Yksityisoikeuden perusteet


 Kuvat Margit Mannila


Kurssin Yksityisoikeuden perusteet, sisältö perustuu teokseen. Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos. Kirja on kattava ja perusteellinen juridiikan perusteos. Oikeustiede jaetaan kahteen pääalueeseen: julkisoikeuteen ja yksityisoikeuteen. Yksityisoikeus, kuten nimikin sanoo, kuuluu yksityisoikeuteen.   

Opetuskieli: Suomi 
Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi 2018-2019
Opetussuunnitelma 
Lukukausi 2018-2019
Laajuus 4.0 op
Kauden alkupvm.
Kauden loppupvm. LT-2017 2-S 3.0 LT-2017 2-K 1.0 

Osaamistavoitteet 
Opiskelija saa laajan yleiskuvan oikeudellisesta ajattelusta ja hän oppii yksityisoikeuden peruskäsitteistöä ja tunnistaa keskeisimpiä yksityisoikeuden säädöksiä. Opiskelija harjaantuu oikeudellisten lähteiden käytössä, osaa tiedonhankinnassa hyödyntää Finlex-sivustoa ja käytössä olevia muita oikeudellisia tietokantoja ja saa valmiuksia oikeudellisen tiedon tunnistamiseen ja soveltamiseen. Opiskelija tutustuu lisäksi erityisesti henkilö- velvoite- ja esineoikeuden peruskysymyksiin. 

Opiskelijan työmäärä 
Luennot ja harjoitukset 36 h, itsenäinen työskentely 72 tuntia. Yhteensä 108 h. 
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Sisältö
Oikeudellinen ajattelu, oikeudelliset lähteet ja oikeudellinen tiedonhankinta. Suomen oikeusjärjestys, henkilöoikeus, velvoiteoikeus ja esineoikeus. Aluevaikuttavuus Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys 
Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa. 

Opiskelumateriaali

 Ajantasainen lainsäädäntö 
Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015)
Lisäksi opiskelumateriaalia löytyy tästä blogista.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät 
Luennot ja harjoitukset, harjoitustyöt sekä itsenäinen opiskelu 

Arviointikriteerit 

5 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on laaja yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee kiitettävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat kiitettävästi.

3 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on hyvä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee hyvin oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat hyvin. 

1 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänelle on muodostunut tyydyttävä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hän kykenee soveltamaan opittua tyydyttävästi. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat tyydyttävästi. 

Arviointimenetelmät Tentit tai tehtävät harjoitukset. 
Numeerinen arviointi (0-5). TLS4408 Yksityisoikeuden perusteet. Kurssin sisältö:
Henkilöoikeus (30.5.2017)
Yksityisoikeuden perusteet
Yhteisöoikeuden perusteet
Kauppa- ja talouslainsäädäntö
Käyttöoikeudet ja rahoitus

Kirjan sisällysluettelo

1 Oikeuden olemuksesta (23.5.2017) TLS4408
Oikeusvaltio ja valtiollinen vallankäyttö
Oikeusjärjestelmien kehitys
Oikeusjärjestys
Lainkäyttö 
Kansainvälinen oikeus ja EU-oikeus
Kansainvälisen oikeuden synty
EU-oikeus ja eurooppaoikeus
EU-oikeus ja EU:n jäsenvaltiot

2 Henkilöoikeus (30.5.2017) TLS4408
 Peruskäsiteet
Edustus
Valtuutus
Edunvalvonta
Perus- ja ihmisoikeudet
Tietosuoja ja asiakirjajulkisuus 
Henkilöteitojen suoja
Asiakirjajulkisuus

3 Yleinen sopimusoikeus (2.10.2017 erillinen kurssi vuonna 2017 aloittaneille) TLS4408
Sopimukset
Sopimusvapaus ja muita sopimusoikeuden periaatteita
Sopimusten oikeudellinen viitekehys
Mikä on sopimus?
Oikeustoimilain mukainen sopimuksen syntyprosessi
Muita sopimuksen syntytapoja
Sopimusten sovittelusta
Sopimusten pätemättömyysperusteet
Sopimusten tulkinta
Sopimustyyppijaoittelu
Sopimusten määrämuoto
Sopimusinstrumentteja

4 Erityinen sopimusoikeus (24.10.2017 erillinen kurssi vuonna 2017 aloittaneille) TLS4408
Irtaimen kauppa
Vaaranvastuu
Etä- ja kotimyynti (16.11.2017).
Viranomaiset kuluttajan apuna
Kuluttajapalvelusopimus
Kulutusluotot
Kiinteistön kauppa
Virhe kiinteistön kaupassa
Kauppahinnan maksaminen
Huoneenvuokra
Liikehuoneiston vuokrasopimus

5 Velkasuhteet ja vakuudet (erillinen kurssi)
Velkasuhteet
Vakuudet
Panttioikeus
Velan vanhentuminen
Vanhentumisen katkaiseminen
Saatavien perintä
Oikeudellinen perintä (Ulosotto, erillinen kurssi)

6 Vahingonkorvausoikeus (ei kuulu tähän kurssiin/erillinen kurssi)
Tuottamusperiaate
Korvattavat vahingot
Työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu
Sopimusperusteinen vastuu
Vahingonkärsijän myötävaikutus
Erityislainsäädäntöä

7 Esineoikeus  (7.6.2017) TLS4408
Velvoiteoikeudet ja esineoikeudet
Esineoikeuden määritelmät
Esineoikeuksien jaottelu
Esineet
Omistusoikeus
Esineoikeudet vaihdannassa
Dynaaminen suoja
Tärkeimmät sivullissuojamuodot8 Elinkeino-oikeus  (27.8.2018) opiskellaan nimellä Yritysoikeus (16.5.2017).
 Elinkeinon harjoittaminen
Yritysmuodot
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yritysmuodot
Osakeyhtiö
Osuuskunta
Kilpailuoikeus
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Horisontaaliset kilpailunrajoitukset
Vertikaaliset kilpailunrajoitukset
Yrityskeskittymien valvonta
Julksiet hankinnat
Tavaroiden ja palvelujen markkinointi
Hyvän liiketavan vastainen markkinointi

9 Immateriaalioikeus opiskellaan osin kurssilla Yritysoikeus (16.5.2017).
Yrityssalaisuudet
Miten yrityssalaisuus hankitaan ja millaisen oikeuden se tuottaa?
Milloin yrityssalaisuutta on rikottu?
Salassapitosopimukset
Millaisen keksinnön voi suojata patentilla?
Hyödyllisyysmalli
Kasvinjalostajanoikeus
Tekijänoikeus
Millaisen teoksen voi suojata tekijänoikeudella?
Miten tekijänoikeus hankitaan ja millaisen oikeuden se tuottaa?
Tekijänoikeuden lisessointi ja luovutus
Oikeudenkäynnit
Tavaramerkki
Millaisen merkin voi suojata tavaramerkillä ja miten tavaramerkkejä hankitaan?
Millaisen oikeuden tavaramerkki tuottaa?
Tavaramerkin lisenssointi ja luovutus 
Oikeudenkäynnit
Verkkotunnus
10 Insolvenssioikeus (erillinen kurssi)
Yrityshenkilön velkajärjestely
Yrityssaneeraus
Saneerausvelat
Menettelyn alkaisen oikeusvaikutukset
Selvittäjä
Saneerausvelkojen huomioon ottaminen
Velkojen järjestely maksuohjelmassa
Konkurssi

 

Verotukseen liittyviä termejä
Tuloverotus
Tulolähdejako
Yrityksestä saatu tulo
Pääomatulojen verotus
Ansiotuojen verotus
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Verotusmenettely ja muutoksenhaku tuloverotuksessa
Perintö- ja lahjavero
Perintövero
Lahjavero

12 Perhe- ja perintöoikeus (erillinen kurssi)
Perheoikeus
Avioliitto
Rekisteröity parisuhde
Avoliitto
Yhteiselämän lopettaminen
Avioero
Avioliiton varallisuusjärjestelmä
Nimioikeus
Lapsioikeus
Perintöoikeus
Perintösaannot
Perunkirjoitus
Perintöosuudet
Testamenttisaannot


Lähteet ja lukemisto


Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos.

Mannila, Margit . (2015). Yritysoikeus. Perheyrittäjyys. (16.5.2017).

Keskeiset säädökset

Kauppakaari 3/1734. Finlex. (11.3.2019).

Kauppalaki 355/1987. Finlex. (11.3.2019). luvut 1-10


Korkolaki 633/1982. Finlex. (11.3.2019).

Kuluttajansuojalaki 38/1978. Finlex. (11.3.2019). luvut 1-4.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995), 1–3 luvut. (6.4.2019).

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978). (6.4.2019).

Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1062/1993).  (6.4.2019).

Laki eräistä yhteisomistussuhteista 180/1958. Finlex. (11.3.2019).

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995), 1–3 luvut. (6.4.2019)

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929. Finlex. (11.3.2019).

Laki velan vanhentumisesta 728/2003. Finlex. (11.3.2019).

Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992).  (6.4.2019).

Laki eräistä yhteisomistussuhteista (180/1958).  (6.4.2019).

Lahjanlupauslaki (625/1947). (6.4.2019).

Maakaari 540/1995. Finlex. (11.3.2019). Katso erityisesti luvut 1-3, 13  ja  15.

Osakeyhtiölaki 624/2006. Finlex. (11.3.2019). luvut  1-6.

Perintökaari (40/1965). (6.4.2019). 

Työsopimuslaki (55/2001). (6.4.2019).

Vahingonkorvauslaki 412/1974. Finlex. (11.3.2019).

Velkakirjalaki 622/1947. Finlex. (11.3.2019).

Edit 
6.4.2019. 60 (340)
11.3.2019 30 (280)
27.8.2018 (250)
24.8.2018 (245)
16.11.2017
24.10.2017
4.10.2017
2.10.2017

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.


Comments