Yksityisoikeuden perusteet


 Kuvat Margit Mannila

Kurssin Yksityisoikeuden perusteet, sisältö perustuu teokseen. Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos. Kirja on kattava ja perusteellinen juridiikan perusteos. Oikeustiede jaetaan kahteen pääalueeseen: julkisoikeuteen ja yksityisoikeuteen. Yksityisoikeus, kuten nimikin sanoo, kuuluu yksityisoikeuteen.   

TLS4401 Yksityisoikeuden perusteet. Kurssin sisältö:
Henkilöoikeus (30.5.2017)
Yksityisoikeuden perusteet
Yhteisöoikeuden perusteet
Kauppa- ja talouslainsäädäntö
Käyttöoikeudet ja rahoitus

Kirjan sisällysluettelo

1 Oikeuden olemuksesta (23.5.2017) TLS4401
Oikeusvaltio ja valtiollinen vallankäyttö
Oikeusjärjestelmien kehitys
Oikeusjärjestys
Lainkäyttö 
Kansainvälinen oikeus ja EU-oikeus
Kansainvälisen oikeuden synty
EU-oikeus ja eurooppaoikeus
EU-oikeus ja EU:n jäsenvaltiot

2 Henkilöoikeus (30.5.2017) TLS4401
 Peruskäsiteet
Edustus
Valtuutus
Edunvalvonta
Perus- ja ihmisoikeudet
Tietosuoja ja asiakirjajulkisuus 
Henkilöteitojen suoja
Asiakirjajulkisuus

3 Yleinen sopimusoikeus (2.10.2017 erillinen kurssi vuonna 2017 aloittaneille) TLS4401
Sopimukset
Sopimusvapaus ja muita sopimusoikeuden periaatteita
Sopimusten oikeudellinen viitekehys
Mikä on sopimus?
Oikeustoimilain mukainen sopimuksen syntyprosessi
Muita sopimuksen syntytapoja
Sopimusten sovittelusta
Sopimusten pätemättömyysperusteet
Sopimusten tulkinta
Sopimustyyppijaoittelu
Sopimusten määrämuoto
Sopimusinstrumentteja

4 Erityinen sopimusoikeus (24.10.2017 erillinen kurssi vuonna 2017 aloittaneille) TLS4401
Irtaimen kauppa
Vaaranvastuu
Etä- ja kotimyynti (16.11.2017).
Viranomaiset kuluttajan apuna
Kuluttajapalvelusopimus
Kulutusluotot
Kiinteistön kauppa
Virhe kiinteistön kaupassa
Kauppahinnan maksaminen
Huoneenvuokra
Liikehuoneiston vuokrasopimus

5 Velkasuhteet ja vakuudet (erillinen kurssi)
Velkasuhteet
Vakuudet
Panttioikeus
Velan vanhentuminen
Vanhentumisen katkaiseminen
Saatavien perintä
Oikeudellinen perintä (Ulosotto, erillinen kurssi)

6 Vahingonkorvausoikeus (ei kuulu tähän kurssiin/erillinen kurssi)
Tuottamusperiaate
Korvattavat vahingot
Työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu
Sopimusperusteinen vastuu
Vahingonkärsijän myötävaikutus
Erityislainsäädäntöä

7 Esineoikeus  (7.6.2017) TLS4401
Velvoiteoikeudet ja esineoikeudet
Esineoikeuden määritelmät
Esineoikeuksien jaottelu
Esineet
Omistusoikeus
Esineoikeudet vaihdannassa
Dynaaminen suoja
Tärkeimmät sivullissuojamuodot8 Elinkeino-oikeus  opiskellaan nimellä Yritysoikeus (16.5.2017).
 Elinkeinon harjoittaminen
Yritysmuodot
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yritysmuodot
Osakeyhtiö
Osuuskunta
Kilpailuoikeus
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Horisontaaliset kilpailunrajoitukset
Vertikaaliset kilpailunrajoitukset
Yrityskeskittymien valvonta
Julksiet hankinnat
Tavaroiden ja palvelujen markkinointi
Hyvän liiketavan vastainen markkinointi

9 Immateriaalioikeus opiskellaan osin kurssilla Yritysoikeus (16.5.2017).
Yrityssalaisuudet
Miten yrityssalaisuus hankitaan ja millaisen oikeuden se tuottaa?
Milloin yrityssalaisuutta on rikottu?
Salassapitosopimukset
Patentti
Millaisen keksinnön voi suojata patentilla?
Hyödyllisyysmalli
Kasvinjalostajanoikeus
Tekijänoikeus
Millaisen teokse voi suojata tekijänoikeudella?
Miten tekijänoikeus hankitaan ja millaisen oikeuden se tuottaa?
Tekijänoikeuden lisessointi ja luovutus
Oikeudenkäynnit
Tavaramerkki
Millaisen merkin voi suojata tavaramerkillä ja miten tavaramerkkejä hankitaan?
Millaisen oikeuden tavaramerkki tuottaa?
Tavaramerkin lisenssointi ja luovutus 
Oikeudenkäynnit
Verkkotunnus10 Insolvenssioikeus (erillinen kurssi)
Yrityshenkilön velkajärjestely
Yrityssaneeraus
Saneerausvelat
Menettelyn alkaisen oikeusvaikutukset
Selvittäjä
Saneerausvelkojen huomioon ottaminen
Velkojen järjestely maksuohjelmassa
Konkurssi

 

11 Vero-oikeus (erillinen kurssi)
Verotukseen liittyviä termejä
Tuloverotus
Tulolähdejako
Yrityksestä saatu tulo
Pääomatulojen verotus
Ansiotuojen verotus
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Verotusmenettely ja muutoksenhaku tuloverotuksessa
Perintö- ja lahjavero
Perintövero
Lahjavero

12 Perhe- ja perintöoikeus (erillinen kurssi)
Perheoikeus
Avioliitto
Rekisteröity parisuhde
Avoliitto
Yhteiselämän lopettaminen
Avioero
Avioliiton varallisuusjärjestelmä
Nimioikeus
Lapsioikeus
Perintöoikeus
Perintösaannot
Perunkirjoitus
Perintöosuudet
Testamenttisaannot


Lähteet ja lukemisto


Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos.

Mannila, Margit . (2015). Yritysoikeus. Perheyrittäjyys. (16.5.2017).

Edit 
16.11.2017
24.10.2017
4.10.2017
2.10.2017.


Comments