Väitösk.

Vera, C. F. & Dean, M. A. (2005). An Examination of the Challenges Daughters Face in Family Business Succession. Family Business Review, 18(4), 321−345.

Comments